Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienia publiczne

Aktualności

„Kurs kwalifikacji: Kierowca-operator wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych dla 3 Uczestników Projektu Kreatywnie i Skutecznie posiadających status osób biernych zawodowo”. Postępowanie: PS.I.271.2.2022

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (wersja WORD)

Załącznik nr 2 – Umowa (wersja WORD)

Załącznik nr 3 i nr 4 – Oferta cenowa (wersja WORD)

Załącznik nr 5 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych (wersja WORD)

Zapytanie ofertowe – wersja WORD

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dla beneficjentów MOPS w Skarżysku-Kamiennej od 02.01.2022 r. do 01.01.2023 r.

Informacja z oceny ofert i wyborze oferty (wersja SKAN) z 01.12.2021 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (wersja SKAN) z 30.11.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (wersja PDF)

Ogłoszenie o zamówieniu SWZ (wersja WORD)

Załączniki (wersja WORD)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania:

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na:

Świadczenie usług schronienia w 2022 r. dla osób bezdomnych z terenu gminy Skarżysko – Kamienna

 

Informacja z otwarcia ofert i wyboru oferty (wersja SKAN)

Zapytanie ofertowe – (wersja WORD)

Załącznik Nr 1 – Druk oferty cenowej (wersja WORD)

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy (wersja WORD)

Załącznik Nr 3 – Umowa RODO (wersja WORD)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Informacja z oceny ofert – wersja SKAN (z dnia 16.11.2021 r.)

Informacja o otwarciu ofert – wersja SKAN (z dnia 15.11.2021 r.)

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN (z dnia 15.11.2021 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu usługi – wersja PDF

Ogłoszenie – SWZ (wersja WORD)

Załącznik nr 1 – Formularz oferty (wersja WORD)

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy (wersja WORD)

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia (wersja WORD)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wersja WORD)

Załącznik nr 5 – Wykaz usług (wersja WORD)

Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia (wersja WORD)

Załącznik nr 7 – Wzór umowy (wersja WORD)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy RODO (wersja WORD)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY, W ZAKRESIE ART. 108 UST. 1 PKT 5 USTAWY PZP,
O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ ALBO OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (wersja WORD)

Ogłoszenie o zamówieniu: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – wersja SKAN (21.10.2021 r.)

Informacja o otwarciu ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – wersja PDF (06.10.2021 r.)

Ogłoszenie o zamówieniu – po zmianie – wersja WORD (06.10.2021 r.)

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu – wersja PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – wersja WORD

Załącznik nr 1  Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – wersja WORD

Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 5 Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 6 Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 7 Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 8 Wzór umowy RODO – wersja WORD

Informacja o wyborze oferty

Postępowanie: PS.I.271.8.2021

„Usługa Treningu zastępowania agresji w ramach projektu Kreatywnie i Skutecznie”

Informacja o otwarciu ofert

Postępowanie: PS.I.271.8.2021

„Usługa Treningu zastępowania agresji w ramach projektu Kreatywnie i Skutecznie”