Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Strona główna

Aktualności

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027.

Zgodnie z Zarządzeniem NR 153/2021 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 5 lipca 2021 r.  określa się:

  • termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 26.07.2021 r.,
  • termin zakończenia konsultacji na dzień: 01.08.2021 r.

Konsultacje odbędą się w następujących formach:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@mops.skarkam.pl,
  • pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, z dopiskiem: „Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027”

Uwagi, opinie i propozycje do projektu strategii należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 153/2021.  

Projekt  uchwały w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027 oraz formularz konsultacyjny zostały udostępnione na stronie internetowej:

http://bip.skarzysko.pl/artykul/644/5907/konsultacje-projektu-uchwaly-gminnej-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych-dla-miasta-skarzyska-kamiennej-na-lata-2022-2027

Zapraszamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

Informacja

Informujemy o możliwości wykonania szczepień przeciw COVID-19 przez Mobilną Jednostkę Szczepień. Jednostka ta została powołana przez Starostę Skarżyskiego i działa jako jedyna w województwie świętokrzyskim. Szczepienia są całkowicie bezpłatne i wykonywane  przy użyciu jednodawkowej szczepionki Johnson&Johnson.

Informacja

Zarządzenie Nr 26/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów od dnia 8 lipca 2021 roku do odwołania.

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) zarządzam, co następuje:

§1

Uchyla się Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 8 lipca 2021 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.07.2021 r.

 

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej
Renata Telka

Informacja

Zarządzenie Nr 25/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów od dnia 8 lipca 2021 roku do odwołania.

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się na okres upałów skrócony czas pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej wykonujących obowiązki służbowe w pomieszczeniach biurowych, na okres od 8 lipca 2021 r. – do odwołania.

§2

Pracownicy wskazani w § 1 wykonywać będą obowiązki służbowe w godzinach od 7.30 do 14.00.

§3

Uchyla się Zarządzenie Nr 24/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 7 lipca 2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Informacja

Zarządzenie Nr 24/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej 
z dnia 7 lipca 2021 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów od dnia 7 lipca 2021 roku do odwołania.

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się na okres upałów skrócony czas pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej na okres od 7 lipca 2021 r. – do odwołania.

§2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej funkcjonować będzie w godzinach od 7.30 do 14.00.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Informacja o zakończeniu naboru do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021″

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje o zakończeniu naboru do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2021”.

Wpłynęło 8 zgłoszeń osób, które wyraziły chęć wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia.

Gmina Skarżysko-Kamienna otrzymała środki finansowe na zatrudnienie kolejnych 6 osób do realizacji powyższych zadań. W związku z powyższym z dostarczonych ofert wybrano 6 kandydatów, którzy  posiadają dokumenty potwierdzające kwalifikacje w kierunkach asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wszystkie miejsca dostępne w ramach edycji 2021 w/w programu zostały zajęte. Nabór został zakończony.