Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Aktualności

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIAN W PRZYZNAWANIU I WYPŁAT DODATKU WĘGLOWEGO

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz.1967) wprowadza  istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Zmiany mają charakter doprecyzowujący kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek, wydłużono termin wypłaty w/w dodatku oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację danych wskazanych we wniosku o dodatek.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561,1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez gospodarstwo domowe zgodnie z ustawą rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Zapytania w sprawie dodatku węglowego należy kierować do pod numery telefonów: 41 2529122, 41 2529121, 41 2529147, 41 2529149, 41 2529130.

 

Szczegółowe informacje: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692), Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz.1967).

Informacja w sprawie wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej  informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania, opracowywania i przekazywania informacji dotyczących przyznania w/w dodatku na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Dodatek dla gospodarstw domowych wynosi :

3000 złotych -w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wnioski należy składać

  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisem osobistym,
  2. papierowo – Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego ul. Prusa 3a oraz Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna.

Zapytania w sprawie wniosków można kierować do pod numery telefonów: 412529122,412529121,412529149, 412529147, 412529130.

Wszystkie źródła ciepła powinny być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku, gdy główne źródła ogrzewania zgłoszone lub wpisane są po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust 1. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2022 r, poz. 438, 1561,1576, 1967).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Dodatek dla gospodarstw domowych nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego.

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r. 

Szczegółowe informacje: Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz.1967).

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa
od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i
rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu
i stosowanych w nich paliwach.
Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką
deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego
obowiązku w terminie.
Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na
popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego
dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może
skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w
uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.
Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy
obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego
obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych:
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –
– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.
U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła
ciepła.
Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który
powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka
ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Informujemy, że od dnia 24.08.2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej  uruchomił dodatkowy punkt obsługi wniosków o dodatek węglowy, który znajduje się w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych – MOPS ul. Sikorskiego 19 pokój nr 07 (parter- wejście od strony parkingu), informacja telefoniczna pod numer telefonu : 41 25 29 149 lub 41 25 29 147

Wnioski przyjmowane są w dniach:

PONIEDZIAŁEK – 8.00 – 16.00

WTOREK – 07.30 – 15.30

ŚRODA – 07.30 – 11.00

CZWARTEK– 07.30 – 15.30

PIĄTEK – 07.30 – 15.30

Informacja w sprawie dodatku węglowego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu  Alimentacyjnego w Skarżysku- Kamiennej  informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania, opracowywania i przekazywania informacji dotyczących przyznania w/w dodatku na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022  o dodatku węglowym ( Dz.U z 2022 r., poz. 1692 ).

Zapytania w sprawie wniosków można kierować do Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna oraz pod numery telefonów: 41 2529130, 41 2529122, 41 2529121.

Dodatek węglowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla dużej grupy gospodarstw domowych w Polsce, w tym również gospodarstw najuboższych energetycznie, w pokryciu części kosztów wynikających ze wzrostu cen na rynku energii, w tym kosztów opału. Proponowane wsparcie finansowe w postaci dodatku węglowego ma za zadanie wspomóc budżety domowe oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa energetycznego i socjalnego.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438).

Przez gospodarstwo domowe zgodnie z ustawą rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i jest on przyznawany jednorazowo. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zakupione zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Termin na składanie wniosków o wypłatę tego dodatku upływa 30 listopada 2022 r. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek podpisuje tylko wnioskodawca, a nie wszyscy domownicy.

Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek węglowy przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91, 583, 830, 835 i 1383), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany;

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce  zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz.1692)

Wniosek o  wypłatę dodatku węglowego 

Klauzula informacyjna RODO

Informacja o realizacji Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 MODUŁ II

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej informuje, że w związku z otrzymaniem dotacji w wysokości  70 000,00 zł z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będzie realizował Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 MODUŁ II w okresie od 01.06.2022 r. do 31.12.2022 r.

Do kogo program MODUŁ II jest skierowany?

Program adresowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Cel programu MODUŁ II

Celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. ”opieki na odległość”. Wsparcie polega na zastosowaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa”, które na bieżąco monitorują stan zdrowia seniora i pozwalają na natychmiastową reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia seniora.

Gdzie uzyskać informacje?

Informacje o możliwości skorzystania ze wsparcia określonego w programie można uzyskać zgłaszając się bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej, ul. Sikorskiego 19, piętro I, pok. nr 4 lub pok. nr 10 lub telefonicznie pod numerami:

  • 41 25 29 148
  • 41 25 29 143

 

od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 8:00 do 16:00, wtorek- piątek od 7:30 do 15:30.

Rekrutacja

Zgłoszenia do Programu należy dokonać poprzez uzupełnienie i złożenie Kraty zgłoszenia, którą można pobrać w siedzibie MOPS Skarżysko- Kamienna, ul. Sikorskiego 19 lub pobrać ze strony internetowej, link poniżej: