Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Praca

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konsultant – psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Konsultant – psycholog

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

19.09.2022 r.

Termin składania

dokumentów

30.09.2022 r.

Charakter umowy

Umowa o pracę w wymiarze  ½ etatu

Czas trwania umowy

na czas określony – na zastępstwo

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2. Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym dla osób wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psycholog.

6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

8. Znajomość przepisów wynikających m.in. z: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.

2. Komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, sumienność.

3. Dyspozycyjność.

4. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Prowadzenie indywidualnych spotkań z podopiecznymi Ośrodka.

2. Udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego podopiecznym w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższenia umiejętności wychowawczych, wstępnej diagnozy, ukierunkowania w dalszej pracy z psychologiem, z pracy z rodziną i innych działań wspomagających funkcjonowanie rodziny.

3. Prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

4. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego wobec osób uzależnionych i współuzależnionych, a także sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.

5. Opiniowanie i prowadzenie diagnozy psychologicznej m.in. w zakresie cech osobowości, umiejętności, zdolności i zainteresowań.

6. Współpraca z pracownikami Ośrodka w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych, wsparcia oraz pilotażu z zakresu rozwiązywania problemów w środowiskach objętych różnymi formami pomocy.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.09.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 30.09.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konsultant – psycholog – na zastępstwo”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której zostaną poinformowane telefonicznie.

3. Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.J. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konsultant – psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Konsultant – psycholog

Komórka organizacyjna

Klub Integracji Społecznej

Data ogłoszenia naboru

19.09.2022 r.

Termin składania

dokumentów

30.09.2022 r.

Charakter umowy

Umowa o pracę w wymiarze  ½ etatu

Czas trwania umowy

na czas określony z możliwością przedłużenia

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2. Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa psychologicznego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psycholog.

6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

8. Znajomość przepisów wynikających m.in. z: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

II. Wymagania dodatkowe:

1.Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.

2. Komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, sumienność.

3. Dyspozycyjność.

4. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Prowadzenie indywidualnych spotkań z podopiecznymi Ośrodka.

2. Udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego podopiecznym w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższenia umiejętności wychowawczych, wstępnej diagnozy, ukierunkowania w dalszej pracy z psychologiem, z pracy z rodziną i innych działań wspomagających funkcjonowanie rodziny.

3. Prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

4. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego wobec osób uzależnionych i współuzależnionych, a także sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.

5. Opiniowanie i prowadzenie diagnozy psychologicznej m.in. w zakresie cech osobowości, umiejętności, zdolności i zainteresowań.

6. Dokumentowanie wykonywanych zadań.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.09.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 30.09.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konsultant – psycholog”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której zostaną poinformowane telefonicznie.

3. Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.J. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

                                                                                                                                

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty integracji sensorycznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Terapeuta integracji sensorycznej

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

09.06.2022 r.

Termin składania

dokumentów

24.06.2022 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie do 45 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od dnia 01.07.2022 r. do 31.08.2022 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie terapii integracji sensorycznej u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24.06.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 24.06.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta integracji sensorycznej”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Rehabilitant/Fizjoterapeuta

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

09.06.2022 r.

Termin składania

dokumentów

24.06.2022 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie

Wymiar godzin

Do 45 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od  01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii u osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24.06.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 24.06.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Logopeda

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

09.06.2022 r.

Termin składania

dokumentów

24.06.2022 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie do 45 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od 01.07.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

 

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie logopedii u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 24.06.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 24.06.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko logopeda”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej zatrudniona zostaje Pani Ewelina Grzeszczak, która uzyskała 116 punktów.

 

UZASADNIENIE

Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku urzędniczym – Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Ewelina Grzeszczak wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu przepisów prawa wymaganych od kandydata na w/w stanowisku.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej
Marzanna Łasek

 

Załączniki:

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej – wersja SKAN

Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Dziale Usług Opiekuńczych i DPS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – Kierownik Działu Usług Opiekuńczych i DPS w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej zatrudniona zostanie Pani Magdalena Frankiewicz, która uzyskała 91 punktów.

UZASADNIENIE

Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na kierowniczym stanowisku urzędniczym w Dziale Usług Opiekuńczych i DPS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Magdalena Frankiewicz wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu przepisów prawa wymaganych od kandydata na w/w stanowisku.

 

Skarżysko-Kamienna, dn. 31.05.2022 r.

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Usług Opiekuńczych i DPS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

  1. Pani Magdalena Iwona Frankiewicz, zam. Skarżysko-Kamienna

 

 

Zapraszamy wyżej wymienioną osobę na II etap konkursu, który odbędzie się w dniu 31 maja 2022 r. o godz. 8.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

 

Skarżysko-Kamienna dn. 30.05.2022 r.