Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe - Pliki do pobrania

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. (Dz.U.2021 poz.11) o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegającym na możliwości przyznania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. ,,dopłatę do czynszu”. 

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek przysługuje wyłącznie najemcom i podnajemcom.

Wymagane jest, aby:

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających  datę złożenia wniosku był co najmniej o 25%  niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,
 • wnioskodawca najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przez dniem 14 marca 2020 r. (lokal mieszkalny zajmowany przez najemcę w dniu składania wniosku, nie musi być tym samym lokalem mieszkalnym zajmowanym przed dniem 14 marca 2020 r.) ,
 • wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

Wnioskodawca musi także spełnić warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby uzyskać dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z umieszczoną adnotacją „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” (WAŻNE: WNIOSEK TAKI SKŁADA SIĘ NIE PÓŹNIEJ NIŻ W DNIU 31.03.2021).
 2. Deklarację o dochodach gospodarstwa domowego uzyskanych w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku + dokumenty potwierdzające zadeklarowane dochody.
 3. Oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art.15zzzid pkt. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed 31.03.2020 oraz ubiegającemu się nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu).
 5. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłaconego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

WAŻNE

O dopłatę do czynszu może wystąpić również osoba, której już został wypłacony zwykły dodatek mieszkaniowy na podstawie wcześniejszej decyzji – czyli można wystąpić o dopłatę do mieszkania z mocą wsteczną zgodnie z art. 15zzzii  ust.1 w związku z art.15zzzib ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PRZYKŁAD:

Pięcioosobowa rodzina (2 osoby dorosłe + 3 dzieci) wynajmuje 82,5 m2 mieszkanie, za które płaci 3200 zł. Na tę kwotę składa się:

 • 2300 zł czynsz,
 • 900 zł opłaty za media

Rodzinie przysługuje dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł. Łączne dochody rodziny, które przed pandemią (czyli 2019 r.) wynosiły 7500 zł, spadły o 25%, tj. o 1875 zł do wysokości 5625 zł.

Łączna suma wsparcia może wynieść 1500 zł (tj. 75% czynszu wynoszącego 2300 zł) 2300 x 75%=1725 zł, a więc więcej niż maksymalna wysokość 1500 zł.

Ponieważ rodzinie przyznano dodatek mieszkaniowy w wysokości 285 zł, dopłata do czynszu wyniesie 1215 zł (tj. 1500 zł łącznego wsparcia minus 285 zł dodatku mieszkaniowego)

 

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Na podstawie art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020 poz.1842 ze zm.)

1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), może zostać przyznany z mocą wsteczną.
2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
6.Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.
 
 
 

 

 

 

 

 

Nowe świadczenie od 1 stycznia 2014 r. – dodatek energetyczny

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Na podstawie wprowadzonej definicji „odbiorca wrażliwy energii elektrycznej” wynikającej ze zmienionego Prawa energetycznego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.), osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały od 1 stycznia 2014 r. prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznegoDodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Jednocześnie nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych w art. 3 ust. 3, określająca, że dodatek energetyczny nie będzie wliczany do dochodu będącego podstawą do obliczania dodatku mieszkaniowego.

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła nową definicję – odbiorca wrażliwy energii elektrycznej. Zgodnie z dodanym w Prawie energetycznym w art. 3, pkt 13c – jest to osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Osobie tej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu, wynosi:

 1. 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
 2. 1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
 3. 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta,  w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. Dodatek energetyczny wynosić będzie miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wypłata dodatku energetycznego jest zadaniem z zakresu administracji rządowej. Dodatek energetyczny wypłacają gminy, które będą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie wypłat dodatku energetycznego, w granicach kwot określonych na ten cel   w ustawie budżetowej. Przy ustalaniu wysokości dotacji celowej na realizację wypłat dodatku energetycznego, uwzględnione będą koszty wypłacania odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej dodatku energetycznego, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki obliczy i ogłosi po raz pierwszy, do dnia 30 września 2013 r., średnią cenę energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym na potrzeby ustalania dodatku energetycznego, zaś minister właściwy do spraw gospodarki ogłosi, po raz pierwszy do dnia 30 listopada 2013 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość dodatku energetycznego obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dodatki energetyczne wynosi w:

 1. 2014 r. – 114 799 948,41 PLN;
 2. 2015 r. – 118 817 946,60 PLN;
 3. 2016 r. – 122 976 574,73 PLN;
 4. 2017 r. – 127 280 754,84 PLN;
 5. 2018 r. – 131 608 300,50 PLN;
 6. 2019 r. – 136 082 982,71 PLN;
 7. 2020 r. – 140 709 804,12 PLN;
 8. 2021 r. – 145 493 937,46 PLN;
 9. 2022 r. – 150 440 731,33 PLN;
 10. 2023 r. – 155 555 716,90 PLN.

Link: Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

DODATKI MIESZKANIOWE

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2133 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r.  w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001r Nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami), art.5c-5g ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne(t.j. Dz.U. 2021 r. poz.716 ze zm.)

Kto może ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Zgodnie z art.2 wyżej cytowanej ustawy dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Kryteria i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego:

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Osoby zajmujące lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. Powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa jest w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.426).

Powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego:

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Powiększona o 30%

Łączna powierzchnia pokoi i kuchni <60% powierzchni użytkowej mieszkania powiększona o 50%

Dla 1 osoby – 35 m²

45,50 m²

52,50 m²

Dla 2 osób – 40 m²

52,00 m²

60,00 m²

Dla 3 osób – 45 m²

58,50 m²

67,50 m²

Dla 4 osób – 55 m²

71,50 m²

82,50 m²

Dla 5 osób – 65 m²

84,50 m²

97,50 m²

Dla 6 osób – 70 m²

91,00 m²

105,00 m²

 1. W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej ilości osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².
 2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w Obwieszczeniu Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.426)

Podstawa prawna art.5, ust. 1 i ust.3 (Dz.U. z 2019 r. poz.2133 ze zm.)

Wysokość świadczeń ZUS

Rodzaj świadczenia

Kwota 01.03.2021 r.

Najniższa emerytura 100%

1250,88 zł

Najniższa emerytura 125%

1563,60 zł

Najniższa emerytura 150%

1876,32

Najniższa emerytura 175%

2189,04 zł

Najniższa emerytura 2%

25,02 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

938,16 zł

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

1250,88 zł

Renta rodzinna

1250,88 zł

Renta rodzinna wypadkowa

1501,06 zł

Renta socjalna

1250,88 zł

Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

1501,06 zł

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

1125,79 zł

Świadczenie przedemerytalne

1262,34 zł

Dodatek pielęgnacyjny

239,66 zł

Dodatek za tajne nauczanie

239,66 zł

Dodatek kombatancki

239,66

Dodatek dla żoł.przym. zatrudnionych w kopal. węgla

12,02-239,66 zł

Dodatek dla osób deportowanych

Dodatek dla sierot zupełnych

12,02-239,66 zł

450,44 zł

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego

359,49 zł

Dodatek kompensacyjny

35,95 zł

Dodatek ryczałt energetyczny

179,81 zł

Od 01.01.2020 r.

Najniższe wynagrodzenie – 2800,00 zł 

Koszty uzyskania przychodu:

– dla osób zatrudnionych w miejscu zamieszkania – 250,00 zł

– dla osób zatrudnionych poza miejscem zamieszkania – 300,00 zł

INFORMACJA

        Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym tj. 2100,00 zł i 125% emerytury tj. 1500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.

Podstawa prawna art.3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz.2133 ze zm).

Wymagane dokumenty

przy składaniu wniosku o przyznanie

dodatku mieszkaniowego.

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełniony i potwierdzony u Zarządcy budynku) – oryginał wniosku.
 2. Ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.
 3. Tytuł prawny (oryginał) do zajmowanego lokalu ( jeden z niżej wymienionych – do wglądu):
  • umowa najmu,
  • przydział,
  • akt notarialny,
  • umowa użyczenia (umowa użyczenia wraz z aktem notarialnym mieszkania użyczanego),
  • umowa darowizny
 1. Wydruk czynszu (oryginał)- aktualnie obowiązujący wydruk, tj. z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 2. Rachunek za energię elektryczną lub umowa o dostarczanie energii elektrycznej (wszyscy, których mieszkania nie są wyposażone w instalacje: centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).
 3. Dokumenty potwierdzające rozliczenia: centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, zimnej wody, kanalizacji, wywozu śmieci.
 4. Dochody uzyskane w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek:
  • osoby pracujące na podstawie umowy o pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie do opodatkowania;
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą – oświadczenie, w którym zawarty jest rodzaj prowadzonej działalność gospodarczej oraz dochód do opodatkowania;
  • osoby pobierające świadczenia typu: emerytura, renta – decyzja o ostatniej waloryzacji oraz 3 przekazy pocztowe lub stosowne zaświadczenie z ZUS;
  • osoby pobierające zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji   z zatrudnienia – stosowne zaświadczenie wraz z odprowadzonymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne z Ośrodków Pomocy Społecznej;
  • osoby pobierające alimenty – wyrok sądowy o ich przyznaniu, przekazy pocztowe lub wyciągi z konta bankowego. W przypadku alimentów płaconych dobrowolnie składane jest oświadczenie przez pobierającego w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • osoby uczące się w szkołach wyższych – zaświadczenie o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium (naukowe, socjalne, unijne lub inne) oraz systemie nauczania. Osoby uczące się w systemie zaocznym lub wieczorowym ponadto składają oświadczenie w obecności pracownika przyjmującego wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  • osoby pobierające świadczenia z OPS – stosowana decyzja o ich przyznaniu;
  • osoby pobierające świadczenia z PCPR – stosowne zaświadczenie o ich pobieraniu;
  • osoby przebywające w zakładzie karnym – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodu tam uzyskiwanego;
  • osoby, które opuściły zakład karny – stosowne zaświadczenie o okresie odbywania kary oraz wysokości dochodu tam uzyskiwanego;
  • osoby uzyskujące dochód z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie z gminy właściwej dla położenia gospodarstwa o jego wielkości (w ha przeliczeniowych);
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o nadpłacie lub niedopłacie podatku dochodowego za rok poprzedni.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które wymagały będą dostarczenia stosownego zaświadczenia lub złożenia w obecności pracownika przyjmującego wniosek stosownego oświadczenia.

Tryb załatwienia sprawy:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcylicząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu 30 dni licząc od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach (Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.

Godziny przyjęć interesantów:

poniedziałek : 8:30 – 16:00

wtorek, czwartek, piątek : 8:30 – 15:30

środa : 7:30 – 11:00

W związku z COVID-19

codziennie w godz. 10.00 – 14.00

Telefony:

Kierownik

Tel. 41 25 29 149

Punkt przyjmowania wniosków

Tel. 41 25 29 147

Linki:

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych:

https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010710734

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dodatków mieszkaniowych

https://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011561817

Ustawa – prawo energetyczne:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000716