Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Klub Integracji Społecznej

Klub Senior +

Środowiskowy Dom Samopomocy

Dział Usług Specjalistycznych

Dla niepełnosprawnych

 
Wymagane dokumenty do wniosków 2019/2020/2021
 
 
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego za 2018r. wszystkich członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym, karcie podatkowej lub podatku liniowym.
 
2. Kserokopię umowy o pracę (jeżeli ktoś pracuje), zlecenia/o dzieło (jeżeli ktoś pracuje lub pracował w 2018/2019/2020), kserokopię wszystkich świadectw pracy od 2018 r.
 
3. Zaświadczenie z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonej w 2018r. – 9% dot. pobieranych świadczeń rentowych i emerytalnych.
 
4. Kserokopię wszystkich PIT-ów rozliczeniowych dotyczących 2018 r. (PIT-y 11/40A/8C/36/28)
 
5. Wpis do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej (wydruk z CEIDG)
 
6. Zaświadczenie z UM (pok. 206) o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium w 2018 r. (z wyszczególnieniem kwot)
 
7. Zaświadczenie z uczelni o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium w roku kalendarzowym 2018 tj. I – XII 2018r. (z wyszczególnieniem kwot)
 
8. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów w roku 2018, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
 
9. Nakaz płatniczy za 2018 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego (w ha przeliczeniowych i fizycznych)
 
10. Kserokopię prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację prawną.
 
11. Odpis wyroku Sądu o zasądzonych alimentach na rzecz dzieci z klauzulą wykonalności.
 
12. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2018r.
 
13. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku (dotyczy osób ubiegających się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego).
 
14. Nr rachunku bankowego, na który mają być przelewane świadczenia.
 
15. Zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
 
16. Pisemna zgoda pracodawcy na udzielenie urlopu wychowawczego oraz informacja o jego terminie (od –do)
 
17. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży
 
18. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (do dodatku wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego)
 
Świadectwa pracy, umowy o pracę/zlecenia/o dzieło, wyroki sądowe, nakazy płatnicze itd. powinny być skserowane i dołączone do wniosku (oryginały do wglądu).
Wszystkie zaświadczenia wydane przez inny organ dołączamy w oryginałach.
 
 
Plik do pobrania w wersji PDF POBIERZ