Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Usługi specjalistyczne

Dział Usług Specjalistycznych

Plac Floriański 1    III piętro (pokój nr 312, nr 313, nr 314, nr 315) 26-110 Skarżysko-Kamienna

Kierownik Działu Usług Specjalistycznych

Tel. 690 956 185

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest jedną z form pomocy społecznej, wynikającą z przepisów Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego  oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 Dział Usług Specjalistycznych świadczy pomoc osobom z problemami zdrowia psychicznego. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w środowisku osoby chorej. Usługi te mają przede wszystkim na celu udzielanie psychologiczno – pedagogicznego wsparcia osobom z objawami psychotycznymi i ich rodzinom, prowadzenie treningów umiejętności społecznych, usprawnianie fizyczne poprzez zabiegi rehabilitacyjnej ćwiczenia w domu klienta, udział w różnych formach zajęć o charakterze integracyjnym.

Celem usług jest:

  • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
  • rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych,
  • zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

 

Osoby korzystające z usług specjalistycznych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie Rozp. MPS z 22.09.2005 r.), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu.

Od 01 stycznia 2024 r. pełna odpłatność za 1 godzinę usług specjalistycznych wynosi 54,34 zł.