Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 

Klauzula informacyjna dotycząca
zespołu interdyscyplinarnego
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

 

Zgodnie z art. 13, 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”)

 

informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19

 

2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan się skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111.

 

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach:

 

- diagnozowania problemu przemocy w rodzinie; interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; podejmowania działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; podejmowania działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; opracowywania planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie; monitorowania sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

 

Dane te będą przetwarzane w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 pkt c), e) RODO) na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 ze zm.) a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska karta" (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz.1245).

 

W pozostałych przypadkach na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.

 

 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

5) Pani/Pana dane osobowe od momentu pozyskania od podmiotów publicznych przetwarzających dane dotyczące postępowań administracyjnych, sądowych, karnych, a także od podmiotów świadczących ochronę zdrowia, podmiotów oświatowych oraz podmiotów związanych z profilaktyką antyalkoholową będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych – kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym rzeczowym wykazie akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19

 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 

7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora do:

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać danych osób trzecich;

b) sprostowania danych, na podstawie art.16 RODO;

c) żądania usunięcia danych po upływie okresu, o którym mowa w pkt 5.

 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W WERSJI PDF: POBIERZ