Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej  informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania, opracowywania i przekazywania informacji dotyczących przyznania w/w dodatku na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi :

3000 złotych -w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski należy składać

  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisem osobistym,
  2. papierowo – Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Prusa 3a oraz Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Zapytania w sprawie wniosków można kierować do pod numery telefonów: 41 2529122, 41 2529121, 41 2529149, 41 2529147, 41 2529130.

Wszystkie źródła ciepła powinny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku, gdy główne źródła ogrzewania zgłoszone lub wpisane są po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r, poz. 438, 1561,1576, 1967).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r. 

Szczegółowe informacje: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (t.j.Dz.U.2023 poz.1772).