Ważna zmiana w sprawie refundacji podatku VAT za paliwa gazowe

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją  na  rynku  gazu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż okres refundacji  kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych do odbiorców paliw gazowych zostaje  wydłużony do 30 czerwca 2024r.

Pozostałe zasady i tryb refundacji podatku VAT pozostaje bez zmiany a szczegółowe informacje zawiera Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. ( Dz U z 2024r., poz. 303).

 

 

 

 

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu określa m.in. zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorców paliw gazowych.

 

Refundacja podatku Vat należy się:

  • w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456) do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy,
  • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł  lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Do wniosku o refundację  podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Wnioski przyjmowane są:

  • Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, parter- pokój 07, kontakt telefoniczny 41 2529147, 41 2529149,
  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Prusa 3a 26-110 Skarżysko – Kamienna, kontakt telefoniczny: 41 2529122, 41 2529121.

Szczegółowe informacje: ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r., o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 poz. 2687).