Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Sprawozdania finansowe

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W PROCESIE REKRUTACJI

 

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Każdy kandydat przystępujący do rekrutacji podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w procesie rekrutacji.

 

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19

2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska pracy).

4.Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1040) oraz Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych).

5.Podanie danych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy jest obowiązkowe, pozostałe dane przetwarzamy za Pani/Pana zgodą na przetwarzanie.

6.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19

7.Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko (nazwa stanowiska pracy).

8.Informacje o odbiorcach danych: dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.

9.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

10.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11.Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane.

 

.............................................

(czytelny podpis)

________________________________________________________________________

 

 

Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dane kontaktowe Administratora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel/fax: 41 25 25 035/ 41 25 25 025

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez e-:mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 412529111 lub pisemnie na adres Administratora.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane tylko w celach i zadaniach realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w obrębie zadań zleconych przepisami prawa. Przetwarzane Pani/Pana dane osobowe odbywają się tylko w obrębie obowiązujących przepisów.

Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko
w przypadkach przewidzianych  przepisami prawa.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 16/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej z dnia 18 czerwca 2018 r.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

 Nie dotyczy

Informacja o prawie dostępu do danych osobowych

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania jeżeli są nieprawidłowe lub uzupełnienie niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszenia przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe pozyskiwane są od osoby , której dane dotyczą

Informacja o dowolności bądź obowiązku podania danych osobowych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych w celu realizacji wskazanego przez Panią/Pana zadania jest wymogiem ustawowym.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani też  w formie profilowania.

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KLAUZULA OBOWIĄZUJĄCA OD 11.12.2018r. DLA KLIENTÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Na podstawie art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, poz. 1) zwanego w treści „RODO”

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Dziale Świadczeń Rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego ul. Prusa 3A, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Dziale Dodatków Mieszkaniowych, Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Zielna 12, Dziale usług specjalistycznych, Dziale Opieki nad chorym w domu, Klubie Integracji Społecznej ul. Sikorskiego 10, Dziale Pomocy Środowiskowej (Zespole asysty rodziny, Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną, Zespole pracy socjalnej nr 1,2, Zespole ds. usług i DPS, Zespole ds. realizacji świadczeń, Zespole ds. analiz i strategii, Zespole ds. poradnictwa specjalistycznego, Stanowisko ds. pierwszego kontaktu) , Dziale księgowości jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19 

 

2. Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO Administrator Danych Osobowych zwany w treści "Administrator danych" powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD). Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania (Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19), a także przysługujących uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: (e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 41 25 29 111).

 

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu:

1) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych wynikających z ustaw i aktów prawa miejscowego,

2) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora danych,

3) w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4. Administrator danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.

 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, jednostki uprawnione na podstawie przepisów prawa (m.in. instytucje administracji państwowej i samorządowej, sądy, prokuratura, policja, samorządowe kolegium odwoławcze, wojewódzki sąd administracyjny), a także inne podmioty, które na podstawie odrębnych przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19 w Skarżysku-Kamiennej przetwarzają dane osobowe, w tym podmiotom realizującym zadania na rzecz Administratora danych osobowych, takim jak np. operator pocztowy, bank, dostawcy oprogramowania dziedzinowego.

 

6. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych - kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

 

7. Administrator ma prawo pozyskiwać Pani/Pana dane osobowe od: wszelkich podmiotów zobowiązanych na postawie przepisów prawa do udzielania takich informacji na żądanie.

 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do:

 

1) dostępu do swoich danych osobowych - na podstawie art. 15 Rozporządzenia - prawo uzyskania potwierdzenia od Administratora czy Pani/Pana dane są przetwarzane, prawo uzyskania dostępu do danych w tym także ich kopii, a także o celach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, kategoriach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, odbiorcach Pani/Pana danych osobowych, którym Administrator ujawnił bądź zamierza ujawnić Pani/Pana dane osobowe, o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/ /Pana;

 

2) sprostowania danych - na podstawie art. 16 Rozporządzenia - jest to prawo żądania od Administratora sprostowania danych nieprawidłowych albo ich uzupełnienia;

 

3) usunięcia danych - na podstawie art. 17 Rozporządzenia - jest to prawo do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Pani/Pana danych osobowych (tzw. "prawo do bycia zapomnianym").
Administrator ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem, że zostanie spełniona jedna z poniższych przesłanek (art. 17 ust. 1 Rozporządzenia):

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

b) cofnięta została zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia, i Administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

c) dane osobowe były przetwarzane przez Administratora niezgodnie z prawem,

d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Administratora;

e) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa wart. 8 ust. 1 Rozporządzenia. Nie ma możliwości realizacji Pani/Pana prawa do usunięcia Pani/Pana danych osobowych przez Administratora w przypadku, gdy Administrator ma obowiązek na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych lub w celach do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych - na podstawie art. 18 Rozporządzenia - jest to prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach:

a) gdy Pani/Pan kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem i sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) Administrator danych nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; W przypadku żądania przez Panią/Pana ograniczenia przetwarzania danych Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Pani/Pana lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

 

5) przenoszenia danych - jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Administratorowi przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową;

 

6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych oparty na art. 6 ust. 1 lit. e lub f, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać Pani/Pana danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w następujących przypadkach, gdy:

a) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody - w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę,

b) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną,

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku prawnego;

 

7) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów. 10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa wart. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów.

10. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych na podstawie Rozporządzenia nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa wart. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia.

 

 

________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Prusa 3a

Tel. 041-25-29-121

 

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy: ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2017 poz.1952 ze zm.), ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. (t. j. Dz. U z 2017 r. poz.1851 ze zm.), ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start"(Dz.U.2018, poz.1061),  ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016, poz.693 ze zm.), ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1938 ze zm.), ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz.1860 ze zm.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

 

___________________________________________________________________________

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Dodatków Mieszkaniowych

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25 29 147

 

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz
w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy: ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz.180); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.), art.5c - 5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 755 ze zm.) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

 

______________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy/ Dział Usług Specjalistycznych

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Zielna 12

 

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1508), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

  

Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, uzyskania kopii, przeniesienia danych osobowych, usunięcia oraz ich sprostowania.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

 

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

_____________________________________________________________________________

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Opieki nad chorym w domu

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25-29-142

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje,że przetwarza Pani/Pana dane osobowe wynikające z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1508), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

___________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Pomocy Środowiskowej – zespół ds. pracy socjalnej nr 2

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25-29-112

 

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe wynikające z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1508), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

  Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

 

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

__________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Pomocy Środowiskowej – Zespół ds.pracy socjalnej nr 1

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25-29-134

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz.1508), ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta (Dz. U. z 2011 roku Nr 209, poz. 1245),Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

_________________________________________________________________________

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Pomocy Środowiskowej – zespół ds. realizacji świadczeń

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25-29-133

 

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe wynikające z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1508), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

 

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

___________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Pomocy Środowiskowej –

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną nr2

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25 29 135

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe wynikające z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1508), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

 

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

____________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Pomocy Środowiskowej –

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną nr 3

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25 29 136

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe wynikające z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1508), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

 

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

__________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Pomocy Środowiskowej –

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją administracyjną nr 1

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25 29 137

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe wynikające z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1508), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania.

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

 

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Klub Integracji Społecznej

26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 10

Tel. 41 25 28 028

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 1508) i ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 1065 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dla celów realizacji w/w ustaw.

 

    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

   W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

   Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, uzyskania kopii, przeniesienia danych osobowych, usunięcia oraz ich sprostowania

 

   Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

 

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

 

___________________________________________________________________________

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dział Pomocy Środowiskowej –Zespół ds. Usług i DPS
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Tel. 41 25 29 113

 

Informacja dla osoby w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe wynikające z ustawy: ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz.1508), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dla celów realizacji w/w ustaw.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Tel. 41 25 29 111

 

W tut. Ośrodku dane będą przechowywane: przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 04.01.2016 r.

 

Informuję Panią/Pana o prawie do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, uzyskania kopii, przeniesienia danych osobowych, usunięcia oraz ich sprostowania.

 

Dane tut. Ośrodek może pozyskiwać od podmiotów zobowiązanych na podstawie w/w ustaw do udostępniania danych tut. Ośrodkowi.

 

Zapoznałam/łem się z powyższą informacją

 

………………………………………………………………………………

(data i podpis)

 

 

___________________________________________________________________________

Ochrona danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozpoczęciem obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, że wszelkie wnioski w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, są realizowane za pośrednictwem następującego adresu mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w formie pisemnego wniosku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie przetwarzania danych osobowych lub ewentualnego naruszania Państwa prawa do prywatności prosimy o kontakt.