Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Praca

Ogłoszenia o pracę

Konkurs na stanowisko urzędnicze ETAP 2

        Skarżysko Kamienna, dn. 23.05.2017 r.

ETAP II

Lista osób zakwalifikowanych do konkursu na stanowisko urzędnicze,

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

 1. Anna Sudomirska, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 73
 2. Ewa Tusińska, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 49
 3. Anna Fabiańska, zam. Wąchock – pkt 73
 4. Paulina Obara, zam. Skarżysko-Kamienna – pkt 49

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 25 maja 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3.

Zakwalifikowani na stanowisko urzędnicze

        Skarżysko Kamienna, dn. 22.05.2017 r.

Lista osób zakwalifikowanych do  konkursu na stanowisko urzędnicze

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej

 1. Anna Sudomirska, zam. Skarżysko-Kamienna
 2. Justyna Tusińska, zam. Skarżysko-Kamienna
 3. Anna Fabiańska, zam. Wąchock
 4. Paulina Obara, zam. Skarżysko-Kamienna
 5. Anna Gładyś, zam. Skarżysko-Kamienna

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby do wypełnienia testu kwalifikacyjnego, który odbędzie się w dniu 23 maja 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19 Skarżysko-Kamienna, pokój nr 3.

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE (2 ETATY)

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE (2 ETATY)

Referent w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

DYREKTOR 

MIEJSKIEGO  OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowych

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Preferowane wykształcenie wyższe w zakresie:  ekonomii, pracy socjalnej, pedagogiki.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne
 5. przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 7. Nieposzlakowana opinia.

Znajomość ustaw: kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 poz.267), ustawao dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2013 poz. 966),  art. 5c – 5g ustawy prawo energetyczne(Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.). Znajomość zarządzenia nr 253/2012 Prezydenta MiastaSkarżyska-Kamiennej w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowejw lokalach mieszkalnych i socjalnych, których właścicielem jest miasto Skarżysko Kamienna.

II.  Wymagania dodatkowe

 1. Biegła obsługa komputera.
 2. Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.
 3. Umiejętność  pracy w zespole.
 4. Odpowiedzialność i kreatywność w działaniu.
 5. Zaangażowanie i terminowość  wykonywania zadań.
 6. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Przyjmowanie wniosków i deklaracji o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Przyjmowanie wniosków o przyznanie dodatku energetycznego.
 3. Przygotowywanie decyzji o przyznaniu/odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego/dodatku
 4. energetycznego.
 5. Analiza wykazu osób zadłużonych otrzymanych od zarządców.
 6. Przygotowywanie decyzji o wstrzymaniu wypłaty dodatku mieszkaniowego/dodatku energetycznego w przypadku nieopłacenia przez osobę uprawnioną przypadającej na nią części opłat oraz w innych przypadkach wymienionych w ustawie.
 7. Prowadzenie komputerowej ewidencji osób ubiegających się o przyznanie dodatku
 8. mieszkaniowego/dodatku energetycznego.
 9. Korygowanie danych komputerowych w oparciu o zmiany w obowiązujących przepisach.
 10. Sporządzanie list wypłat dodatków mieszkaniowych/dodatku energetycznego.
 11. Ponoszenie odpowiedzialności za wszystkie redagowane i podpisywane przez siebie pisma i dokumenty.

IV.   Wymagane dokumenty aplikacyjne

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys-CV .
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Dyplom ukończenia studiów wyższych  (kserokopia).
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych szkoleniach i posiadanych umiejętnościach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych  oraz korzystaniu z praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwa  ścigane z oskarżenia
 8. publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 9. Zaświadczenie lekarskie  o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.
 10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014.1182).
 11. Dokumenty potwierdzające dotychczasowy staż  pracy ( zaświadczenia, świadectwa pracy-kserokopie).

V.   Inne informacje

Konkurs przeprowadzony będzie w II etapach :

I etap – weryfikacja formalna,      II  etap – rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  odrębnym pismem lub telefonicznie.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź drogą pocztową na adres:  Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19,  pokój nr  1 (sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „ Oferta pracy – Podinspektor w Dziale Dodatków Mieszkaniowych” w terminie do 11 marca  r.  do  godz. 13.oo . Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej -www.mops.skarkam.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :    41 25 25 035

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Bętkowska

Naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

Księgowa

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Księgowa  w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku–Kamiennej zatrudniona zostanie Pani Alicja Gębska zamieszkała  w Skarżysku-Kamiennej.

U Z A S A D N I E N I E

Pani  Alicja Gębska spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku: Księgowa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań.

Pani Alicja Gębska wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu  księgowości budżetowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, a  także umiejętnościami interpersonalnymi.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

mgr Bożena Bętkowska

Nabór na stanowisko urzędnicze

DYREKTOR

MIEJSKIEGO  OŚRODKA   POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  SKARŻYSKU – KAMIENNEJ

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowa

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Posiadane wykształcenie wyższe.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych.
 4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Znajomość księgowości budżetowej.
 8. Znajomość przepisów podatkowych ( w tym sporządzania dokumentów PIT)
 9. Znajomość przepisów płacowych
 10. Znajomość przepisów i procesów z zakresu ubezpieczeń społecznych
 11. Znajomość przepisów ZUS

 

II.  Wymagania dodatkowe

 1. Biegła obsługa komputera.
 2. Dyspozycyjność , dobra organizacja pracy.
 3. Umiejętność  pracy w zespole.
 4. Odpowiedzialność i kreatywność w działaniu.
 5. Zaangażowanie i terminowość  wykonywania zadań.
 6. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej.

 

III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Obliczanie wynagrodzeń pracowników w oparciu o angaże i karty wynagrodzeń.
 2. Sporządzanie listy płac w tym naliczanie zasiłków z ubezpieczeń społecznych.
 3. Sporządzanie deklaracji w systemie Płatnik.
 4. Sprawdzanie faktur pod względem formalno-rachunkowym.
 5. Sporządzanie rocznych informacji o uzyskanych dochodach pracowników (PIT).
 6. Wystawianie RP- 7 dla pracowników.

 

IV.   Wymagane dokumenty aplikacyjne

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys-CV .
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Dyplom ukończenia studiów wyższych  (kserokopia)
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych szkoleniach i posiadanych umiejętnościach.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do  czynności prawnych  oraz korzystaniu z praw publicznych.
 7. Oświadczenie kandydata o niekaralności  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, godnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z  2002 r. nr 10, poz.926 z późniejszymi  zmianami).

 

V.   Inne informacje

Konkurs przeprowadzony będzie w II etapach :

I etap – weryfikacja formalna,      II  etap – rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej  odrębnym pismem lub telefonicznie.

Z osobą wyłonioną w drodze naboru nawiązany zostanie stosunek pracy na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, z możliwością  wcześniejszego rozwiązania  za dwutygodniowym wypowiedzeniem, a po uzyskaniu pozytywnej oceny wykonywanej pracy zostanie zawarta umowa na czas nieokreślony.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert osobiście bądź drogą pocztową na adres:  Miejski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19,  pokój nr  1

(sekretariat)  w zamkniętej kopercie z dopiskiem:   „ Oferta pracy – księgowa”

w terminie do 16 czerwca 2014 r.  do  godz. 13,00 .   Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej , Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej -www.mops.skarkam.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu :    41 25 25 035

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bożena Bętkowska