Deklaracja dostępności cyfrowej

Sekcja 1 załącznika do decyzji wykonawczej 2018/1523

I Oświadczenie w sprawie dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
www.mops.skarkam.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.11.2020 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji (dokonanie zmiany jej zawartości, polegającej
w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu publikowania informacji):
 18.02.2021 r.

II Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

III Treści niedostępne:

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

– część załączników dokumentów to skany lub dokumenty w formie plików PDF, DOC itp., które nie są dostępne cyfrowo. Osoby odpowiedzialne za umieszczanie informacji na stronie internetowej starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i dodawać teksty bezpośrednio w serwisie.

W miarę możliwości będziemy poprawiać w/w sytuacje, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 24.11.2020 r.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 24.11.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej.

Na w/w stronie można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych przeglądarek.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

Strona Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych.

Dodatkowo na stronie dostępny jest pasek narzędzi dostępności (prawy górny róg) dzięki któremu możemy:

– zwiększyć/zmniejszyć tekst,

– przekształcić stronę na skale odcieni szarości,

– zwiększyć kontrast,

– zmienić w negatyw kontrast,

– rozjaśnić tło,

– podkreślić odnośniki (hiperłącza),

– zwiększyć czytelność czcionki (powiększenie bez zmiany struktury bazowej),

– reset wprowadzonych zmian.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając ENTER nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe:

  1. przejdź do głównego menu
  2. przejdź do treści
  3. przejdź do wyszukiwarki (za pomocą klawisza lewy Ctrl + F)
  4. przejdź do menu dolnego     

IV Informacje zwrotne oraz dane kontaktowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.mops.skarkam.pl była na poziomie WCAG 2.1.

W przypadku występowania problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy z osobami, które zajmują się administrowaniem strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, pod adresami: mops@hot.pl lub sylwia@mops.skarkam.pl

Kontaktować można się również dzwoniąc pod numer 41 25 29 111.

V Postępowanie odwoławcze

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

VI Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej znajduje się przy ulicy Sikorskiego 19.

Budynek posiada dwa wejścia dla interesantów/pracowników. Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Sikorskiego,  natomiast wejście boczne od strony parkingu.
Wejście główne jest dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście boczne jest dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością i po swojej prawej stronie posiada podjazd dla osób poruszających się na wózku.

Do wnętrza budynku wchodzi się przez metalowo-szklane drzwi. Przed wejściem znajduje się przycisk (dzwonek) umożliwiający wezwanie pracownika informacji.

W budynku na piętrze po lewej stronie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób
z niepełnosprawnościami. Budynek wyposażony jest w windę, która umożliwia
przedostanie się osobom z niepełnosprawnością na piętro i do pokoi.

Pokoje nie posiadają progów.

Po prawej stronie holu znajduje się  Stanowisko ds. pierwszego kontaktu, gdzie pracownicy MOPS udzielą osobie niepełnosprawnej pomocy w załatwieniu sprawy urzędowej przez  odpowiedniego pracownika.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, czy oznaczeń w alfabecie brajla.

Do Ośrodka można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

VII Aplikacje mobilne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej nie posiada aplikacji mobilnych.

Deklaracja dostępności została sporządzona z wykorzystaniem wzoru określonego w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE)2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018 r. str. 103), zwanej dalej „decyzją wykonawczą” 2018/1523.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ W WERSJI PDF: