Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienia publiczne

Aktualności

Organizacja kursów „Nowe szanse”

Skarżysko-Kamienna: Organizacja kursów w ramach realizacji projektu Nowe Szanse w MOPS współfinansowanego ze środków EFS
Numer ogłoszenia: 141532 – 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Ogłoszenie powiązane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 135170-2011 z dnia 2011-05-31 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Skarżysko-Kamienna
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1a,1b do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 i stołówkę przy ul. Staffa 21 A To jes art. spożywczych i nabiału.
Termin składania ofert: 2011-06-08


Numer ogłoszenia: 139342 – 2011; data zamieszczenia: 01.06.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Informacja o wynikach

INFORMACJA  O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 –  informuje, że w dniu 19.05.2011 r. o godzinie 12:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/1/02/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych. Badanie ofert zakończono w dniu 25.05.2011 r. o godzinie 15:00

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. – dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły następujące oferty:

Zadanie Nr 1 – Artykuły spożywcze

Oferta Nr 12 – P.W. „MAT” – Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice

za cenę brutto: 95.402,00 zł

Na podstawie art. 93, ust.1, pkt 4 – Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu, że kwota oferty spełniającej warunki przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zadanie Nr 7 – Nabiał

Oferta Nr 12 – P.W. „MAT” – Marzena Tkaczuk, ul. Zgodna 4b, 27-200 Starachowice
za cenę brutto56.910,00 zł

Na podstawie art. 93, ust.1, pkt 4 – Zamawiający unieważnia postępowanie ze względu, że kwota oferty spełniającej warunki przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Dostawa produktów spożywczych

Opublikowano 31.05.2011r.

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 135170 – 2011; data zamieszczenia: 31.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1a,1b do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 i stołówkę przy ul. Staffa 21 A To jes art. spożywczych i nabiału..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-5, 15.55.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Do oferty cenowej należy dołączyć szczegółową charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia, która będzie zawierała nazwę przedmiotu zamówienia oraz nazwę producenta, cenę jednostkową brutto i wartość brutto

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na rynku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna pokój nr 1 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Artykułów spożywczych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy Nabiału.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

INFORMACJA O WYNIKACH

Opublikowano 31.05.2011r.

Skarżysko-Kamienna, dn. 31.05.2011 r

Egz.nr …

INFORMACJA  O WYNIKACH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul Sikorskiego 19 –  informuje, że w dniu 19.05.2011 r. o godzinie 12:10 dokonano otwarcia ofert w postępowaniu nr  PS.III.341/1/02/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę produktów spożywczych. Badanie ofert zakończono w dniu 25.05.2011 r. o godzinie 15:00

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowienia art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. – dalej ustawy) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dokonano;

Zadanie Nr 8 – Jaja

Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 ustawy:
NUMER OFERTY WYKONAWCA POWÓD ODRZUCENIA
15 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LEFADAR”, ul. Limanowskiego 39, 26-110 Skarżysko-Kamienna Złożone Oświadczenie woli i umocowanie do składania oświadczenia woli, obarczone jest wadą, gdyż stwierdzono brak podpisu osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

Przetarg na dostawę artykułów

Zamawiający: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

ul. Sikorskiego 19

26-110 Skarżysko-Kamienna

tel. (0-41) 25-25-035; fax (0-41) 25-25-025

REGON 290507889

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

Dostawę produktów spożywczych

Nr postępowania: PS.III.341/1/02/2011

DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI SIWZ

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
w podanym wzorcu Załącznika nr 1a do SIWZ, Zadanie Nr 1 – Artykuły spożywcze
o brakującą pozycję:

38. Pieprz prawdziwy mielony 15 g – 1500 szt.

 

Skarżysko-Kamienna: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH
Numer ogłoszenia: 106114 – 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2525035 w. 41, 43, 2525045, faks 041 2525025.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 1a,1b,1c,1d, 1e, 1f, 1g, 1h, do siedziby Zamawiającego przy ul. Sikorskiego 19 i stołówkę przy ul. Staffa 21 A natomiast artykuły wymienione w załączniku 1i do Klubu Integracji Społecznej przy ul. Sikorskiego 10 i do siedziby Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul.Zielnej 12.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 03.20.00.00-3, 15.55.00.00-8, 15.81.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty – pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia umocowania osób do udzielenia pełnomocnictwa lub składania oświadczeń woli

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się zmianę asortymentu na równoważny jeżeli na runku wystąpi niedostępność zaoferowanego asortymentu bez możliwości zmiany ceny 20.3. Zamawiający dopuszcza waloryzację zaoferowanej ceny tylko na dostawę mięsa, drobiu i wędlin – waloryzacja cen będzie następowała jeżeli cena artykułu wzrośnie o ponad 5 % zaoferowanej ceny jednostkowej artykułu waloryzowanego w oparciu o średnią cenę z dwóch hurtowni oferujących mięso, drób i wędliny. Dobór hurtowni następuje przez wskazanie jednej przez wykonawcę drugą wskazuje zamawiający. 20.4. Zamawiający przewiduje waloryzację zaoferowanej ceny na dostawę warzyw i owoców – waloryzacja cen jednostkowych będzie następowała jeżeli cena warzywa lub owocu wzrośnie o ponad 5 % zaoferowanej ceny artykułu waloryzowanego w oparciu o aktualną cenę z giełdy owocowo-warzywnej w Rzeszowie lub Warszawie Bronisze.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.skarkam.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna- sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie 9 jest realizowane w ramach projektu systemowego Nowe Szanse w MOPS.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Artykuły spożywcze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa art. z grupy ogólnospożywczych.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Mięso, wędliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywna dostawa mięsa, wędlin z wieprzowiny i wołowiny.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Drób.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy mięsa drobiowego.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Warzywa i owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 6.sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Mrożonki.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pieczywo.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.81.00.00-9.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Nabiał.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.55.00.00-8.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Jajka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w tytule zadania.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Artykuły na potrzeby projektu Nowe Szanse w MOPS.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: sukcesywne dostawy produktów wymienionych w załączniku nr 9 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2011.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.