Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Usługi opiekuńcze i DPS

Dział Usług Opiekuńczych i DPS

Dział Usług Opiekuńczych i DPS realizuje zadania na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku poz. 901 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U.2024 poz.340)
 • Uchwała nr LXXV/585/2024 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/449/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

Do zadań Działu Usług Opiekuńczych i DPS należy:

 1. organizowanie usług opiekuńczych dla osób samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione,
 2. planowanie zadań w zakresie działalności opiekuńczo-usługowej w oparciu o rozpoznawanie potrzeb,
 3. współpraca z placówkami ochrony zdrowia i instytucjami działającymi na rzecz osób starszych,
 4. prowadzenie dokumentacji działalności usługowej i prowadzenie ewidencji czasu pracy na podstawie karty czasu pracy opiekunów,
 5. sporządzanie decyzji o odpłatności za usługi opiekuńcze i egzekwowanie należnych płatności,
 6. sporządzanie grafików pracy opiekunów, 
 7. kontrola i nadzór pracy opiekunów.

 

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc w formie usług opiekuńczych, są udzielane na wniosek osoby zainteresowanejjej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowegoPomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Pomoc przyznawana jest decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych, zgodnie z art. 50 ustawy o pomocy społecznej, może być przyzna osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina , a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni , zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie uchwały Rady Miasta), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu. Od 01.06.2023r. pełna odpłatność za 1 godzinę usług opiekuńczych wynosi 27,00 zł,  zgodnie z Uchwałą Nr LVI/449/2022 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za godzinę usług opiekuńczych oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Domy pomocy społecznej

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wyżej wymienioną osobę kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

W przypadku, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, w/w osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.

Domu pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 1. osób w podeszłym wieku
 2. osób przewlekle somatycznie chorych
 3. osób przewlekle psychicznie chorych
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie
 7. osób uzależnionych od alkoholu.

 

Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 1. mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi
 3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej, przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 1. mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu
 2. małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2:
 3. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium;
 4. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym ze kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niż niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie
 5.  gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy miedzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.

Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany jest u osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, jak i u osób zobowiązanych do dopłaty za pobyt w/w osoby w domu pomocy społecznej, czyli u małżonka, zstępnych ( dzieci, wnuki ) i wstępnych ( rodzice ). 

Na terenie Skarżyska – Kamiennej funkcjonują 2 domy pomocy społecznej:

 1. Dom Pomocy Społecznej, ul. Sporna 6 – przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, tel. 41 2515550; średni miesięczny koszt utrzymania wynosi od marca 2024 r. wynosi  6 300,00 zł.
 2. Dom Pomocy Społecznej „ Centrum Seniora”, ul. Ekonomii 7 – przeznaczony dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych, tel. 41 3012100; średni miesięczny koszt utrzymania od marca 2024 r. wynosi 5 850,00  zł.

Numery telefonów

Kierownik

Tel. 41 25 29 115

Pracownicy socjalni

Tel. 41 25 29 113

Opiekunki

Tel. 41 25 29 142

Archiwum Dział Opieki nad chorym (pdf)