Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. Sikorskiego 19

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

 

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. - dodatek energetyczny

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

 

 

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

 

 

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c - jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

 

 

Wysokość limitu, wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta,  w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel   w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnione będą koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi po raz pierwszy, do dnia 30 września 2013 r., średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na potrzeby ustalania dodatku energetycznego, zaś minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

 

 

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki energetyczne wynosi w:

 

1) 2014 r. – 114 799 948,41 PLN;

2) 2015 r. – 118 817 946,60 PLN;

3) 2016 r. – 122 976 574,73 PLN;

4) 2017 r. – 127 280 754,84 PLN;

5) 2018 r. – 131 608 300,50 PLN;

6) 2019 r. – 136 082 982,71 PLN;

7) 2020 r. – 140 709 804,12 PLN;

8) 2021 r. – 145 493 937,46 PLN;

9) 2022 r. – 150 440 731,33 PLN;

10) 2023 r. – 155 555 716,90 PLN.

 

 

 

Jednocześnie, zmieniono ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zm.) i art. 3 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

 

3. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomoc materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.”.

 

 

Link: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

 

 

 

DODATKI MIESZKANIOWEPodstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 180 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami), art.5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(t.j. Dz.U. 2019 r. poz.755 ze zm.)

 

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 

Zgodnie z art.2 wyżej cytowanej ustawy o dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego tj.:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,
 • inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.

 

 

Kryteria i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego:

 

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

 

Osoby zajmujące lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa jest w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.1172).

 

 

 

Powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego:

 

 

Ilość osób w gospodarstwie domowym

 

Powiększona o 30%

Łączna powierzchnia pokoi
i kuchni <60% powierzchni użytkowej mieszkania

powiększona o 50%

Dla 1 osoby - 35 m²

45,50 m²

52,50 m²

Dla 2 osób - 40 m²

52,00 m²

60,00 m²

Dla 3 osób - 45 m²

58,50 m²

67,50 m²

Dla 4 osób - 55 m²

71,50 m²

82,50 m²

Dla 5 osób - 65 m²

84,50 m²

97,50 m²

Dla 6 osób - 70 m²

91,00 m²

105,00 m²

 

1) W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

2) Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1172)

 

Podstawa prawna art.5, ust. 1 i ust.3 (Dz.U. z 2017 r. poz.180 z późn. zm.)

 

Wysokość świadczeń ZUS

 

Lp Rodzaj świadczenia Kwota 01.03.2019 r.
1 Najniższa emerytura 100% 1100,00 zł
Najniższa emerytura 125% 1375,00 zł
Najniższa emerytura 150% 1650,00 zł
Najniższa emerytura 175% 1925,00 zł
Najniższa emerytura 2% 22,00 zł
2 Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 825,00 zł
3 Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy 1100,00 zł
4 Renta rodzinna 1100,00 zł
5 Renta rodzinna wypadkowa 1320,00 zł
6 Renta socjalna 1100,00 zł
7 Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 1320,00 zł
8 Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową 990,01 zł
9 Świadczenie przedemerytalne 1140,99 zł

10

 

Dodatek

Pielęgnacyjny 222,01 zł
Za tajne nauczanie 222,01 zł
Kombatancki 222,01 zł
Dla żoł.przym. zatrudnionych w kopal. węgla 11, 13-222,01 zł
Dla osób deportowanych 11, 13-222,01 zł
Dla sierot zupełnych 417,27 zł
Pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego 333,02 zł
Kompensacyjny 33,30 zł
Ryczałt energetyczny 171,41 zł

 

Od 01.01.2019 r.

 

Najniższe wynagrodzenie - 2250,00 zł

 

Koszty uzyskania przychodu:

- dla osób zatrudnionych w miejscu zamieszkania - 111,25 zł

- dla osób zatrudnionych poza miejscem zamieszkania - 139,06 zł

 

INFORMACJA

 

        Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 1925,00 zł i 125% emerytury tj. 1375,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

 

Podstawa prawna art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 nr 180 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty

przy składaniu wniosku o przyznanie

dodatku mieszkaniowego.

 

 

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) – oryginał wniosku.

 

2. Ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

 

3. Tytuł prawny (oryginał) do zajmowanego lokalu ( jeden z niżej wymienionych – do wglądu):

 

– umowa najmu,

– przydział,

– akt notarialny,

– umowa użyczenia (umowa użyczenia wraz z aktem notarialnym mieszkania użyczanego),

– umowa darowizny

 

1. Wydruk czynszu (oryginał)- aktualnie obowiązujący wydruk, tj. z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

2. Rachunek za energię elektryczną lub umowa o dostarczanie energii elektrycznej (wszyscy, których mieszkania nie są wyposażone w instalacje: centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).

 

3. Dokumenty potwierdzające rozliczenia: centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacji, wywozu śmieci.

 

4. Dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek:

 

osoby pracujące na podstawie umowy o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie do opodatkowania;

 

osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie, w którym zawarty jest rodzaj prowadzonej działalność gospodarczej oraz dochód do opodatkowania;

 

osoby pobierające świadczenia typu: emerytura, renta – decyzja o ostatniej waloryzacji oraz 3 przekazy pocztowe lub stosowne zaświadczenie z ZUS;

 

osoby pobierające zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji   z zatrudnienia – stosowne zaświadczenie wraz z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne z Ośrodków Pomocy Społecznej;

 

osoby pobierające alimenty – wyrok sądowy o ich przyznaniu, przekazy pocztowe lub wyciągi z konta bankowego. W przypadku alimentów płaconych dobrowolnie składane jest oświadczenie przez pobierającego w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 

osoby uczące się w szkołach wyższych – zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium (naukowe, socjalne, unijne lub inne) oraz systemie nauczania. Osoby uczące się w systemie zaocznym lub wieczorowym ponadto składają oświadczenie w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 

osoby pobierające świadczenia z OPS – stosowana decyzja o ich przyznaniu;

 

osoby pobierające świadczenia z PCPR – stosowne zaświadczenie o ich pobieraniu;

 

osoby przebywające w zakładzie karnym – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodu tam uzyskiwanego;

 

osoby, które opuściły zakład karny – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodu tam uzyskiwanego;

 

osoby uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy właściwej dla położenia gospodarstwa o jego wielkości (w ha przeliczeniowych);

 

zaświadczenia z urzędu skarbowego o nadpłacie lub niedopłacie podatku dochodowego za rok poprzedni.

 

 

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które wymagały będą dostarczenia stosownego zaświadczenia lub złożenia w obecności pracownika przyjmującego wniosek stosownego oświadczenia.

 

 

 

Tryb załatwienia sprawy:

 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy:

 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

 

 

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

 

poniedziałek : 8:30 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek : 8:30 – 15:30

środa : 7:30 – 11:00

 

 

Telefony:

 

Kierownik41 25 29 149

Punkt przyjmowania wniosków 41 25 29 147

fax – 41 25 25 025

 

 

 

 

Linki:

 

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011561817

 

Ustawa - prawo energetyczne:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000755

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. Sikorskiego 19

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

DODATKI MIESZKANIOWEPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).


Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Zgodnie z art.2 wyżej cytowanej ustawy o dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego tj.:

· najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,

· członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

· osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych,

· inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,

· osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.

 

Kryteria i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Osoby zajmujące lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa jesy w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnonsprawnych (Dz.U. nr 123, poz.776 z późn. zmianami).

Powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

 

Powiększona o 30%

 

Powiększona o 50%

1

35,00 m²

45,50 m²

52,50 m²

2

40,00 m²

52,00 m²

60,00 m²

3

45,00 m²

58,50 m²

67,50 m²

4

55,00 m²

71,50 m²

82,50 m²

5

65,00 m²

84,50 m²

97,50 m²

6

70,00 m²

91,00 m²

105,00 m²

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

 

 

 

 

Dokumenty, które należy dołączyć podczas składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 

 

 1. Aktualny wydruk czynszu lub umowa najmu (w przypadku osób wynajmujących lokale mieszkalne od osób prywatnych).
 2. Rachunek za energię elektryczną (wszyscy, których mieszkania nie są wyposażone w instalacje: centralnego ograewania, centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego).
 3. Właściciele domów jednorodzinnych – rachunki za: wywóz nieczystości stałych, płynnych i wodę oraz zaświadczenie organu wydającego pozwolenie na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażeniu technicznym domu. Kserokopia aktu własności.
 4. Dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym przychodzie brutto pomniejszonym o składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu czyli dochodzie do opodatkowania;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie, w którym zawarty jest rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i przychód brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu czyli dochodzie do opodatkowania. Potwierdzenia opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- osoby pobierające świadczenia typu: emerytura, renta – decyzje o ostatniej waloryzacji oraz 3 przekazy pocztowe lub stosowne zaświadczenie z ZUS;

- osoby pobierające zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego – stosowne zaświadcznie wraz z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne z Ośrodków Pomocy Społecznej;

- osoby pobierające alimenty – wyroki sądowe o ich przyznaniu lub przekazy pocztowe. W przypadku alimentów płaconych dobrowolnie składane jest oświadczenie przez pobierającego w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

- osoby uczące się w szkołach wyższych – zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium (naukowe, socjalne, unijne lub inne) oraz systemie nauczania. Osoby uczące się w systemie zaocznym lub wieczorowym ponadto składają oświadczenie w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

- osoby pobierające świadczenia z MOPS typu: zasiłek stały itp. - stosowne decyzje o ich przyznaniu;

- osoby pobierające świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – stosowne zaświadczenia o ich przyznaniu;

- osoby odbywające służbę wojskową – zaświadczenia o odbywaniu służby oraz wysokości pobieranego żołdu;

- osoby przebywające w zakładzie karnym – zaświadczenia o odbywaniu kary oraz wysokości dochodu, który tam uzyskują;

- osoby, które opuściły zakład karny – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodu, który tam uzyskiwały;

- osoby uzyskujące dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenia z gmin właściwych dla położenia gospodarstwa o jego wielkości ( w ha przeliczeniowych);

- zaświadczenia z urzędu skarbowego o nadpłacie lub niedopłacie podatku dochodowego za rok poprzedni.

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej nie są zobowiązane do pobrania zaświadczeń o ich zarejestrowaniu, gdyż tut. Dział Dodatków Mieszkaniowych zaświadczenia te zamawia we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które wymagały będą dostarczenia stosownego zaświadczenia lub złożenia w obecności pracownika przyjmującego wniosek stosownego oświadczenia.

Tryb załatwienia sprawy:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Wysokość świadczeń ZUS obowiązujące od 1 marca 2011r.:

 

 

Lp.

 

Rodzaj świadczenia

 

Kwota

 

1

 

 

 

 

Najniższa emerytura 100%

728,18

Najniższa emerytura 125%

910,22

Najniższa emerytura 150%

1092,27

Najniższa emerytura 175%

1274,31

Najniższa emerytura 2%

14,56

2

Renta z tyt. częściowej niezdolności do pracy

560,13

3

Renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy

728,18

4

Renta rodzinna

728,18

5

Renta rodzinna wypadkowa

873,82

6

Renta socjalna

611,67

7

Renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

873,82

8

Renta z tyt. częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

672,16

9

 

 

 

 

Dodatek

pielęgnacyjny

186,71

za tajne nauczanie

186,71

kombatancki

186,71

dla żoł. przym. zatr. w kopal. węgl

9,36 -186,71

dla osób deportowanych

9,36 -186,71

dla sierot zupełnych

350,94

pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

280,07

kompensacyjny

28,01

ryczałt energetyczny

146,40

Od 01.01.2011r.

Najniższe wynagrodzenie – 1386,00 zł

Koszty uzyskania przychodu:

 • dla osób zatrudnionych w miejscu zamieszkania – 111,25 zł
 • dla osób zatrudnionych poza miejscem zamieszkania – 139,06 zł

 

Godziny przy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział Dodatków Mieszkaniowych

ul. Sikorskiego 19

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

DODATKI MIESZKANIOWEPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami).


Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Zgodnie z art.2 wyżej cytowanej ustawy o dodatek mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego tj.:

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkujący na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność    i właściciele lokali mieszkalnych,
 • inne osoby posiadające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego      i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal socjalny lub zamienny.

 

Kryteria i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku                    o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Osoby zajmujące lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania             w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa jesy w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnonsprawnych (Dz.U. nr 123, poz.776 z późn. zmianami).

Powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Powierzchnia normatywna

 

Powiększona o 30%

 

Powiększona o 50%

1

35,00 m²

45,50 m²

52,50 m²

2

40,00 m²

52,00 m²

60,00 m²

3

45,00 m²

58,50 m²

67,50 m²

4

55,00 m²

71,50 m²

82,50 m²

5

65,00 m²

84,50 m²

97,50 m²

6

70,00 m²

91,00 m²

105,00 m²

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².

 

 

 

 

Dokumenty, które należy dołączyć podczas składania wniosku            o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 

 

 1. Aktualny wydruk czynszu lub umowa najmu (w przypadku osób wynajmujących lokale mieszkalne od osób prywatnych).
 2. Rachunek za energię elektryczną (wszyscy, których mieszkania nie są wyposażone w instalacje: centralnego ograewania, centralnie ciepłej wody lub gazu przewodowego).
 3. Właściciele domów jednorodzinnych – rachunki za: wywóz nieczystości stałych, płynnych i wodę oraz zaświadczenie organu wydającego pozwolenie na budowę potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażeniu technicznym domu. Kserokopia aktu własności.
 4. Dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek:

- osoby pracujące na podstawie umowy o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym przychodzie brutto pomniejszonym o składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu czyli dochodzie do opodatkowania;

- osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie, w którym zawarty jest rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i przychód brutto pomniejszony o składki na ubezpieczenia społeczne oraz koszty uzyskania przychodu czyli dochodzie do opodatkowania. Potwierdzenia opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne;

- osoby pobierające świadczenia typu: emerytura, renta – decyzje             o ostatniej waloryzacji oraz 3 przekazy pocztowe lub stosowne zaświadczenie z ZUS;

- osoby pobierające zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego – stosowne zaświadcznie wraz     z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne z Ośrodków Pomocy Społecznej;

- osoby pobierające alimenty – wyroki sądowe o ich przyznaniu lub przekazy pocztowe. W przypadku alimentów płaconych dobrowolnie składane jest oświadczenie przez pobierającego w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

- osoby uczące się w szkołach wyższych – zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium (naukowe, socjalne, unijne lub inne) oraz systemie nauczania. Osoby uczące się w systemie zaocznym lub wieczorowym ponadto składają oświadczenie w obecności pracownika przyjmującego wniosek          o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

- osoby pobierające świadczenia z MOPS typu: zasiłek stały itp. - stosowne decyzje o ich przyznaniu;

- osoby pobierające świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – stosowne zaświadczenia o ich przyznaniu;

- osoby odbywające służbę wojskową – zaświadczenia o odbywaniu służby oraz wysokości pobieranego żołdu;

- osoby przebywające w zakładzie karnym – zaświadczenia o odbywaniu kary oraz wysokości dochodu, który tam uzyskują;

- osoby, które opuściły zakład karny – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodu, który tam uzyskiwały;

- osoby uzyskujące dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenia z gmin właściwych dla położenia gospodarstwa o jego wielkości ( w ha przeliczeniowych);

- zaświadczenia z urzędu skarbowego o nadpłacie lub niedopłacie podatku dochodowego za rok poprzedni.

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej nie są zobowiązane do pobrania zaświadczeń o ich zarejestrowaniu, gdyż tut. Dział Dodatków Mieszkaniowych zaświadczenia te zamawia we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku                o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które wymagały będą dostarczenia stosownego zaświadczenia lub złożenia     w obecności pracownika przyjmującego wniosek stosownego oświadczenia.

Tryb załatwienia sprawy:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

Wysokość świadczeń ZUS obowiązujące od 1 marca 2011r.:

 

 

Lp.

 

Rodzaj świadczenia

 

Kwota

 

1

 

 

 

 

Najniższa emerytura 100%

728,18

Najniższa emerytura 125%

910,22

Najniższa emerytura 150%

1092,27

Najniższa emerytura 175%

1274,31

Najniższa emerytura 2%

14,56

2

Renta z tyt. częściowej niezdolności do pracy

560,13

3

Renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy

728,18

4

Renta rodzinna

728,18

5

Renta rodzinna wypadkowa

873,82

6

Renta socjalna

611,67

7

Renta z tyt. całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

873,82

8

Renta z tyt. częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

672,16

9

 

 

 

 

Dodatek

pielęgnacyjny

186,71

za tajne nauczanie

186,71

kombatancki

186,71

dla żoł. przym. zatr. w kopal. węgl

9,36 -186,71

dla osób deportowanych

9,36 -186,71

dla sierot zupełnych

350,94

pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

280,07

kompensacyjny

28,01

ryczałt energetyczny

146,40

Od 01.01.2011r.

Najniższe wynagrodzenie – 1386,00 zł

Koszty uzyskania przychodu:

 • dla osób zatrudnionych w miejscu zamieszkania – 111,25 zł
 • dla osób zatrudnionych poza miejscem zamieszkania – 139,06 zł

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek : 7:30 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek : 7:30 – 15:30

środa : 7:30 – 11:00

 

Telefony:

Kierownik – 041 25 29 148

Punkt przyjmowania wniosków – 041 25 29 147

fax – 041 25 25 025

 

Linki:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011561817

 

 

 

jęć interesantów:

poniedziałek : 7:30 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek : 7:30 – 15:30

środa : 7:30 – 11:00

 

Telefony:

Kierownik – 041 25 29 148

Punkt przyjmowania wniosków – 041 25 29 147

fax – 041 25 25 025

 

Linki:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011561817