Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 roku kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

 

Od 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić  1922 złote miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Dochód będzie ustalany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.  W przypadku urodzenia się dziecka przed dniem 1 stycznia 2013 będą obowiązywać dotychczasowe przepisy. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw (pozycja 1255).

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

UWAGA!!
Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Dokumenty wymagane do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka  - pobierz

 

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - pobierz