Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Usługi opiekuńcze i DPS

Dział Usług Opiekuńczych i DPS

Dział Usług Opiekuńczych i DPS realizuje zadania na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku poz. 1876 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2020 poz.1842 ze zm.)
 • Uchwała Nr V/24/2011 z dnia 17.02.2011 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania oraz Zarządzenie Nr 254/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych i DPS należy:

 1. organizowanie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
 2. planowanie zadań w zakresie działalności opiekuńczo-usługowej w oparciu o rozpoznawanie potrzeb,
 3. współpraca z placówkami ochrony zdrowia i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,
 4. prowadzenie dokumentacji działalności usługowej i prowadzenie ewidencji czasu pracy na podstawie karty czasu pracy opiekunów,
 5. sporządzanie decyzji o odpłatności za usługi opiekuńcze i egzekwowanie należnych płatności,
 6. sporządzanie grafików pracy opiekunów, 
 7. kontrola i nadzór pracy opiekunów.

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc w formie usług opiekuńczych, są udzielane na wniosek osoby zainteresowanejjej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowegoPomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych, zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, może być przyzna osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu. Od 1 października 2018 r. pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 18,00 zł,  zgodnie z Zarządzeniem Nr 254/2018 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia wysokości odpłatności za godzinę usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Domy pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wyżej wymienioną osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, w/w osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Domu pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku
 2. osób przewlekle somatycznie chorych
 3. osób przewlekle psychicznie chorych
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2:
 3. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
 4. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niż niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
 5.  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy miedzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.


Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany jest u osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, jak i u osób zobowiązanych do dopłaty za pobyt w/w osoby w domu pomocy społecznej, czyli u małżonka, zstępnych ( dzieci, wnuki ) i wstępnych ( rodzice ). 

Na terenie Skarżyska – Kamiennej funkcjonują 2 domy pomocy społecznej:

 1. Dom Pomocy Społecznej, ul. Sporna 6 – przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, tel. 41 2515550; średni miesięczny koszt utrzymania wynosi od marca 2021 wynosi 4306,00 zł.
 2. Dom Pomocy Społecznej „ Centrum Seniora”, ul. Ekonomii 7 – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, tel. 41 3012100; średni miesięczny koszt utrzymania od marca 2021 wynosi 4200,00 zł.

Numery telefonów

Kierownik

Tel. 41 25 29 115

Pracownicy socjalni

Tel. 41 25 29 113

Opiekunki

Tel. 41 25 29 142

Archiwum Dział Opieki nad chorym (pdf)