Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Świadczenie wychowawcze

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+” na nowy okres świadczeniowy można składać od dnia 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS), natomiast drogą tradycyjną (papierowo w urzędzie lub za pośrednictwem poczty) od dnia 1 kwietnia 2021r.

Prawo do świadczenia wychowawczego tzw. 500+ w 2021r. będzie ustalane na czas od dnia 1 czerwca 2021r. do dnia31 maja 2022r.

 

TERMIN ZŁOŻENIA

WNIOSKU

TERMIN WYPŁATY

 

1 luty 2021r. – 30 kwiecień 2021r.

 

 

do dnia 30 czerwiec 2021r.

 

1 maj 2021r. – 31 maj 2021r.

 

 

do dnia 31 lipiec 2021r.

 

1 czerwiec 2021r.-30 czerwiec 2021r.

 

 

do dnia 31 sierpień 2021r.

 

1 lipiec 2021r. – 31 lipiec 2021r.

 

 

do dnia 30 wrzesień 2021r.

 

1 sierpień 2021r. – 31 sierpień 2021r.

 

 

do dnia 31 października 2021r.

Dla nowo urodzonych dzieci wnioski można składać w ciągu 3 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, a wówczas 500+ zostanie ustalone od miesiąca urodzenia się dziecka.

 

 

Zaproszenie do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących zmian w programie Rodzina 500+

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje :  

 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom:
  • zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku służbowym, 
  • spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 
  • posiada wyższe kwalifikacje zawodowe
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
  • posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów;
  • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
  • przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udzielonego, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
   cudzoziemiec: 

podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  • posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje cudzoziemcom jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w cyklu miesięcznym w wysokości 500,00 zł na dziecko.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje. 


WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dziecko składają wniosek (uzupełniając dane niezbędne do ustalenia prawa do wskazanego świadczenia, zapoznając się z pouczeniami) oraz składają oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za złożenie fałszywego oświadczenia.


 • kartę pobytu − w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy − w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • orzeczenie sądu o opiece naprzemiennej (art. 5 ust. 2a)

inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Świadczenie wychowawcze przysługuje każdej osobie, bez względu na dochód.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,