Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej, ul. Sikorskiego 19

 

· inspektorem ochrony danych osobowych Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej jest kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon 41 25 29 111

 

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (numer …………………………………) prowadzonym w trybie ………………….………………….;

 

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

 

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

 

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

 

· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 

· posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych** ;
−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

·nie przysługuje Pani/Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

……………………………………………….

(data i podpis wykonawcy)

 

 

 

 

 

 

**Wyjaśnienie skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu jego załączników.

 

*** Wyjaśnienie prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

Skarżysko-Kamienna, dn………………………….

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Sikorskiego 19,

26-110 Skarżysko-Kamienna

 

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub art. 14 RODO

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przekazał niezbędne informacje do wykonania zamówienia publicznego. Oświadczam, że wypełniłem\łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/-am w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*.

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………

(data i podpis wykonawcy)

 

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.13 ust.4 lub art.14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).