Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Aktualności

Informacja

Gmina Skarżysko-Kamienna otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027 na realizację projektu „Moja rodzina”.

Projekt realizujemy, aby wspierać integrację społeczną 120 osób z 30 rodzin zamieszkujących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci poprzez objęcie zindywidualizowany wsparciem.

W ramach powyższego projektu zaplanowano: Trening Integracji Emocjonalnej, Trening Komunikacji Partnerskiej, Trening Kompetencji Rodzicielskich z modułem postaw antydyskryminacyjnym, Trening Zastępowania Agresji, Coaching rodzicielski, Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc domową, Specjalistyczne doradztwo, Organizacja wyjazdów edukacyjno-integracyjnych, Zapewnienie opieki dla dzieci podczas warsztatów i spotkań indywidualnych oraz wsparcie asystenta rodziny.

Efektem projektu będzie poprawa funkcjonowania społeczno-rodzinnego osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Okres realizacji projektu 01.01.2024 r. – 31.12.2025 r.

Wartość projektu: 1 389 311,50 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 180 914,78 zł

Więcej informacji: Klub Integracji Społecznej, ul. Sikorskiego 10 Skarżysko – Kamienna, telefon: 41 25 28 028

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie, #PomocSpołeczna, #rodzina

Ważna zmiana w sprawie refundacji podatku VAT za paliwa gazowe

W związku ze zmianą Ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją  na  rynku  gazu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż okres refundacji  kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczanie paliw gazowych do odbiorców paliw gazowych zostaje  wydłużony do 30 czerwca 2024r.

Pozostałe zasady i tryb refundacji podatku VAT pozostaje bez zmiany a szczegółowe informacje zawiera Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. ( Dz U z 2022r., poz 2687 ze zm.).

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA (ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE )

Od 1.01.2024 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu wspierającym. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.

W celu otrzymania świadczenia wspierającego osoba zainteresowana powinna najpierw uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, którą wydaje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach właściwy dla osób, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Województwa Świętokrzyskiego. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

  • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów;  ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

Szczegółowe informacje na temat ustalania poziomu potrzeb wsparcia znajdują się na stronie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:
https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/orzekanie-o-niepelnospr/ustalanie-poziomu-potrzeby-wsp/25810,Ustalanie-poziomu-potrzeby-wsparcia-SWIADCZENIE-WSPIERAJACE.html?search=8025880910461

Wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem :

Informacja w sprawie dodatku osłonowego za okres od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skarżysku- Kam. informuje, że realizuje zadania z zakresu przyjmowania, opracowywania i przekazywania informacji dotyczących przyznania w/w dodatku na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 o dodatku osłonowym (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 759 ze zm.)

Zapytania w sprawie wniosków można kierować do Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul. Prusa 3a, 26-110 Skarżysko-Kamienna, Działu Dodatków Mieszkaniowych, ul. Sikorskiego 19 (parter budynku),  26-110 Skarżysko-Kamienna  oraz pod numerami telefonów: 41 2529122, 41 2529121, 41 2529147.

Dodatek osłonowy to forma finansowego wsparcia dla obywateli, jest wypłacany dla gospodarstwa domowego jedno lub wieloosobowego.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Zgodnie z zapisami ustawy wnioski przyjmowane są w okresie od 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024. Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego

miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje  tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 ustawy o dodatku osłonowym po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r., określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M.P. poz. 6).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Wysokość przyznanego dodatku uzależniona będzie od źródła ogrzewania oraz ilości osób w gospodarstwie domowym.

Zgodnie z art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym w związku z art. 411 ust. 10-10o oraz 10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. Jeśli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku pracownik przyjmujący wniosek informuje o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Tekst sporządzono na podstawie USTAWY z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (t.j.Dz. U.2023 poz.759 ze zm.).

Tekst jednolity ustawy:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000759/U/D20230759Lj.pdf

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

https://dziennikustaw.gov.pl/D2024000005901.pdf

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w dniu 30 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz. U z 2023 poz. 2768) przedłużająca ważność orzeczeń o niepełnosprawności  lub stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art.1 ww. ustawy z mocy prawa ulegają przedłużeniu orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, oraz orzeczenia których okres ważności upłynął /upływa w okresie po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024r. do dnia 30 września 2024jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, iż od dnia 11.01.2024 r. rozpoczynają się dyżury pracownika socjalnego oraz mediatora w Punkcie Interwencji Kryzysowej mieszczącym się w Klubie Integracji Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 10 w każdy czwartek w godzinach 15.30 – 18.00.

Serdecznie zapraszamy.