Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Wymagane dokumenty do wniosku o świadczenia rodzinne

oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018

 

 1. Kserokopię dowodów osobistych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne.
 2. Kserokopię aktu urodzenia dziecka (osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne po raz pierwszy).
 3. Kserokopię umowy o pracę (jeżeli ktoś pracuje), zlecenia/o dzieło (jeżeli ktoś pracuje lub pracował w 2017/2018), kserokopię wszystkich świadectw pracy od 2016 r.
 4. Zaświadczenie z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonej w 2016 r. – 9%  (dotyczy osób pobierających świadczenie rentowe lub emerytalne).
 5. Kserokopię wszystkich PIT-ów rozliczeniowych dotyczących 2016 r. (PIT-y 11/40A/8C/36/28).
 6. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (tylko ponadgimnazjalnej).
 7. Wpis do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej.
 8. Zaświadczenie z UM (pok. 68) o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium w 2016 r. (z wyszczególnieniem kwot).
 9. Zaświadczenie z uczelni o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium w roku kalendarzowym 2016 tj. I – XII 2016 r. (z wyszczególnieniem kwot)
 10. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny za 2016 r.
 11. Nakaz płatniczy za 2016 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego(w ha przeliczeniowych i fizycznych).
 12. Kserokopię prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację prawną oraz zasądzający alimenty.
 13. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2016 r.
 14. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku.
 15. Nr rachunku bankowego, na który mają być przelewane świadczenia.
 16. Zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.
 17. Pisemna zgoda pracodawcy na udzielenie urlopu wychowawczego oraz informacja o jego terminie (od –do).
 18. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży.
 19. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (do dodatku wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego).

 

Świadectwa pracy, umowy o pracę/zlecenia/o dzieło, wyroki sądowe,

nakazy płatnicze itd. powinny być skserowane i dołączone do wniosku.

Zaświadczenia dołączamy w oryginałach.