Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Szkolenie dotyczące problematyki przemocy domowej

W dniu 24.06.2024 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się szkolenie dotyczące problematyki przemocy domowej zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Skarżysku-Kamiennej. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 9b ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424) do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy „inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom”.

Szkolenie poprowadził Pan Marek Mudant – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji,  specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

W szkoleniu uczestniczyła również Iwona Jeziorska, zastępca Prezydenta Miasta, która przywitała zebranych i podziękowała za tak liczny udział i zaangażowanie w temat.

Wśród ponad 70 gości obecnych na szkoleniu znaleźli się między innymi przedstawiciele służb, instytucji i podmiotów zobowiązanych do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” oraz zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym: pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, policji, sądu, pomocy społecznej, przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych.

Szkolenie miało na celu praktyczne przedstawienie oraz omówienie zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych w procedurze „Niebieskie Karty” w świetle znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 9.03.2023 r., która obowiązuje od dnia 22.06.2023 r. Przedstawiciele zawodów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Skarżysko–Kamienna, w tym m. in. policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w omawianej tematyce. Z pewnością przyczyni się to do wypracowania skoordynowanego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w naszym mieście.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej lub sam jej doświadczasz, zgłoś się po bezpłatną pomoc!

– Zespół Interdyscyplinarny w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, tel. 41 25 25 035;

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, tel. 41 25 25 035;

– Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 20 596;

– Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szydłowiecka 22, tel. 47 80 44 205 lub numer alarmowy 112;

– Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, tel. 41 25 30 686;

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, tel. 41 25 21 953.

REAGUJ NA PRZEMOC DOMOWĄ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY.

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne