Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej

 

Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc w zakresie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004.

            Osobie niepełnosprawnej, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w taki sposób, by jak najdłużej osoby te pozostały w swoim środowisku zamieszkania, bez konieczności kierowania do placówki opieki całodobowej.

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc w formie usług opiekuńczych, są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu. 

Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustaloną na podstawie uchwały Rady Miasta), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu.

 

Osobie wymagającej całodobowej opieki, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychofizycznej sprawności.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

- mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu oraz, jeżeli mieszkaniec domu nie ponosi pełnej odpłatności:

     - małżonek, zstępni przed wstępnymi,

     - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

            Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy przysługuje zasiłek stały, jeżeli:

-  jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 701,00 zł. (w przypadku osoby samotnej);

- jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od kwoty 528,00 zł. (w przypadku osoby pozostającej w rodzinie).

Osoby niepełnosprawne lub/i ich rodziny, które zgłaszają się do tutejszego Ośrodka mogą również zostać objęte pomocą finansową w formie zasiłku okresowego, o którym mowa w art. 38 ustawy, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego oraz zasiłku celowego, o którym  mowa w art. 39 ustawy, przyznanego w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność nie mogą skorzystać z obiadów wydawanych w dwóch stołówkach MOPS, posiłki dowożone są do miejsca zamieszkania przez firmę cateringową.

Wobec klientów MOPS, w tym osób niepełnosprawnych świadczona jest praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa prowadzona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:

- z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności
i samodzielności życiowej;

-  ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Osoby niepełnosprawne lub/i ich rodziny mogą także korzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym także w zakresie przemocy w rodzinie.

 

Kontakt:

ul. Sikorskiego 19 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  041/2525035

 

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku –Kamiennej przy ul. Zielnej 12 prowadzi zajęcia wspierająco – aktywizujące dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Zajęcia odbywają się  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Placówka udziela  wsparcia i poradnictwa specjalistycznego: terapeuty, psychologa, pielęgniarki, pracownika socjalnego.

 

W ramach działalności oferujemy:

1.      dzienny pobyt

2.      pomoc w rozwiązywaniu problemów

3.      pomoc  w załatwianiu spraw urzędowych

4.      treningi i terapie

5.      ciepły posiłek

6.      atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego.

 

W Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy funkcjonuje Klub Samopomocy dla osób z problemami zdrowia psychicznego. Klub działa od poniedziałku do czwartku w godzinach 14.30 – 16.30.

 

W ramach zajęć klubowych zapewniamy:

1.       poradnictwo specjalistyczne

2.       miły sposób spędzania czasu wolnego

3.       słodki poczęstunek

4.       rozwijanie zainteresowań.

Wszystkie oferowane formy wsparcia służą osiągnięciu stabilizacji psychicznej, zapobieganiu nawrotom choroby, tworzeniu oparcia społecznego dla osób po przebytych kryzysach i ich rodzin oraz poprawie jakości życia osób borykających się z chorobą psychiczną.

 

Kontakt:

Tel. 41 2525055, 601153126

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Usług Specjalistycznych w Skarżysku –Kamiennej przy ul. Zielnej 12 świadczy pomoc osobom z problemami zdrowia psychicznego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w środowisku osoby chorej. Usługi te mają  na celu udzielanie psychologiczno-pedagogicznego wsparcia osobom z objawami psychotycznymi i ich rodzinom, prowadzenie treningów umiejętności społecznych, usprawnianie fizyczne poprzez zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia w domu klienta, udział w różnych formach zajęć o charakterze integracyjnym.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest jedną z form pomocy społecznej,wynikającą z przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09. 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, która jest finansowana przez budżet państwa, a realizowana przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Celem usług jest:

1.       uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,

2.       pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,

3.       rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,

4.       wsparcie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych,

5.       zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć   

 

Ponadto:

1.      rozeznanie specyficznych potrzeb i problemów klientów,

2.      motywowanie do aktywności i samoobsługi, podjęcia leczenia i korzystania z pomocy, podejmowania kontaktów społecznych,

3.      trenowanie umiejętności zadaniowych  i interpersonalnych,

4.      psychoedukację.

 

Szczególną uwagę przywiązuje się przy tym do:

1.      nawiązywania kontaktu między usługodawcą, a klientem opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa,

2.      motywowania do korzystania z usług specjalistycznych, a w następnym etapie także do innych form pomocy, przede wszystkim do leczenia.

 

Kontakt:

ul. Zielna 12 26-110 Skarżysko-Kamienna  (PIĘTRO pokój nr 4, 11 i 12)

tel.  041/2525055

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub Integracji Społecznej świadczy, zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, usługi dla klienta pomocy społecznej w tym dla osób niepełnosprawnych, którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoja sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. KIS podejmuje w stosunku do nich min. działania:

- świadczenie pracy socjalnej w oparciu o przyjęty model z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, wynikających z przepisu prawa oraz w oparciu o dokumentację wewnętrzną z uwzględnieniem celów i ewaluacji podjętych działań,

- kierowanie niepełnosprawnych posiadających status osoby bezrobotnej do wykonywania prac społecznie użytecznych,

- prowadzenie doradztwa zawodowego dla beneficjentów KIS,

- kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu  zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy,

- udzielanie wsparcia i podejmowanie działań w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej,

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy,

- prowadzenie warsztatów informatycznych.

 

Kontakt:

ul. Sikorskiego 10 26-110 Skarżysko-Kamienna

tel.  041/2528028

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


Dział  Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Prusa 3a oferuje osobom niepełnosprawnym pomoc w formie świadczeń pieniężnych, do których należą :

 

1. Świadczenie pielęgnacyjne.

Przysługuje ono przede wszystkim osobom niepracującym, ale opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Mają do niego prawo rodzice dzieci, faktyczni opiekunowie, osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną oraz inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego dziecka o ile nie podjęły one lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.

Przy czym niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2018 r. wynosi 1 583,00 zł miesięcznie. Ponadto co roku świadczenie będzie waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie  za pracę.

 

2. Zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji.

Rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko może także liczyć na zasiłek rodzinny jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Mają do niego bowiem prawo rodzice lub opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek wynosi:

·         95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,

·         124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku   

     życia,

·         135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Ponadto do zasiłku przysługuje też dodatek - związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka - który wynosi 90 zł miesięcznie, gdy dziecko nie skończyło 5 lat, lub 110 zł miesięcznie do 24. urodzin.

 

3. Specjalny zasiłek opiekuńczy

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogą z kolei starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 1 stycznia 2015 roku o to świadczenie mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto od   o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie i domownicy.

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje kryterium dochodowe - łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł. Jeżeli próg ten zostanie przekroczony, zasiłek przysługuje, jeżeli uprawniony dostawał go w poprzednim okresie zasiłkowym.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

 

4. Zasiłek dla opiekuna

Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Tak jak specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynosi 620 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

 

5. Zasiłek pielęgnacyjny

W celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych, mogą skorzystać z  zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje on:

·      niepełnosprawnemu dziecku,

·      osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, o znacznym stopniu niepełnosprawności,

·      osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powstałej przed 21 roku życia

·      osobie, która ukończyła 75 lat, a nie pobiera świadczeń z ZUS.

Jednak zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego - przyznawanego z kolei osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

 

6. Świadczenie "Za życiem"

 

 Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

 

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Jednorazowe świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

 

Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej oraz ze strony MOPS w Skarżysku -Kam. w zakładce świadczenia rodzinne .

 

 

 

Kontakt:

 

ul. Prusa 3a 26-110 Skarżysko-Kamienna

 

41 2529121, 412529122, 412529123, 412529124

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

Przydatne adresy

 

1. Powiatowy Urząd Pracy
Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 105
tel. 041 25 17 300

2. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1
tel. 041 39 53 070

 


3. Starostwo Powiatowe
Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20,
tel. 041 39 53 000

4. Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo
Skarżysko-Kamienna, ul. Szkolna 15
tel. 041 25 24 817

5. Urząd Skarbowy
Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 56
tel. 041 25 16 630; 041 25 16 631; 41 25 13 336

 


6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Skarżysko-Kamienna, ul. Kossaka 3
tel. 041 25 15 735

7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19
tel. 041 25 25 035

8. Powiatowa Komenda Policji
Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 22
tel. 041 39 51 205

9. Prokuratura Rejonowa
Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20
tel. 041 39 56 150

10. Sąd Rejonowy
Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 11
tel. 041 25 20 360

11. Poczta Polska - Urzędy Pocztowe w Skarżysku-Kamiennej
Nr 1 - ul. Czerwonego Krzyża 20, tel. 041 25 13 742
Nr 2 - ul. Niepodległości 90, tel. 041 25 13 386
Nr 3 - ul. Legionów 89, tel. 041 25 29 480
Nr 4 - ul. Norwida 12, tel. 041 25 20 373
Nr 5 - ul. Okrzei 13, tel. 041 25 25 748

12. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 101
tel. 041 25 10 628

13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Skarżysko-Kamienna, ul. Czerwonego Krzyża 10
tel. 041 25 11 868

14. Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.
Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122 D,
tel. 041 25 34 010,

15. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
Skarżysko-Kamienna, ul. Rzemieślnicza 6,
tel. 041 25 12 647

16. Stowarzyszenie "Przedsiębiorcy Skarżyska"
Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99,
tel. 041 25 37 304; 41 25 12 192

 


17. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Zamiejscowe
Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 49,
tel. 041 25 12 432

18. Centrum Kształcenia Zawodowego
Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54
tel. 041 25 23 834

 

19.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1

 

tel. 41 25 21 95