Informacja w sprawie opublikowania nowego wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Informujemy, iż w dniu 16 stycznia 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie określające nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku  elektrycznego.

 

 

 

Informacja w sprawie wypłaty dodatku elektrycznego

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz. U. 2022 poz. 2127) oraz ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243) określa m. in zasady i tryb przyznawania i wypłacania dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • 1000,00 zł,
  • 1 500,00 zł w przypadku rocznego zużycia przez to gospodarstwo domowe więcej niż 5 MWh.

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach dodatek elektryczny przyznawany jest dla gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski należy składać

  1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisem osobistym,
  2. w formie papierowej:

 

– Dział Dodatków Mieszkaniowych, ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko-Kamienna, parter, pokój nr 07, kontakt: 41 2529147, 41 2529149,

– Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego, ul Prusa 3a 26-110 Skarżysko- Kamienna, kontakt 41 2529122, 41 2529121.

 

Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz.U. 2022 poz. 2127), ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 poz. 2243)

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego – wersja PDF

Klauzula informacyjna – wersja PDF