Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania zlecone i własne oraz programy rządowe na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

 

 

1.        Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1507 ze zm.),

 

2.     Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1788 ze zm.).

 

3.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 734 ze zm.)

 

4.     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz. 1358),

 

5.        Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 821)

 

6.        Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 473),

 

7.   Uchwała Nr IV/25/2018 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

 

8.    Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (tekst jednolity: Monitor Polski z 2018 r. poz. 1007),

 

9.      Uchwała Nr IV/24/2018 z dnia 20.12.2018 r. Rady Miasta  Skarżyska – Kamiennej w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,

 

10.      Zarządzenie Nr 1/2019 Dyrektora MOPS w Skarżysku – Kamiennej z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia kwoty zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,

 

11.   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390 ze zm.),

 

12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245),

 

13.   Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.),

 

14.    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781),

 

15. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1373 ze zm.)

 

16.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019, poz. 1482)

 

17.  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 2277),

 

18. Uchwała Nr XLIV/89/2013 z dnia 28.11.2013 r. Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,

 

19. Uchwała Nr XLV/102/2013 z dnia 30.12.2013 r. Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,

 

20. Zarządzenie Nr 254/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej,

 

21. Uchwała Nr LII/84/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.09.2010 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu.

 

 

Świadczenia

 

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

 

Świadczenia są przyznawane decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Udzielana pomoc ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

 

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 

1)   ubóstwa;

 

2)   sieroctwa;

 

3)   bezdomności;

 

4)   bezrobocia;

 

5)   niepełnosprawności;

 

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

 

7)   przemocy w rodzinie;

 

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

 

8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

 

9)  bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

 

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

 

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe

 

placówki opiekuńczo-wychowawcze;

 

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej

 

status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

 

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

 

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

 

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

 

 

Kryterium dochodowe

 

 

Kwalifikujące do pomocy określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe podlega weryfikacji, co trzy lata przez Radę Ministrów. Aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1358), wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej – 701,00 zł, dla osoby w rodzinie – 528,00 zł. Kryterium dochodowe do realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” zostało podwyższone i wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 1051,50 zł, na osobę w rodzinie – 792,00 zł.

 

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej udziela pomocy m.in. w formie:

 

 • pracy socjalnej,
 • zasiłku stałego,
 • zasiłku okresowego,
 • zasiłku celowego,
 • zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego,
 • zasiłku celowego specjalnego,
 • posiłku,
 • sprawienia pogrzebu,
 • schronienia,
 • ubrania,
 • skierowania do domu pomocy społecznej

 

 

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są pracownicy socjalni, którzy wykonują pracę w terenie. Do ich zadań należy m. in.:

 

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie pomocy,
 • świadczenie pracy socjalnej poprzez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
 • praca socjalna rozumiana jest jako działalność zawodowa, świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywołanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Praca socjalna z osobami i rodzinami to podejmowany w sposób zorganizowany zespół metodycznych czynności pracownika socjalnego. Zawsze przebiega ona według etapów: diagnoza i ocena, wyznaczenie celów działania, opracowanie planu działania i budowa indywidualnego pakietu usług, realizacja planu działania, systematyczna ewaluacja działań, ewaluacja końcowa, przy czym mogą one różnić się pod względem czasu ich realizacji, zakresu gromadzonych informacji lub rodzaju i intensywności podejmowanych działań.

 

 

 

Asystenci Rodziny

 

 

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego może przydzielić rodzinie wsparcie asystenta rodziny.

 

Asystent rodziny  to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Celem jest także wspomaganie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego, wspomaganie aktywności i integracji rodziny. Pomoc asystenta rodziny może uchronić rodzinę przed rozbiciem, umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub zapewnić jak najszybszy powrót dzieci z pieczy do rodziny biologicznej.

 

W celu objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kompleksowym wsparciem, w MOPS został utworzony Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną, w którym pracują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy z rodziną. Zespół ten wspiera również m.in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W celu skoordynowania pracy Zespołu Pracy Socjalnej z Rodziną z Zespołem Asysty Rodziny Zarządzeniem Nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 01.06.2015, zostały ustalone procedury kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny i pracownika socjalnego.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w przypadku urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub ciąży powikłanej rodzinie przysługuje na jej wniosek prawo do wsparcia asystenta rodziny.

 

 

Asystent rodziny pełni rolę koordynatora w zakresie poradnictwa:

 

1.     przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

2.      wsparcia psychologicznego,

3.      pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

4.      dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

 

 

 

DYŻURY ASYSTENTÓW RODZINY:

 

 

poniedziałek 8.00 - 16.00

 

wtorek 7.30 - 14.30

 

środa - piątek 7.30 - 15.30

 

tel. 41 25 29 146

 

 

 

 

Nr tel. i godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

 

 

                       Kierownik działu pomocy środowiskowej              tel. 41 25 29 131

                

                       Stanowisko ds. pierwszego kontaktu                     tel. 41 25 29 110

 

                       Zespół ds. pracy socjalnej nr 1                               tel. 41 25 29 134

                      

                       Zespół ds. pracy socjalnej nr 2                               tel. 41 25 29 112 

 

                       Zespół ds. usług i DPS                                             tel. 41 25 29 113

 

                       Zespół ds. świadczeń przyznawanych                    tel. 41 25 29 137

                       decyzją administracyjną Nr 1

 

                       Zespół ds. świadczeń przyznawanych                    tel. 41 25 29 135

                       decyzją administracyjną Nr 2

                      

                       Zespół ds. świadczeń przyznawanych                    tel. 41 25 29 136

                       decyzją administracyjną Nr 3

 

                       Zespół ds. realizacji świadczeń                              tel. 41 25 29 133                            

                       Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego             tel. 41 25 25 035

                                                                                                        wew. 461

 

                       Zespół asysty rodziny                                             tel. 41 25 29 146

 

                       Zespół ds. analiz i strategii                                     tel. 41 25 29 148

 

 

 

 

Godziny pracy MOPS:

 

Poniedziałek                                      8:00 – 16:00

 

Wtorek – piątek                                 7:30 – 15:30

 

____________________________________________________________________________

 

Model pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam. (MOPS) oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych

 

Pobierz

 

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej

· Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 332)

· Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 125, poz. 842)

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 149)

· Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.06.2012 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. z 2012 poz. 712).

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012 roku poz. 823).

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzory formularza „Niebiska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)

· Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.)

· Zarządzenie Dyrektora MOPS w Skarżysku – Kamiennej z dnia 19.12.2012 w sprawie ustalenia kwoty zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

· Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania oraz Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skarżysku - Kamiennej

· Uchwała Nr XLVI/7/2014 z dnia 23.01.2014 Rady Miasta Skarżysku – Kamiennej
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

· Uchwała Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomoc społecznej w zakresie zadań własnych gminy

· Uchwała Nr XLV/102/2013 z dnia 30.12.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomoc społecznej
w zakresie zadań własnych gminy

· Uchwała Nr LII/84/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.09.20110 w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu

 

 

Nr tel. i godziny pracy

 

1. Kierownik Działu Pomoc Środowiskowej tel. 41 25 29 131

2. Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną tel. 41 25 29 134

3. Zespół Asysty Rodziny tel. 41 25 29 143

4. Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 tel. 41 25 29 135

5. Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 tel. 41 25 29 136

6. Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 tel. 41 25 29 137

7. Zespół ds. Analiz i Strategii tel. 41 25 29 148

8. Realizacja Świadczeń tel. 41 25 29 133

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Świadczenia

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Świadczenia są przyznawane decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Udzielana pomoc ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, jeśli spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych problemów:

1)   ubóstwa;

2)   sieroctwa;

3)   bezdomności;

4)   bezrobocia;

5)   niepełnosprawności;

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)   przemocy w rodzinie;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe podlega weryfikacji, co trzy lata przez Radę Ministrów. Aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 823), wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł, dla osoby w rodzinie – 456,00 zł. Kryterium dochodowe do realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało podwyższone i wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 813,00 zł, na osobę w rodzinie – 684,00 zł.

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej udziela pomocy m.in. w formie:

 • pracy socjalnej
 • zasiłku stałego
 • zasiłku okresowego
 • zasiłku celowego
 • zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego
 • zasiłku celowego specjalnego
 • posiłku
 • sprawienia pogrzebu
 • schronienia
 • ubrania
 • skierowania do domu pomocy społecznej

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są pracownicy socjalni, którzy wykonują pracę w terenie. Do ich zadań należy m. in.:

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie pomocy.

 

 

Procedura „Niebieskiej Karty”

Pracownicy socjalni MOPS realizują procedurę „Niebieskiej Karty”. W skład dokumentów zaliczonych do procedury wchodzą: „Niebieska karta - A” inicjująca procedurę, wypełniana w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, „Niebieska karta - B”, która jest pouczeniem dla osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, „Niebieska karta - C” jest formularzem wypełnianym z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest osobą doświadczającą przemocy w celu dokładniejszej analizy sytuacji rodziny i opracowania planu pomocy oraz „Niebieska karta - D” która jest wypełniana z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w celu ustalenia relacji sprawcy z osobami najbliższymi.

Osoby doznające przemocy, poza pomocą materialną potrzebują szeroko rozumianego wsparcia pod kątem możliwości rozpoznania, w jaki sposób przemoc ogranicza ich funkcjonowanie oraz wiedzy gdzie i jak szukać pomocy. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej działa Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie porad udziela pracownik socjalny, psycholog i prawnik.

W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupę roboczą do rozwiązania problemów przemocy w indywidualnych przypadkach. Dla rodziny opracowywany jest i realizowany plan pomocy, monitoruje się sytuację rodzin oraz dokumentuje działania podejmowane wobec nich.

 

Asystenci Rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego może przydzielić rodzinie wsparcie asystenta rodziny. Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Celem jest także wspomaganie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego, wspomaganie aktywności i integracji rodziny. Pomoc asystenta rodziny może uchronić rodzinę przed rozbiciem, umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub zapewnić jak najszybszy powrót dzieci z pieczy do rodziny biologicznej. W celu objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kompleksowym wsparciem, w MOPS został utworzony Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną,
w którym pracują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy z rodziną. Zespół ten wspiera również m.in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W celu skoordynowania pracy Zespołu Pracy Socjalnej z Rodziną z Zespołem Asysty Rodziny Zarządzeniem Nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 01.06.2015, zostały ustalone procedury kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
i pracownika socjalnego.

 

 

Dział Opieki nad Chorym w Domu

Dział Opieki nad Chorym w Domu realizuje zadania na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.)

· Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania oraz Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2014 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

Do zadań Działu Opieki nad Chorym w Domu należy:

1) organizowanie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie miasta

Skarżyska-Kamiennej,

2) planowanie zadań w zakresie działalności opiekuńczo-usługowej w oparciu

o rozpoznawanie potrzeb,

3) współpraca z placówkami ochrony zdrowia i instytucjami działającymi na rzecz

osób starszych,

4) prowadzenie dokumentacji działalności usługowej i prowadzenie ewidencji czasu

pracy na podstawie karty czasu pracy opiekunów,

5) sporządzanie decyzji o odpłatności za usługi opiekuńcze i egzekwowanie należnych

płatności,

6) sporządzanie grafików pracy opiekunów oraz opracowywanie i realizacja szkoleń

na tematy oświaty zdrowotnej i działań opiekuńczych,

7) kontrola i nadzór pracy opiekunów.

 

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc w formie usług opiekuńczych, są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, może być przyzna osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu. Od 01.07.2015 pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 14,50 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Nr tel. 41 25 29 142

 

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30