Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność jest jednym z powodów, dla których udzielana jest pomoc w zakresie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004.

Dział Pomocy Środowiskowej

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej udziela pomocy w formie świadczeń finansowych oraz świadczeń pozafinansowych.

Pełnoletniej osobie niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy przysługuje zasiłek stały, jeżeli:

–  jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 776,00 zł. (w przypadku osoby samotnej);

– jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, tj. od kwoty 600,00 zł. (w przypadku osoby pozostającej w rodzinie).

Osoby niepełnosprawne lub/i ich rodziny, które zgłaszają się do tutejszego Ośrodka mogą również zostać objęte pomocą finansową w formie zasiłku okresowego, o którym mowa w art. 38 ustawy, pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego oraz zasiłku celowego, o którym mowa w art. 39 ustawy, przyznanego w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być przyznany specjalny zasiłek celowy.

Osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność nie są w stanie  skorzystać z posiłku w punkcie wydawania posiłków, obiady dowożone są do miejsca zamieszkania przez firmę cateringową.

Wobec klientów MOPS, w tym osób niepełnosprawnych świadczona jest praca socjalna,  o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa prowadzona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, jak również na rzecz zapobiegania pogorszeniu się ich sytuacji. Celem pracy socjalnej jest umożliwienie, wspieranie lub wywołanie zmiany sposobu funkcjonowania osoby i rodziny oraz jej otoczenia, a także wzmacnianie potencjału osób i rodzin do przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

Osoby niepełnosprawne lub/i ich rodziny mogą także korzystać z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego i socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym także w zakresie przemocy w rodzinie.

Kontakt

Adres

ul. Sikorskiego 19 26-110 Skarżysko-Kamienna

Dział usług opiekuńczych i DPS

Osobie niepełnosprawnej, która wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej realizuje usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych, wymagających wsparcia w taki sposób, by jak najdłużej osoby te pozostały w swoim środowisku zamieszkania, bez konieczności kierowania do placówki opieki całodobowej.

Zgodnie z art. 102 ustawy o pomocy społecznej, świadczenia z pomocy społecznej, w tym pomoc w formie usług opiekuńczych, są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana także z urzędu. 

Osoby korzystające z usług opiekuńczych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustaloną na podstawie uchwały Rady Miasta), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu.

Osobie wymagającej całodobowej opieki, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające
i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających
z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy
o pomocy społecznej, organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychofizycznej sprawności.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

– mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu

oraz, jeżeli mieszkaniec domu nie ponosi pełnej odpłatności:

– małżonek, zstępni przed wstępnymi,

– gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

Kontakt

Adres

ul. Sikorskiego 19 26-110 Skarżysko-Kamienna

Dział Usług Specjalistycznych

w Skarżysku –Kamiennej przy Pl. Floriański 1 świadczy pomoc osobom z problemami zdrowia psychicznego.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w środowisku osoby chorej. Usługi te mają  na celu udzielanie psychologiczno-pedagogicznego wsparcia osobom z objawami psychotycznymi i ich rodzinom, prowadzenie treningów umiejętności społecznych, usprawnianie fizyczne poprzez zabiegi rehabilitacyjne i ćwiczenia w domu klienta, udział
w różnych formach zajęć o charakterze integracyjnym.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych jest jedną z form pomocy społecznej, wynikającą z przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19.08.1994 r. oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22.09.2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, która jest finansowana przez budżet państwa, a realizowana przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem usług jest:

 1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 2. pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia,
 3. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu,
 4. wsparcie w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych,
 5. zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych w wyjątkowych przypadkach jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do takich zajęć.

Ponadto:

 1. rozeznanie specyficznych potrzeb i problemów klientów,
 2. motywowanie do aktywności i samoobsługi, podjęcia leczenia i korzystania z pomocy, podejmowania kontaktów społecznych,
 3. trenowanie umiejętności zadaniowych i interpersonalnych,
 4. psychoedukację.

Szczególną uwagę przywiązuje się przy tym do:

 1. nawiązywania kontaktu między usługodawcą, a klientem opartego na zaufaniu i poczuciu bezpieczeństwa,
 2. motywowania do korzystania z usług specjalistycznych, a w następnym etapie także do innych form pomocy, przede wszystkim do leczenia.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. 

Osoby korzystające z usług specjalistycznych zobowiązane są do wnoszenia odpłatności, zgodnie z obowiązującą stawką za godzinę (ustalona na podstawie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 22.09.2005 r.), która jest zależna od wysokości otrzymywanego dochodu.

Od 01 stycznia 2024 r. pełna odpłatność za 1 godzinę usług specjalistycznych wynosi 54,34 zł.

Kontakt

Adres

ul. Plac Floriański 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna (III piętro pokój nr 312, nr 313,
nr 314,nr 315)

E-mail

dusmops@op.pl

Kierownik Działu Usług Specjalistycznych

Tel. 690 956 185

Klub Integracji Społecznej

działa na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. Klub Integracji Społecznej od 2004 roku znajduje się w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.       

Celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja zawodowa oraz społeczna osób korzystających z świadczeń pomocy społecznej.

KIS świadczy usługi z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej poprzez:

·         świadczenie pracy socjalnej w oparciu o przyjęty model z wykorzystaniem narzędzi pracy socjalnej, wynikających z przepisu prawa oraz w oparciu o dokumentację wewnętrzną z uwzględnieniem celów i ewaluacji podjętych działań,

·         organizowanie prac społecznie-użytecznych,

·         prowadzenie doradztwa zawodowego dla uczestników KIS,

·         kształtowanie samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszania się po rynku pracy,

·         udzielanie wsparcia i podejmowanie działań w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej,

·         współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy,

·         prowadzenie warsztatów informatycznych,

·     poradnictwo i wsparcie udzielane przez pracownika socjalnego, psychologa, doradcy zawodowego,

·     profilaktykę uzależnień

 

Kontakt

Adres

ul. Sikorskiego 10
26-110 Skarżysko-Kamienna

Kierownik Klubu Integracji Społecznej/Pracownik socjalny pokój nr 2

Tel. 41 25 20 597

Psycholog/Punkt Interwencji Kryzysowej pokój nr 1

Tel. 41 25 20 596

Doradca zawodowy/Pracownik socjalny pokój nr 5

Tel. 41 25 28 028

INFORMACJA

Punkt Interwencji Kryzysowej świadczy poradnictwo/wsparcie według poniższego harmonogramu:

Punkt Interwencji Kryzysowej czynny:

Wtorek:

Pracownik socjalny: 15:30-18:00

Środa:

Pracownik socjalny: 15:30 – 18:00

Czwartek:

Pracownik socjalny: 15:30-18:00

psycholog/profilaktyk uzależnień

wtorek: 07:30 – 15:30

środa: 7:30 – 13:30

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Legionów 122d oferuje osobom niepełnosprawnym pomoc w formie świadczeń pieniężnych, do których należą :

1. Świadczenie pielęgnacyjne.

Przysługuje ono przede wszystkim osobom niepracującym, ale opiekującym się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Mają do niego prawo rodzice dzieci, faktyczni opiekunowie, osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną oraz inne osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny wobec niepełnosprawnego dziecka o ile nie podjęły one lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki.

Przy czym niepełnosprawność osoby wymagającej opieki musiała powstać: nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest niezależnie od osiąganych dochodów. Od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119,00 zł miesięcznie. Ponadto co roku świadczenie będzie waloryzowane i będzie rosło o procentowy wskaźnik, o jaki zwiększać się będzie minimalne wynagrodzenie  za pracę.

Od 1 stycznia 2023 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2458,00 zł miesięcznie.

2.Zasiłek rodzinny i dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji.

Rodzina wychowująca niepełnosprawne dziecko może także liczyć na zasiłek rodzinny jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. Mają do niego bowiem prawo rodzice lub opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia lub 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek wynosi:

 • 95 zł miesięcznie na dziecko, które nie skończyło 5 lat,
 • 124 zł miesięcznie na dziecko, które ma powyżej 5 lat, ale nie ukończyło 18. roku życia,
 • 135 zł miesięcznie na dziecko, które ukończyło 18 lat, do jego 24. urodzin.

Ponadto do zasiłku przysługuje też dodatek – związany z kształceniem i rehabilitacją niepełnosprawnego dziecka – który wynosi 90 zł miesięcznie, gdy dziecko nie skończyło 5 lat, lub 110 zł miesięcznie do 24. urodzin.

3.Specjalny zasiłek opiekuńczy

Opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych mogą z kolei starać się o specjalny zasiłek opiekuńczy. Od 1 stycznia 2015 roku o to świadczenie mogą ubiegać się nie tylko osoby, które zrezygnowały z pracy, aby sprawować stałą opiekę nad osobą niepełnosprawną, ale także opiekunowie, którzy w ogóle nie podjęli zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ponadto  o specjalny zasiłek opiekuńczy mogą ubiegać się również rolnicy, ich małżonkowie ,jeżeli rezygnują z pracy w gospodarstwie rolnym.

O przyznaniu prawa do zasiłku decyduje kryterium dochodowe – łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 764 zł. Jeżeli próg ten zostanie przekroczony o kwotę najniższego zasiłku rodzinnego, specjalny zasiłek opiekuńczy  przysługuje, jeżeli uprawniony dostawał go w poprzednim okresie zasiłkowym.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620 zł miesięcznie.

4.Zasiłek dla opiekuna

Z kolei opiekunom dorosłych osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wskutek nowelizacji Ustawy o świadczeniach rodzinnych utraciły 1 lipca 2013 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i jednocześnie nie spełniły kryterium dochodowego do otrzymania specjalnego zasiłku opiekuńczego, przysługuje zasiłek dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Tak jak specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna wynosi 620 zł miesięcznie, niezależnie od wysokości dochodów w rodzinie.

5.Zasiłek pielęgnacyjny

W celu częściowego pokrycia wydatków, jakie ponoszą opiekunowie osób niepełnosprawnych, mogą skorzystać z  zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 215,84 zł miesięcznie. Przysługuje on:

 • niepełnosprawnemu dziecku,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, powstałej przed 21 roku życia
 • osobie, która ukończyła 75 lat, a nie pobiera świadczeń z ZUS.

Jednak zasiłku pielęgnacyjnego nie otrzyma osoba, która ma prawo do dodatku pielęgnacyjnego – przyznawanego z kolei osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji.

6. Świadczenie „za życiem”

 Jest to jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.
Jednorazowe świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej. 

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii,neonatologii,neurologii dziecięcej,kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń można pobrać ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz ze strony MOPS w Skarżysku -Kam. w zakładce świadczenia rodzinne.

Adres

ul. Legionów 122d, 26-110 Skarżysko-Kamienna

Przydatne adresy

Powiatowy Urząd Pracy
Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 105

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1

Starostwo Powiatowe
Skarżysko-Kamienna, ul. Konarskiego 20

Zespół Placówek Specjalnych dla Niepełnosprawnych Ruchowo
Skarżysko-Kamienna, ul. Szkolna 15

Urząd Skarbowy
Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 56

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Skarżysko-Kamienna, ul. Kossaka 3

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Powiatowa Komenda Policji
Skarżysko-Kamienna, ul. Szydłowiecka 22

Prokuratura Rejonowa
Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 20

Sąd Rejonowy
Skarżysko-Kamienna, ul. Krasińskiego 11

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Skarżysko-Kamienna, ul. 1 Maja 101

Poczta Polska - Urzędy Pocztowe w Skarżysku-Kamiennej

ul. Czerwonego Krzyża 20

Tel. 41 25 13 742

ul. Niepodległości

Tel. 41 25 13 386

ul. Legionów 89

Tel. 41 25 29 480

ul. Norwida 12

Tel. 41 25 20 373

ul. Okrzei 13

Tel. 41 25 25 748

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Skarżysko-Kamienna, ul. Czerwonego Krzyża 10

Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o.
Skarżysko-Kamienna, ul. Legionów 122 D

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
Skarżysko-Kamienna, ul. Rzemieślnicza 6

Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Zamiejscowe
Skarżysko-Kamienna, ul. 1-go Maja 49,

Stowarzyszenie "Przedsiębiorcy Skarżyska"
Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99

Centrum Kształcenia Zawodowego
Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Skarżysko-Kamienna, ul. Plac Floriański 1

Stowarzyszenie "Przedsiębiorcy Skarżyska"
Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 99

Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy Skarżysko-Kamienna, ul. Zielna 12