Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Strona główna

Tłumacz języka migowego

Aktualności

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 MODUŁ II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej informuje, że przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023- Moduł II.

Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu MODUŁ II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa lub innych urządzeń bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, piętro I, pok. nr 4 lub telefonicznie pod numerem (41) 25-21-148 (od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30).

Zgłoszenia do Programu można dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie Kraty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie MOPS Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 19 lub pobrać ze strony internetowej, link poniżej:

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 09.02.2023 realizuje Program resortowy „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.100) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że od dnia 03.02.2023 realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługę asystenta, mającą na celu pomoc:

  • dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osobom niepełnosprawnym posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowanych na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100).

Informacja w sprawie refundacji podatku VAT za paliwa gazowe

Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu określa m.in. zasady i tryb refundacji kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorców paliw gazowych.

Refundacja podatku VAT należy się:

  • w przypadku gdy odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456) do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy,
  • osobie w gospodarstwie jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2 100 zł lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza 1500 zł na osobę w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

 

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwach domowych, składają wniosek o refundację podatku VAT na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Do wniosku o refundację  podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski przyjmowane są:

  • Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, parter- pokój 07, kontakt telefoniczny 41 2529147, 41 2529149,
  • Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Prusa 3a 26-110 Skarżysko – Kamienna, kontakt telefoniczny: 41 2529122, 41 2529121.

 

Szczegółowe informacje: ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r., o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 poz. 2687).

Informacja w sprawie opublikowania nowego wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Informujemy, iż w dniu 17 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie określające nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku  elektrycznego.

 

Zgłoszenia do Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowanego ze Środków Funduszu Solidarnościowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej informuje, że z dniem 30 grudnia 2022 rozpoczął wydawanie kart zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

Karty zgłoszenia do Programu będą wydawane w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej   ul. Sikorskiego 19 w pokojach nr 2, 4,10 lub do pobrania tutaj:

Przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 wraz z załączonym orzeczeniem o niepełnosprawności odbywać się będzie wyłącznie w siedzibie  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19 od dnia 2 stycznia 2023 do dnia 31 stycznia 2023.

Osoby, które bezwzględnie wymagają pomocy osób drugich mogą skorzystać z usług opiekuńczych, które są świadczone w ramach zadań obowiązkowych gminy.

Więcej informacji na temat zasad przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych pod nr telefonów 41 2529142 lub 41 2529113.

Informacje na temat Programu „Opieka wytchnieniowa”-edycja 2023 pod nr telefonów 41 2529 131, 41 2529143, 41 2529148.