Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

Dział Świadczeń Rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Prusa 3A realizuje zadania zlecone i własne oraz programy rządowe na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych :

 

 

1.Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.)

 

2.Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2220 z późn. zm.)

 

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2018 r. poz.1497)

 

4.Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2134 ze zm.)

 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz.U. 2019 poz.924) o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw - zmiana od 1 lipca 2019 r.

 

5.Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2019 r. poz.473)

 

6.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2019 r. poz.1343)

 

7.Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2092)

 

8. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 670 ze zm.)