Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Strona główna

Tłumacz języka migowego

Aktualności

Wykaz placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności na terenie województwa świętokrzyskiego

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, przygotował plakat z wykazem placówek udzielających tymczasowego schronienia osobom w kryzysie bezdomności, funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego i zgłoszonych przez Gminy do „Rejestru miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach oraz ogrzewalniach”, który prowadzi Wojewoda Świętokrzyski.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz.573 z późn.zm.)– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Informacje dotyczące składania wniosków przez osoby zainteresowane udziałem w Programie będą podane w późniejszym terminie.

 

Więcej informacji na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Informacje dotyczące składania wniosków przez osoby zainteresowane udziałem w Programie będą podane w późniejszym terminie.

 

Więcej informacji na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

Informacja w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U. 2022 poz. 2127) oraz ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243) określa m. in zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

 • 1000,00 zł,
 • 1 500,00 zł w przypadku rocznego zużycia przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh.

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach dodatek elektryczny przyznawany jest dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski należy składać

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisem osobistym,
 2. w formie papierowej:

 

– Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, parter, pokój nr 07, kontakt: 41 2529147, 41 2529149,

– Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul Prusa 3a 26-110 Skarżysko-  Kamienna, kontakt 41 2529122, 41 2529121.

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz.U. 2022 poz. 2127), ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243)

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego – wersja PDF

Klauzula informacyjna – wersja PDF

Informacja

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W PRZYZNAWANIU DODATKU WĘGLOWEGO ORAZ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

Ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 poz. 2236) oraz ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243) wprowadzone zostały kolejne zmiany w zasadach przyznawania dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych (tzw. inne źródła ciepła). Zmiany w ustawach umożliwiają otrzymanie w/w dodatków w przypadku, gdy:

 • odrębne gospodarstwa domowe zamieszkują pod jednym adresem i w terminie do 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu,
 • gospodarstwa domowe zamieszkują w odrębnych lokalach,
 • każde gospodarstwo ma osobne lub współdzielone źródło ogrzewania.

Przyznanie dodatku będzie poprzedzone wywiadem przeprowadzonym przez upoważnionego pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej.

Wprowadzone zmiany wskazują, że do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego lub do dodatku dla gospodarstw (innych źródeł ciepła)  wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie znowelizowanych ustaw stosowane będą przepisy znowelizowane.

Osoby, u których zakończyło się postępowanie decyzją odmowną mogą ponownie ubiegać się o wypłatę dodatku poprzez złożenie nowego wniosku, nie dłużej niż  do dnia 30 listopada 2022 r.

Osoby, które otrzymały dodatek węglowy nie mogą ubiegać się o wypłatę dodatku dla gospodarstw oraz osoby które otrzymały np. dodatek na drewno lub inny rodzaj biomasy nie mogą ubiegać się o wypłatę dodatku węglowego.

Szczegółowe informacje: USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. 2022 poz. 2236), USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ( Dz.U. z 2022 poz. 2243) 

oraz pod numerami telefonu:

dodatek węglowy:  41 2529121, 41 2529122, 41 2529130,

dodatek dla gospodarstw domowych: 41 2529147, 41 2529149, 41 2529130.

Informacja w sprawie opublikowania nowego wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych

Informujemy, iż w dniu 27 października 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie określające nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku  z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. 

 

 

 

Źródło: Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 24 października 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz.U.2022 poz.2194)