Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Strona główna

Tłumacz języka migowego

Aktualności

Ważne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniach od 16 do 19 lipca 2024 r. Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Prusa 3a będzie nieczynny w związku ze zmianą siedziby.

Od dnia 22 lipca 2024 r. siedzibą Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego będzie budynek przy ul. Legionów 122 d , drugie piętro. Wnioski o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz inne świadczenia realizowane w Dziale przyjmowane będą w pokoju nr 203 przy ul. Legionów 122 d.

Tel. kontaktowy – 41 2529130

 Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja w sprawie Bonu Energetycznego za okres od 1 lipca 2024 do 31 grudnia 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skarżysku- Kam. informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania, opracowywania i przekazywania informacji dotyczących przyznania bonu energetycznego na podstawie ustawy z dnia  23 maja 2024 o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła  systemowego (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 859).

Składanie wniosków oraz zapytania w sprawie  kierować do Działu Dodatków Mieszkaniowych, ul. Sikorskiego 19 (parter budynku pokój 07 i 08),  26-110 Skarżysko-Kamienna  oraz pod numerami telefonów: 41 25 29 147, 41 25 29 149

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego składa się na piśmie w postaci papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku złożenia wniosku w postaci papierowej opatruje się go własnoręcznym podpisem i składa osobiście lub nadaje w placówce pocztowej, składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z zapisami ustawy wnioski przyjmowane są w okresie od 1 sierpnia 2024 do 30 września 2024. Wnioski złożone po dniu 30 września pozostawia się bez rozpoznania.

Bon energetyczny przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323) za 2023 r., nie przekracza kwoty 2500 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych za 2023 r., nie przekracza kwoty 1700 zł na osobę.

W przypadku bonu energetycznego obowiązuje  tzw. zasada  złotówka za złotówkę.  Oznacza  to,    że bon ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanego bonu energetycznego będzie wynosić 20 zł.

Wysokość przyznanego bonu uzależniona będzie od ilości osób w gospodarstwie oraz od źródła ciepła.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.                 

Szczegółowe informacje w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego  (Dz. U.2024 poz. 859): 

Informacja

Tekst do odczytania dla osób niedowidzących/niewidomych

Na samej górze umieszczone jest logo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Unii Europejskiej, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Poniżej znajduje się następująca treść: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż w dniach 11-12.07.2024 wyznaczono termin na odbiór żywności dla osób uprawnionych z terenu Skarżysko-Kamienna w godzinach 08:00-14:00 ul. Kolonia 4 Skarżysko-Kościelne Magazyn PKPS. Osoby zgłaszające się po żywność powinny powiadać: aktualne skierowanie z MOPS, GOPS (Podprogram 2023) oraz dowód osobisty, upoważnienie – w przypadku gdy skierowanie nie jest na ich imię i nazwisko. Kierownik Magazynu Grzegorz Barucha.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku–Kamiennej informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł,
  • na osobę w rodzinie – 1590,00 zł.

Aby móc skorzystać z pomocy żywnościowej należy zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego Zespołu Pomocy Środowiskowej ze względu na miejsce zamieszkania/pobytu osoby potrzebującej w celu wypełnienia skierowania.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące Programu oraz skierowań do uzyskania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19  – Punkt Informacyjny, pokój 019 (parter) lub pod numerem telefonu (41) 252 91 10 w godzinach pracy Ośrodka.

O terminach wydawania żywności w 2024 r. poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Klauzula informacyjna RODO

Zaproszenie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zaprasza osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach GRUPA WSPARCIA dla kobiet.

W miesiącu lipiec spotkania odbędą się w dniach  11 lipiec i 25 lipiec w godzinach 15:30 – 18:00 w Klubie Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 10. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy.

zgoda-przetwarzanie-danych

Źródło: www.mops.skarkam.pl

Szkolenie dotyczące problematyki przemocy domowej

W dniu 24.06.2024 r. w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej odbyło się szkolenie dotyczące problematyki przemocy domowej zorganizowane przez Zespół Interdyscyplinarny w Skarżysku-Kamiennej. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skarżysku-Kamiennej.

Zgodnie z art. 9b ust. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 424) do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy „inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom”.

Szkolenie poprowadził Pan Marek Mudant – doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, certyfikowany specjalista z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, emerytowany funkcjonariusz Policji,  specjalista Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Węgrowie.

W szkoleniu uczestniczyła również Iwona Jeziorska, zastępca Prezydenta Miasta, która przywitała zebranych i podziękowała za tak liczny udział i zaangażowanie w temat.

Wśród ponad 70 gości obecnych na szkoleniu znaleźli się między innymi przedstawiciele służb, instytucji i podmiotów zobowiązanych do wszczynania procedury „Niebieskie Karty” oraz zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej, w tym: pracownicy oświaty, ochrony zdrowia, policji, sądu, pomocy społecznej, przedstawiciele Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organizacji pozarządowych.

Szkolenie miało na celu praktyczne przedstawienie oraz omówienie zadań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno – pomocowych w procedurze „Niebieskie Karty” w świetle znowelizowanej Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej z dnia 9.03.2023 r., która obowiązuje od dnia 22.06.2023 r. Przedstawiciele zawodów, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie gminy Skarżysko–Kamienna, w tym m. in. policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy, psychologowie, terapeuci, mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w omawianej tematyce. Z pewnością przyczyni się to do wypracowania skoordynowanego interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w naszym mieście.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej lub sam jej doświadczasz, zgłoś się po bezpłatną pomoc!

– Zespół Interdyscyplinarny w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, tel. 41 25 25 035;

– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, tel. 41 25 25 035;

– Punkt Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 10, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 25 20 596;

– Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku-Kamiennej, ul. Szydłowiecka 22, tel. 47 80 44 205 lub numer alarmowy 112;

– Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, tel. 41 25 30 686;

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1, tel. 41 25 21 953.

REAGUJ NA PRZEMOC DOMOWĄ! NIE BĄDŹ OBOJĘTNY.