Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

 

Komunikat w sprawie wprowadzenia od 1 stycznia 2013 roku kryterium dochodowego przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka

 

Od 1 stycznia 2013 roku prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego) jest uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić  1922 złote miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Dochód będzie ustalany na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.  W przypadku urodzenia się dziecka przed dniem 1 stycznia 2013 będą obowiązywać dotychczasowe przepisy. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 roku została opublikowana w Dzienniku Ustaw (pozycja 1255).

 

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł przysługuje jeżeli rodzina złoży o nią wniosek w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

 

UWAGA!!

 

 

Wniosek złożony po terminie właściwy organ pozostawia bez rozpoznania.


 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka nie przysługuje jeżeli:

1)   członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,

2)    osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne, na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba, że:

a)     rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

b)     ojciec dziecka jest nieznany,

c)    powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

d)   sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

 

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka - pobierz

 

Wymagane dokumenty - Pobierz