Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

Wymagane dokumenty do wniosku o świadczenia rodzinne

oraz funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2014/2015

 

 1. Kserokopię dowodów osobistych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne.
 2. Kserokopię aktu urodzenia dziecka (osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne po raz pierwszy)
 3. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodzie za 2013r. (wszystkich pełnoletnich w 2013r. osób wchodzących                      w skład rodziny - osobno dla każdego)
 4. Kserokopię umowy o pracę (jeżeli ktoś pracuje), zlecenia/o dzieło (jeżeli ktoś pracuje lub pracował w 2013/2014), kserokopię wszystkich świadectw pracy od 2013 r.
 5. Zaświadczenie od pracodawcy/ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzonej w 2013 r. – 9%  (jeżeli ktoś pracuje lub ma świadczenia z ZUS od 2013 r. lub dłużej)
 6. Kserokopię wszystkich PIT-ów rozliczeniowych dotyczących 2013 r. (PIT-y 11/40A/8C/36/28)
 7. Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (tylko ponadgimnazjalnej)
 8. Wpis do ewidencji o prowadzeniu działalności gospodarczej
 9. Zaświadczenie z UM (pok. 68) o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium w 2013 r. (z wyszczególnieniem kwot)
 10. Zaświadczenie z uczelni o pobieraniu lub niepobieraniu stypendium w roku kalendarzowym 2013 tj. I – XII 2013r.                   (z wyszczególnieniem kwot)
 11. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny                           są zobowiązani wyrokiem sądu do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny
 12. Nakaz płatniczy za 2013 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego

(w ha przeliczeniowych i fizycznych)

 1. Kserokopię prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację prawną oraz zasądzający alimenty.
 2. Zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2013 r.
 3. Zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji alimentów za dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku
 1. Nr rachunku bankowego, na który mają być przelewane świadczenia.
 1. Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o niepobieraniu świadczeń rodzinnych/funduszu alimentacyjnego,                 jeżeli współmałżonek jest zameldowany na terenie innej gminy
 2. Zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczeń  społecznych (w przypadku ubiegania się o urlop wychowawczy)
 3. Zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego
 4. Pisemna zgoda pracodawcy na udzielenie urlopu wychowawczego oraz informacja o jego terminie (od –do)
 5. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną od 10 tyg. ciąży
 6. Zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (do dodatku wychowawczego lub świadczenia pielęgnacyjnego)

 

Świadectwa pracy, umowy o pracę/zlecenia/o dzieło, wyroki sądowe,

nakazy płatnicze itd. powinny być skserowane i dołączone do wniosku.

Wszystkie zaświadczenia dołączamy w oryginałach.