Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. Sikorskiego 19

41 2525035, 41 2525045

email: sekretariat(at)mops.skarkam.pl

 

 

Godziny pracy:

Poniedziałek                                        8:00 – 16:00

Środa                                                  7:30 - 11:00

Wtorek – piątek                                   7:30 – 15:30

 

 

Dział Świadczeń Rodzinnych

 

26-110 Skarżysko-Kamienna

ul. Prusa 3A

41 2529121

email: sr(at)mops.skarkam.pl

 

Godziny pracy:

Poniedziałek                                        8:30 – 16:00

Środa                                                  7:30 - 11:00

Wtorek – piątek                                   8:30 – 15:30

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania zlecone i własne oraz programy rządowe  
na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

 

1.        Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 930 ze zm.),

 

2.        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2016 poz. 1406 ze zm.).

 

3.        Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012, poz. 964 ze zm.)

 

4.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 1058),

 

5.        Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 697),

 

6.        Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1860),

 

7.        Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (tekst jednolity: Monitor Polski z 2015 r. poz. 821),

 

8.        Uchwała Nr XLVI/7/2014 z dnia 23.01.2014 Rady Miasta  Skarżysku – Kamiennej
w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

 

9.        Zarządzenie Nr 15/2015 Dyrektora MOPS w Skarżysku – Kamiennej z dnia 06.10.2015 w sprawie ustalenia kwoty zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

 

10.    Ustawa z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku, poz. 1390),

 

11.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzory formularza „Niebieskie Karty” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245),

 

12.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm),

 

13.    Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku poz. 922),

 

14.    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 581 ze zm.),

 

15.  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 645 ze zm.)

16.  Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 487),

 

17.  Uchwała Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,

 

18.  Uchwała Nr XLV/102/2013 z dnia 30.12.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w zakresie zadań własnych gminy,

 

19.  Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania,

 

20.  Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej,

 

21.  Uchwała Nr LII/84/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.09.2010
w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu.

 

Świadczenia

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Świadczenia są przyznawane decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Udzielana pomoc ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, jeśli spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych problemów:

1)   ubóstwa;

2)   sieroctwa;

3)   bezdomności;

4)   bezrobocia;

5)   niepełnosprawności;

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)   przemocy w rodzinie;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe podlega weryfikacji, co trzy lata przez Radę Ministrów. Aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1058), wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł, dla osoby w rodzinie – 514,00 zł. Kryterium dochodowe do realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało podwyższone i wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 951,00 zł, na osobę w rodzinie – 771,00 zł.

 

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej udziela pomocy m.in. w formie:

 • pracy socjalnej
 • zasiłku stałego
 • zasiłku okresowego
 • zasiłku celowego
 • zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego
 • zasiłku celowego specjalnego
 • posiłku
 • sprawienia pogrzebu
 • schronienia
 • ubrania
 • skierowania do domu pomocy społecznej

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są pracownicy socjalni, którzy wykonują pracę w terenie. Do ich zadań należy m. in.:

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie pomocy.

Asystenci Rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego może przydzielić rodzinie wsparcie asystenta rodziny. Asystent rodziny  to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Celem jest także wspomaganie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego, wspomaganie aktywności i integracji rodziny. Pomoc asystenta rodziny może uchronić rodzinę przed rozbiciem, umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub zapewnić jak najszybszy powrót dzieci z pieczy do rodziny biologicznej. W celu objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kompleksowym wsparciem, w MOPS został utworzony Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną,
w którym pracują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy z rodziną. Zespół ten wspiera również m.in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W celu skoordynowania pracy Zespołu Pracy Socjalnej z Rodziną z Zespołem Asysty Rodziny Zarządzeniem Nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 01.06.2015, zostały ustalone procedury kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
i pracownika socjalnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin
Za życiem” w przypadku urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub ciąży powikłanej rodzinie przysługuje na jej wniosek prawo do wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny pełni rolę koordynatora w zakresie poradnictwa:

1.      przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,

2.      wsparcia psychologicznego,

3.      pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,

4.      dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Nr tel. i godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 1. Kierownik Działu Pomoc Środowiskowej                tel. 41 25 29 131
 2. Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną                             tel. 41 25 29 134
 3. Zespół Pracy Socjalnej z Osobą Bezrobotną            tel. 41 25 29 112
 4. Zespół Pracy Socjalnej Nr 1                                      tel. 41 25 29 135
 5. Zespół Pracy Socjalnej Nr 2                                      tel. 41 25 29 136
 6. Zespół Pracy Socjalnej Nr 3                                      tel. 41 25 29 137
 7. Zespół Asysty Rodziny                                                        tel. 41 25 29 143
 8. Zespół ds. Analiz i Strategii                                      tel. 41 25 29 148
 9. Realizacja Świadczeń                                                tel. 41 25 29 133

Godziny pracy MOPS:

Poniedziałek                                      8:00 – 16:00

Wtorek – piątek                                 7:30 – 15:30

 

 

Dział Pomocy Środowiskowej

· Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 163 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 332)

· Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 Nr 125, poz. 842)

· Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

· Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 149)

· Ustawa z dnia 26 października 1982 o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 roku, poz. 1356 z późn. zm.)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 08.06.2012 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego – Dz. U. z 2012 poz. 712).

· Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U z 2012 roku poz. 823).

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzory formularza „Niebiska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245)

· Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (Monitor Polski z 2013 r. poz. 1024 z późn. zm.)

· Zarządzenie Dyrektora MOPS w Skarżysku – Kamiennej z dnia 19.12.2012 w sprawie ustalenia kwoty zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

· Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania oraz Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Skarżysku - Kamiennej

· Uchwała Nr XLVI/7/2014 z dnia 23.01.2014 Rady Miasta Skarżysku – Kamiennej
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

· Uchwała Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomoc społecznej w zakresie zadań własnych gminy

· Uchwała Nr XLV/102/2013 z dnia 30.12.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej
w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomoc społecznej
w zakresie zadań własnych gminy

· Uchwała Nr LII/84/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.09.20110 w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu

 

 

Nr tel. i godziny pracy

 

1. Kierownik Działu Pomoc Środowiskowej tel. 41 25 29 131

2. Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną tel. 41 25 29 134

3. Zespół Asysty Rodziny tel. 41 25 29 143

4. Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 tel. 41 25 29 135

5. Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 tel. 41 25 29 136

6. Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 tel. 41 25 29 137

7. Zespół ds. Analiz i Strategii tel. 41 25 29 148

8. Realizacja Świadczeń tel. 41 25 29 133

 

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00 – 16:00

Wtorek – piątek 7:30 – 15:30

 

Świadczenia

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Świadczenia są przyznawane decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Udzielana pomoc ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. O pomoc mogą ubiegać się osoby i rodziny, jeśli spełniają co najmniej jeden z niżej wymienionych problemów:

1)   ubóstwa;

2)   sieroctwa;

3)   bezdomności;

4)   bezrobocia;

5)   niepełnosprawności;

6)   długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7)   przemocy w rodzinie;

7a)  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8)   potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10)  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11)  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12)  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13)  alkoholizmu lub narkomanii;

14)  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15)  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do pomocy określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe podlega weryfikacji, co trzy lata przez Radę Ministrów. Aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2012 roku, poz. 823), wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej – 542,00 zł, dla osoby w rodzinie – 456,00 zł. Kryterium dochodowe do realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zostało podwyższone i wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 813,00 zł, na osobę w rodzinie – 684,00 zł.

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej udziela pomocy m.in. w formie:

 • pracy socjalnej
 • zasiłku stałego
 • zasiłku okresowego
 • zasiłku celowego
 • zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego
 • zasiłku celowego specjalnego
 • posiłku
 • sprawienia pogrzebu
 • schronienia
 • ubrania
 • skierowania do domu pomocy społecznej

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są pracownicy socjalni, którzy wykonują pracę w terenie. Do ich zadań należy m. in.:

 • świadczenie pracy socjalnej poprzez udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej
 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie pomocy.

 

 

Procedura „Niebieskiej Karty”

Pracownicy socjalni MOPS realizują procedurę „Niebieskiej Karty”. W skład dokumentów zaliczonych do procedury wchodzą: „Niebieska karta - A” inicjująca procedurę, wypełniana w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie, „Niebieska karta - B”, która jest pouczeniem dla osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, „Niebieska karta - C” jest formularzem wypełnianym z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest osobą doświadczającą przemocy w celu dokładniejszej analizy sytuacji rodziny i opracowania planu pomocy oraz „Niebieska karta - D” która jest wypełniana z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w celu ustalenia relacji sprawcy z osobami najbliższymi.

Osoby doznające przemocy, poza pomocą materialną potrzebują szeroko rozumianego wsparcia pod kątem możliwości rozpoznania, w jaki sposób przemoc ogranicza ich funkcjonowanie oraz wiedzy gdzie i jak szukać pomocy. Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej działa Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie porad udziela pracownik socjalny, psycholog i prawnik.

W gminie działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół Interdyscyplinarny powołuje grupę roboczą do rozwiązania problemów przemocy w indywidualnych przypadkach. Dla rodziny opracowywany jest i realizowany plan pomocy, monitoruje się sytuację rodzin oraz dokumentuje działania podejmowane wobec nich.

 

Asystenci Rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego może przydzielić rodzinie wsparcie asystenta rodziny. Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Celem jest także wspomaganie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego, wspomaganie aktywności i integracji rodziny. Pomoc asystenta rodziny może uchronić rodzinę przed rozbiciem, umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub zapewnić jak najszybszy powrót dzieci z pieczy do rodziny biologicznej. W celu objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kompleksowym wsparciem, w MOPS został utworzony Zespół Pracy Socjalnej z Rodziną,
w którym pracują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy z rodziną. Zespół ten wspiera również m.in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie. W celu skoordynowania pracy Zespołu Pracy Socjalnej z Rodziną z Zespołem Asysty Rodziny Zarządzeniem Nr 9/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 01.06.2015, zostały ustalone procedury kontroli, współpracy oraz działań podejmowanych na rzecz rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny
i pracownika socjalnego.

 

 

Dział Opieki nad Chorym w Domu

Dział Opieki nad Chorym w Domu realizuje zadania na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

· Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.)

· Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania oraz Zarządzenie Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2014 w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

 

Do zadań Działu Opieki nad Chorym w Domu należy:

1) organizowanie usług opiekuńczych dla osób zamieszkujących na terenie miasta

Skarżyska-Kamiennej,

2) planowanie zadań w zakresie działalności opiekuńczo-usługowej w oparciu

o rozpoznawanie potrzeb,

3) współpraca z placówkami ochrony zdrowia i instytucjami działającymi na rzecz

osób starszych,

4) prowadzenie dokumentacji działalności usługowej i prowadzenie ewidencji czasu

pracy na podstawie karty czasu pracy opiekunów,

5) sporządzanie decyzji o odpłatności za usługi opiekuńcze i egzekwowanie należnych

płatności,

6) sporządzanie grafików pracy opiekunów oraz opracowywanie i realizacja szkoleń

na tematy oświaty zdrowotnej i działań opiekuńczych,

7) kontrola i nadzór pracy opiekunów.

 

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc w formie usług opiekuńczych, są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.

 

Pomoc w formie usług opiekuńczych, zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, może być przyzna osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu. Od 01.07.2015 pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 14,50 zł, zgodnie z Zarządzeniem Nr 135/2015 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Nr tel. 41 25 29 142

 

Godziny pracy:

poniedziałek 8:00 – 16:00

wtorek – piątek 7:30 – 15:30

Opublikowano: 25.05.2017

 

 

 

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

Informacja o wynikach naboru - do pobrania (pdf)

 

Opublikowano: 23.05.2017

 

        Skarżysko Kamienna, dn. 23.05.2017 r.

ETAP II

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze,

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 

1.     Anna Sudomirska, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 73

2.     Ewa Tusińska, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 49

3.     Anna Fabiańska, zam. Wąchock – pkt 73

4.     Paulina Obara, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 49

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3.

 

 

 

Opublikowano: 22.05.2017

 

 

INFORMACJA  O  WYNIKACH

 

Gmina Skarżysko – Kamienna, ul. Sikorskiego 18, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna
informuje, że w dniu 08.05.2017 r. o godz. 09:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku-Kamiennej”.

 

 

Informacja o wynikach - do pobrania (pdf)

 

 

Opublikowano: 22.05.2017

 

        Skarżysko Kamienna, dn. 22.05.2017 r.

 

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczychi Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej

 

1.     Anna Sudomirska, zam. Skarżysko-Kamienna

2.     Justyna Tusińska, zam. Skarżysko-Kamienna

3.     Anna Fabiańska, zam. Wąchock

4.     Paulina Obara, zam. Skarżysko-Kamienna

5.     Anna Gładyś, zam. Skarżysko-Kamienna

 

 

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby do wypełnienia testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3.

 

 

Opublikowano: 09.05.2017

 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

w przetargu nieograniczonym pn:

Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej

 

 

Zestawienie ofert - do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 04.05.2017

 

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SKARŻYSKU - KAMIENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE (2 ETATY)

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

 

Ogłoszenie do pobrania - (pdf)

 

Opublikowano: 28.04.2017

 

 

INFORMACJA

 

dla Wykonawców nr 1

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

 Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej

 

 

Informacja do pobrania (pdf)

 

 

 

Opublikowano: 27.04.2017

 

Ogłoszenie nr 75293 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.

Skarżysko-Kamienna: Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku - Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

 

 

Ogłoszenie - do pobrania

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamienia - do pobrania

 

Załączniki do SIWZ - do pobrania

 

 

Opublikowano: 20.09.2016

 

 

Skarżysko – Kamienna, 2016-09-19

PS.273/01/ 7 /2016

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert na wykonanie mebli biurowych na wymiar

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, ul. Sikorskiego 19  zaprasza do złożenia  oferty cenowej na wykonanie mebli biurowych w budynku  przy ul. Prusa 3A i Sikorskiego 19  w Skarżysku – Kamiennej  na potrzeby :

 1. Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Prusa 3A

Zabudowa szaf na dokumenty szt.3 o wymiarach 220 cm dł.  x 300 cm wys. x 50 cm gł., 280 cm x 300 cm x 50 cm,  440 cm x 260 cm x 50 cm . z drzwiami tradycyjnymi.

 1. Administracji

- pok.4

Biurko z miejscem na komputer i półką na klawiaturę , wym. dł 110 cm x szer.55 cm x wys.85 cm kolor olcha  - pok.nr 12

Szafa narożna na dokumenty 100 cm x 100 cm x 200cm , szafa ubraniowa słupek 50 cm x 50 cm x 200 cm , szafka gospodarcza 100 cm x 40 cm x 80 cm , szafka wisząca 100cm x 40 cm x 80 cm.

Podane wyżej wymiary mebli są wielkościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie, kolorystyka płyty do uzgodnienia.

 

Przed złożeniem oferty zapraszamy do zapoznania się z pomieszczeniami , do których meble będą przeznaczone celem dokonania pomiarów,  przedstawienia propozycji  materiału,  z którego będą wykonane oraz uzgodnienia wstępnego  projektu. W tym celu należy kontaktować się z zastępcą dyrektora MOPS  - P. Halina Indyka tel. 691 472 812 lub 41 25 29 128 do dnia 23 września 2016r.                                                                           Termin składania ofert ( wzór w załączeniu ) do 28 września 2016r. Termin wykonania zamówienia  do 31 października 2016r.

Z  Wykonawcą , który zrealizuje zamówienie za najniższą cenę i w podanych terminach ,zostanie zawarta umowa , której projekt w załączeniu.

 

Oferta do pobrania - (pdf)

Formularz ofertowy - (pdf)

Wzór umowy - (pdf)

 

Opublikowano: 13.09.2016

Skarżysko- Kamienna , 2016-09-12

PS.273/01/6/2016

 

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w Dziennym Środowiskowym Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w budynku Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej, ul. Zielna 12 planuje wykonanie :

 1. Remontu podjazdu dla osób niepełnosprawnych który obejmuje: rozebranie posadzek z płytek ceramicznych z podjazdu, murka oporowego, podejścia i schodów, ułożenie kostki brukowej na podjeździe, wykonanie ręczne tynku mozaikowego ze żwirkami kwarcowymi na murkach oporowych, ułożenie płytek ceramicznych antypoślizgowych mrozoodpornych przed wejściem do budynku
 2. Remont i mycie zadaszenia z płyty poliwęglanowej nad wejściem do budynku, który obejmuje : naprawę oderwanych płyt poliwęglanowych i mycie zadaszenia
 3. Naprawę kostki brukowej przy garażu – demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej
 4. Remont  łazienek polegający na: wymianie dwóch  brodzików z tworzywa sztucznego w  łazienkach, uzupełnieniu płytek ceramicznych po wymianie brodzików, naprawie odpływu wody, wymianę syfonów szt.2 i wężyków przy umywalkach szt.6

 

Zainteresowanych wykonaniem wyżej opisanych prac zapraszamy do siedziby Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Skarżysku – Kamiennej ul. Zielna 12 ( budynek Przychodni Miejskiej przy ul. Zielnej wejście od podwórka) celem zapoznania się z zakresem robót  i  dokonania pomiarów. W sprawie oględzin należy kontaktować się z Kierownikiem DŚDS Panią Bożeną Karpetą tel. 41 25 25 055 w. 21 lub 601153126.

Termin wykonania prac: od podpisania umowy do 31 października 2016r.

Oferty cenowe  wraz z  przedmiarem robót obejmującym wszystkie czynności przy wykonaniu przedmiotu zamówienia należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 , pok. Nr 1 do dnia 22 września 2016r.

Z Wykonawcą, który złoży ofertę z najniższą ceną zostanie zawarta umowa, której projekt                     w załączeniu.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 29 stycznia 2004 z późn.zm).

Oferta cenowa - do pobrania

Projekt umowy - do pobrania

Opublikowano: 27.05.2016

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 104712-2016 z dnia 2016-04-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skarżysko-Kamienna
Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od Nr 1a do Nr 1h do SIWZ
Termin składania ofert: 2016-05-09

 


Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 59191 - 2016; data zamieszczenia: 27.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Czytaj więcej: Ogłoszenia