Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Pomoc środowiskowa

Dział Pomocy Środowiskowej realizuje zadania zlecone i własne oraz programy rządowe na podstawie niżej wymienionych aktów prawnych
 1. Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 893).
 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U.2021 poz.1296) 

 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 roku poz. 177 ze zm.)

 1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1923),
 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U z 2024 poz. 340)
 3. Uchwała Nr LXXIII/564/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 listopada 2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz odstąpienie od zwrotu wydatków za udzielone świadczenie w formie posiłku oraz za udzielone świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (Dz.U. Województwa Świętokrzyskiego z 2023 r., poz. 4920)
 4. Uchwała Nr LXXIII/565/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 listopada 2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ” Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2024 -2028 zmienioną Uchwałą Nr LXXIV/581/2023 z dnia 20 grudnia 2023 w związku z Uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz.881)
 5. Uchwała Nr LX/483/2023 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/24/2018 z dnia 20.12.2018 r. Rady Miasta  Skarżyska – Kamiennej w sprawie ustanowienia  wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
 6. Zarządzenie Nr 3 Dyrektora MOPS w Skarżysku – Kamiennej z dnia 27.01.2023 r. w sprawie ustalenia kwoty zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 424),
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023, poz. 1870),
 9. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
 10. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1781),
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 146)
 12. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 475)
 13. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz.2151),
 14. Uchwała Nr XLIV/89/2013 z dnia 28.11.2013 r. Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,
 1. Uchwała Nr XLV/102/2013 z dnia 30.12.2013 r. Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV z dnia 28.11.2013 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej w sprawie: zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy,
 2. Uchwała Nr LII/84/2010 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 23.09.2010 r. w sprawie sprawienia pogrzebu oraz zasad zwrotu wydatków związanych z obowiązkiem sprawienia pogrzebu.

Świadczenia

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu.

Świadczenia są przyznawane decyzją administracyjną na podstawie uprzednio przeprowadzonego wywiadu środowiskowego z osobą zainteresowaną w miejscu jej zamieszkania lub pobytu. Udzielana pomoc ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa;
 2. sieroctwa;
 3. bezdomności;
 4. bezrobocia;
 5. niepełnosprawności;
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 7. przemocy w rodzinie;
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 8. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 9. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 10. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 11. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 12. alkoholizmu lub narkomanii;
 13. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 14. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Kryterium dochodowe

Kwalifikujące do pomocy finansowej określa art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium dochodowe podlega weryfikacji, co trzy lata przez Radę Ministrów. Aktualnie, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1296), wynosi ono dla osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł, dla osoby w rodzinie – 600,00 zł. Kryterium dochodowe do realizacji programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” zostało podwyższone i wynosi 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. dla osoby samotnie gospodarującej – 1552,00 zł, na osobę w rodzinie – 1200,00 zł.

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej udziela pomocy m.in. w formie:

 • pracy socjalnej,
 • zasiłku stałego,
 • zasiłku okresowego,
 • zasiłku celowego,
 • zasiłku celowego w wyniku zdarzenia losowego,
 • zasiłku celowego specjalnego,
 • posiłku,
 • sprawienia pogrzebu,
 • schronienia,
 • specjalistycznego poradnictwa

W Dziale Pomocy Środowiskowej zatrudnieni są pracownicy socjalni, którzy wykonują pracę w terenie. Do ich zadań należy m. in.:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie pomocy,
 • świadczenie pracy socjalnej, która rozumiana jest jako działalność zawodowa, świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywoływanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Praca socjalna z osobami i rodzinami to podejmowany w sposób zorganizowany zespół metodycznych czynności pracownika socjalnego. Zawsze przebiega ona według etapów: diagnoza i ocena, wyznaczanie celów działania, opracowanie planu działania i budowa indywidualnego pakietu usług, realizacja planu działania, systematyczna ewaluacja działań, ewaluacja końcowa, przy czym mogą one różnić się pod względem czasu ich realizacji, zakresu gromadzonych informacji lub rodzaju i intensywności podejmowanych działań.

Asystenci Rodziny

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji. W rodzinach przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, Dyrektor MOPS na wniosek pracownika socjalnego może przydzielić rodzinie wsparcie asystenta rodziny.

Asystent rodziny  to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła ona pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Celem jest także wspomaganie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, radzenia z sytuacjami dnia codziennego, wspomaganie aktywności i integracji rodziny. Pomoc asystenta rodziny może uchronić rodzinę przed rozbiciem, umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej lub zapewnić jak najszybszy powrót dzieci z pieczy do rodziny biologicznej.

W celu objęcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych kompleksowym wsparciem, w MOPS funkcjonuje Zespół ds. pracy socjalnej nr 1, w którym pracują pracownicy socjalni oraz specjaliści pracy z rodziną. Zespół ten wspiera również m.in. działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w przypadku urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub ciąży powikłanej rodzinie przysługuje na jej wniosek prawo do wsparcia asystenta rodziny.

Asystent rodziny pełni rolę koordynatora w zakresie poradnictwa:

 1. przezwyciężenia trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 2. wsparcia psychologicznego,
 3. pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 4. dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

DYŻURY ASYSTENTÓW RODZINY:

poniedziałek 8.00 – 16.00

środa 7.30 – 15.30

 czwartek 7.30 – 15.30

Kierownik działu

Tel. 41 25 29 131

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu

Tel. 41 25 29 110

Zespół ds. pracy socjalnej nr 1

Tel. 41 25 29 134

Zespół ds. pracy socjalnej nr 2

Tel. 41 25 29 112

Zespół ds. świadczeń przyznawanych

Tel. 41 25 29 137

decyzją administracyjną Nr 1

Zespół ds. świadczeń przyznawanych

Tel. 41 25 29 135

decyzją administracyjną Nr 2

Zespół ds. świadczeń przyznawanych

Tel. 41 25 29 136

decyzją administracyjną Nr 3

Zespół ds. poradnictwa specjalistycznego​

Tel. 41 25 29 161

Zespół asysty rodziny

Tel. 41 25 29 146

Zespół ds. analiz i strategii

Tel. 41 25 29 148, 41 25 29 143

Model pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam. (MOPS) oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych

Przemoc domowa

Przeciwdziałanie przemocy domowej jest obowiązkiem państwa.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej (ustawa z dnia 29 lipca 2005 r., tj. Dz.U.2024 poz.424), przemoc domowa to „jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt 1, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą”.

Nowelizacja ustawy wprowadziła zakaz bicia dzieci, wzmocniła ochronę osób doświadczających przemocy domowej, położyła duży nacisk na profilaktykę.

Cechy przemocy

 1. Intencjonalność – zamierzone działanie człowieka, mające na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary;
 2. Nierównowaga sił – w relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Osoba doświadczająca przemocy jest słabsza, a osoba stosująca przemoc jest silniejsza;
 3. Naruszenie prawa i dóbr osobistych – osoba stosująca przemoc wykorzystuje przewagę siły i narusza podstawowe prawa osoby doświadczającej przemocy (np. wolności do nietykalności osobistej, do godności, szacunku itp.)
 4. Powoduje cierpienie i ból – osoba stosująca przemoc naraża zdrowie i życie osoby doświadczającej przemocy na poważne szkody. Doświadczenie bólu i cierpienia sprawia, że osoba dotknięta przemocą ma mniejszą zdolność do samoobrony.
 

Rodzaje przemocy

 1. Gorąca – charakteryzuje się agresją słowną i fizyczną, związana jest z odreagowaniem emocji na osobach najbliższych.
 2. Chłodna – jest pozbawiona gwałtownych wybuchów emocji, stosowana często w imię fałszywie podejmowanych „wyższych celów”.
 

Formy przemocy

 1. Przemoc fizyczna – naruszenie nietykalności fizycznej. Jest to celowe zachowanie, atak na drugiego człowieka, powodujący uszkodzenia ciała lub niosące takie ryzyko np. popychanie, obezwładnienie, przetrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, uderzanie otwartą ręką i pięścią, wykręcanie rąk, oparzenia itp.
 2. Przemoc psychiczna – naruszenie godności osobistej. Przemoc ta zawiera przymus i groźby, wyzywanie, krytykowanie, szantażowanie, oczernianie, ujawnianie tajemnic, wyśmiewanie poglądów politycznych lub religijnych, izolacja, poniżanie, demoralizacja itp.
 3. Przemoc seksualna – naruszenie intymności. Polega na zmuszeniu osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli, kontynuowaniu aktywności seksualnej, gdy osoba nie jest w pełni świadoma, bez pytania o jej zgodę lub gdy na skutek zaistniałych warunków obawia się odmówić. Przymus może polegać na bezpośrednim użyciu siły lub emocjonalnym szantażu, wymuszeniu pożycia, obmacywaniu, gwałcie, zmuszaniu do niechcianych praktyk seksualnych, komentowaniu sprawności seksualnej itp.
 4. Przemoc ekonomiczna – naruszenie własności. Przemoc ta wiąże się z celowym niszczeniem czyjejś własności, pozbawieniem środków lub stworzeniem warunków, w których nie są zaspokojone niezbędne do przeżycia potrzeby np. niszczenie rzeczy, włamanie do osobistego pomieszczenia, kradzież, używanie rzeczy bez pozwolenia, zabieranie pieniędzy, dysponowanie czyjąś własnością bez zgody osoby lub wbrew jej woli, niełożenie na rodzinę w sytuacji, gdy się jest jedynym źródłem utrzymania itp.
 5. Zaniedbanie – naruszenie obowiązku opieki ze strony bliskich osób. Brak troski o zaspokojenie podstawowych potrzeb  fizjologicznych, potrzeb psychoemocjonalnych, społecznych, brak dostarczenia dziecku bodźców niezbędnych do rozwoju, brak troski o zdrowie, brak pomocy w chorobie, nieudzielenie pomocy itp.
 6. Połączenie w/w form przemocy – formy przemocy często występują łącznie, objawiając się w różnych postaciach i konfiguracjach.
 

                                                                                          Procedura „Niebieskie Karty”

Procedurę „Niebieskie Karty” określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 2023 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2023, poz. 1870). W w/w rozporządzeniu został określony sposób postępowania w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie.

 

                               Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”:

„Niebieska karta A” – wypełniana przez przedstawiciela jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie, wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” nie wymaga zgody osoby pokrzywdzonej.

„Niebieska karta B” – jest pouczeniem dla osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

„Niebieska karta C” – jest formularzem wypełnianym z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest osobą doświadczającą przemocy w celu dokładniejszej analizy sytuacji rodziny i opracowania planu pomocy.

„Niebieska karta D” – która jest wypełniana z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w celu ustalenia relacji sprawcy z osobami najbliższymi.

Uchwałą Nr IV/14/2011 Rady Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania powołano Zespół Interdyscyplinarny. Aktualnie obowiązuje Zarządzenie Nr 17/2020 Prezydenta Miasta Skarżyska – Kamiennej z dnia 13.01.2020 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, w którego skład wchodzą przedstawiciele:

 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej,
 • Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,
 • Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej,
 • Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Kuratorskiej Służby Sądowej,
 • Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej,
 • Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej,
 • Służby zdrowia,
 • Organizacji pozarządowej

W MOPS funkcjonuje 6 – osobowy Zespół ds. pracy socjalnej nr 1,  który świadczy pracę socjalną na rzecz rodzin wieloproblemowych oraz rodzin, w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”. W skład Zespołu wchodzi trzech specjalistów pracy socjalnej oraz trzech starszych pracowników socjalnych.

Przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej działa Punkt Interwencji Kryzysowej, gdzie porad udziela psycholog.

 

              Ponadto poniżej podajemy tabelę z wykazem instytucji i organizacji pozarządowych, które świadczą pomoc
                                                 osobom/rodzinom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Skarżysku - Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Realizacja procedury „Niebieskie Karty”, powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych, inicjowanie działań w stosunku do osób doświadczających przemocy, jak i osób stosujących przemoc, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

Dane teleadresowe​

Adres

ul. Sikorskiego 19

Telefon

Tel. 41 25 25 035,
Tel. 41 25 29 134

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku - Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Pomoc socjalna, realizacja procedury Niebieskiej Karty, pomoc finansowa, rzeczowa, współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi

Dane teleadresowe​

Adres

ul. Sikorskiego 19

Punkt Interwencji Kryzysowej MOPS

Zakres świadczonej pomocy

Specjalistyczne poradnictwo psychologiczne

Dane teleadresowe

Adres

ul. Sikorskiego 10

Poniedziałek:

psycholog: 10.30 - 18.30
tel. 606 722 118


Środa:
psycholog: 14.30 - 18.30
tel. 606 722 118


Czwartek:
psycholog: 10.30 - 18.30
tel. 606 722 118

Pracownik socjalny:

Wtorek: 15:30 - 18.00
Środa: 15:30 - 18.00
Czwartek: 15:30 - 18.00

Komenda Powiatowa Policji w Skarżysku - Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Pomoc interwencyjna, realizacja procedury „Niebieskie Karty”, profilaktyka, zapobieganie przestępstwom, prewencja

Dane teleadresowe

Adres

ul. Szydłowiecka 22

Telefon

Tel. 47 80 44 205

Fax

Fax 47 80 44 203

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skarżysku - Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Przyjmowanie wniosków o konieczności leczenia odwykowego osoby, wnioskowanie do sądu o zastosowanie leczenia odwykowego osoby uzależnionej, wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”

Dane teleadresowe

Adres

ul. Sikorskiego 18

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”, realizacja programu korekcyjno -edukacyjnego dla osób stosujących przemoc, pomoc psychologa, pedagoga. pracownika socjalnego, prawnika, hostel dla nieletnich z opiekunem, grupy wsparcia.

Dane teleadresowe

Adres

Plac Floriański 1

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji – Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Skarżysku – Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna

Dane teleadresowe

Adres

Plac Floriański 1

Sąd Rejonowy w Skarżysku – Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Rozpoznawanie w I instancji spraw z zakresu prawa cywilnego; karnego, spraw o wykroczenia, spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego

Dane teleadresowe

Adres

ul. Krasińskiego 11

Prokuratura Rejonowa w Skarżysku – Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych

Dane teleadresowe

Adres

ul. Sikorskiego 20

Poradnia Leczenia Uzależnień w Skarżysku – Kamiennej

Zakres świadczonej pomocy

Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Dane teleadresowe

Adres

ul. Sokola 50

Telefon

Tel. 41 27 84 361 wew. 105

Placówki służby zdrowia

Zakres świadczonej pomocy

Udzielenie pomocy medycznej, wystawienie na prośbę pokrzywdzonych zaświadczenia lekarskiego dot. stwierdzonych obrażeń

Dane teleadresowe

Wszystkie placówki zdrowia na terenie gminy Skarżysko – Kamienna i powiatu skarżyskiego

Stowarzyszenie Pomocy ARKA NOEGO

Zakres świadczonej pomocy

Poradnia leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych (hazard, internet, komputer), punkt interwencji kryzysowej – pomoc psychologiczna dla osób w kryzysie, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wsparcie dla ofiar przemocy i ich rodzin, opieka psychologiczna i psychoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży oraz członków ich rodzin w ramach Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży.

Dane teleadresowe

Adres

ul. Apteczna 7

Model pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kam. (MOPS) oddzielenia pracy socjalnej od postępowań administracyjnych

Tabela- wersja pdf

Archiwum Działu Pomocy Środowiskowej – wersja pdf