Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe - Pliki do pobrania

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone w okresie od dnia 01.01.2021 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym do dnia 31.12.2024 r. pozostawia się bez rozpoznania, zgodnie z art.15 ustawy o dodatku osłonowym (t.j. Dz.U.2023 poz.759 ze zm.) w związku z art.40 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U.2024 poz.123)

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 14 czerwca 2023 r. (Dz.U z 2023 poz. 1118) z dniem 1 lipca 2023 r. został zniesiony stan zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej spowodowany zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w związku z tym nie można ubiegać się  już o dodatek z mocą wsteczną. 

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Na podstawie art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2021 poz.2095 ze zm.)

1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335), może zostać przyznany z mocą wsteczną.
2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
6.Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.
 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. – dodatek energetyczny

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego, osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznegoDodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta,  w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel   w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnione będą koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi po raz pierwszy, do dnia 30 września 2013 r., średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na potrzeby ustalania dodatku energetycznego, zaś minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki energetyczne wynosi w:

 1. 2014 r. – 114 799 948,41 PLN;
 2. 2015 r. – 118 817 946,60 PLN;
 3. 2016 r. – 122 976 574,73 PLN;
 4. 2017 r. – 127 280 754,84 PLN;
 5. 2018 r. – 131 608 300,50 PLN;
 6. 2019 r. – 136 082 982,71 PLN;
 7. 2020 r. – 140 709 804,12 PLN;
 8. 2021 r. – 145 493 937,46 PLN;
 9. 2022 r. – 150 440 731,33 PLN;
 10. 2023 r. – 155 555 716,90 PLN.

Link: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

 

Wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 01.01.2021 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym do dnia 31.12.2023 r. zgodnie z art.57 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1335); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami), art.5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(t.j. Dz.U. 2024 r. poz.266 ze zm.)


Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Zgodnie z art.2 wyżej cytowanej ustawy dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 
 

Kryteria i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w art.2 ust.1, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. Jednoosobowym – 40 %,
 2. Wieloosobowym – 30 %


– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, z uwzględnieniem art.6 ust.8 i art.7 ust.6.

Podstawa prawna art.3 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. , poz.1335)

 

Od 09.02.2024 roku przeciętne wynagrodzenie wynosi: 7.155,48 zł,

czyli kryteria wynoszą:

 

 1. W gospodarstwie jednoosobowym – 2.862,19 zł
 2. W gospodarstwie wieloosobowym – 2.146,64 zł

 

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych   

Link do ustawy: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20220000615

 

Osoby zajmujące lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%

Powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Powiększona o 30%

Łączna powierzchnia pokoi i kuchni <60% powierzchni użytkowej mieszkania powiększona o 50%

Dla 1 osoby – 35 m²

45,50 m²

52,50 m²

Dla 2 osób – 40 m²

52,00 m²

60,00 m²

Dla 3 osób – 45 m²

58,50 m²

67,50 m²

Dla 4 osób – 55 m²

71,50 m²

82,50 m²

Dla 5 osób – 65 m²

84,50 m²

97,50 m²

Dla 6 osób – 70 m²

91,00 m²

105,00 m²

 1. W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 

Tryb załatwienia sprawy:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcylicząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

 

DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

1. Wydruk czynszu oraz inne dokumenty (tj.: umowa najmu, użyczenia, darowizny) potwierdzające wysokość wydatków związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym, ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku 

2. Właściciele domków jednorodzinnych – zaświadczenie organu wydającego pozwolenie na budowę o: powierzchni użytkowej oraz stanie wyposażenia technicznego domu, a także rachunki za: wywóz nieczystości stałych, płynnych i wodę (z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku),

3. Dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku:

 • osoby pracujące – zaświadczenie z zakładu pracy (o uzyskanym przychodzie brutto pomniejszonym o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, koszty uzyskania przychodu oraz podatek),
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną – oświadczenie, w którym zawarty jest rodzaj prowadzonej działalności i o uzyskanym przychodzie brutto pomniejszonym o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, koszty uzyskania przychodu oraz podatek) lub stosowne zaświadczenie wydane przez naczelnika Urzędu Skarbowego,
 • osoby pobierające świadczenia typu: emerytura, renta (decyzja o ostatniej waloryzacji), zasiłek czy świadczenie przedemerytalne, zasiłek macierzyński, zasiłek chorobowy itp. – trzy odcinki lub zaświadczenie z ZUS-u,
 • osoby pobierające zasiłki rodzinne , dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z tytułu rezygnacji z zatrudnienia czy inne – stosowne zaświadczenie,
 • osoby pobierające alimenty – wyroki sądowe o ich przyznaniu oraz przekazy pocztowe lub wyciągi z konta. W przypadku alimentów płaconych dobrowolnie składane jest przez pobierającego oświadczenie na miejscu w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • osoby bezrobotne – składają na miejscu oświadczenie w obecności pracownika przyjmującego wniosek o wysokości uzyskanego dochodu,
 • osoby uczące się w szkołach wyższych – zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium (naukowe, socjalne, “unijne”) oraz systemie nauczania (dziennym, zaocznym, wieczorowym). Osoby uczące się w systemie zaocznym lub wieczorowym ponadto składają oświadczenie na miejscu w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
 • osoby, których dzieci uczęszczają do szkół podstawowych, gimnazjalnych lub średnich – zobowiązane są do dostarczenia zaświadczenia o pobieranym lub nie pobieraniu stypendium ze szkoły lub właściwego organu upoważnionego do wypłaty takiego świadczenia,
 • osoby pobierające świadczenia z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – stosowne zaświadczenie lub decyzje przyznające te świadczenia,
 • osoby, które opuściły zakład karny – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodów tam uzyskanych bądź środkach wypłaconych po opuszczeniu zakładu,
 • osoby posiadające gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z   gminy o posiadanych hektarach przeliczeniowych,
 • zaświadczenia z urzędu skarbowego o nadpłacie lub niedopłacie podatku dochodowego za rok poprzedni.

 

Osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku – Kamiennej nie są zobowiązane do pobrania zaświadczeń o ich zarejestrowaniu, gdyż tut. Dział Dodatków Mieszkaniowych zaświadczenia te zamawia we własnym zakresie.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które wymagać będą dostarczenia innych dokumentów lub złożenia w obecności pracownika przyjmującego wniosek stosownego oświadczenia.

 

 

 

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek : 8:30 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek : 8:30 – 15:30

środa : 7:30 – 11:00

Telefony:

Kierownik

Tel. 41 25 29 149

Punkt przyjmowania wniosków

Tel. 41 25 29 147

Linki:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001335

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych

https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011561817

Ustawa – prawo energetyczne:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20240000266