Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Praca

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze: terapeuta zajęciowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Terapeuta zajęciowy

Komórka organizacyjna

Klub Senior + ul. Rynek 12

Data ogłoszenia naboru

9.04.2024 r.

Termin składania

dokumentów

16.04.2024 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie – 16 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od dnia zawarcia umowy do 31.08.2024 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu terapeuty zajęciowego

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4) znajomość problematyki dotyczącej wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych

5) doświadczenie w pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego lub pokrewnym

6) umiejętność prowadzenia różnych form terapii zajęciowej

II. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie w pracy z seniorami, osobami starszymi

2) doświadczenie w prowadzeniu działań integracyjnych i aktywizujących

3) zdolność analitycznego rozwiązywania problemów

4) posiadania uzdolnień artystycznych – rękodzieło

5) umiejętność organizacji pracy

6) umiejętność pracy w zespole

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1) Prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć wszechstronnie uaktywniających osoby starsze i niepełnosprawne, uwzględniających ich zainteresowania i możliwości, z wykorzystaniem różnych metod terapeutycznych.

2) Opieka nad uczestnikami Klubu Senior +.

3) Motywowanie uczestników do czynnego udziału w zajęciach.

4) Przygotowywanie we współpracy z innymi pracownikami Klubu i seniorami, spotkań okolicznościowych, wycieczek.

5) udział w planowaniu pracy, systematyczne prowadzenie dziennika zajęć i innej dokumentacji zgodnie ze wskazaniami Kierownika Klubu Senior +.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 4-5 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 16.04.2024 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 16.04.2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta zajęciowy”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Jakacka-Green

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Podinspektor

Komórka organizacyjna

Dział Usług Opiekuńczych i DPS

Data ogłoszenia naboru

04.04.2024 r.

Termin składania

dokumentów

15.04.2024 r.

Ilość etatów

1 etat

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3) co najmniej 2 letni staż pracy

4) znajomość obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:

a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

b) ustawy o pomocy społecznej

II. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) doświadczenie związane z wykonywaniem pracy na podobnym stanowisku

2) doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, z osobami z niepełnosprawnością.

3) biegła obsługa systemu POMOST

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Przyjmowanie wniosków w sprawach o przyznanie usług opiekuńczych oraz o kierowanie do domów pomocy społecznej.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznanymi usługami.

3. Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie złożonych wniosków o usługi opiekuńcze, kierowanie do domów pomocy społecznej i ustalenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej.

4. Podejmowanie działań wobec osób niewywiązujących się z obowiązku ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i odpłatności za pobyt osoby skierowanej do domu pomocy społecznej.

5. Współpraca z pracownikami socjalnymi, specjalistami oraz instytucjami i organizacjami w zakresie pomocy na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym realizacja programów i projektów.

6. Współpraca z pracownikami socjalnymi domów pomocy społecznej oraz opiekunami prawnymi i kuratorami osób ubezwłasnowolnionych w zakresie monitorowania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej osób skierowanych do domów pomocy społecznej.

Informacja o warunkach

pracy na stanowisku

1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) umiejętność interpretowania przepisów prawa oraz ich stosowania

e) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość MS Office, systemu POMOST

f) odporność na stres

g) komunikatywność

h) obowiązkowość i odpowiedzialność

i) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6 %.

W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

 

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.04.2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 15.04.2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Usług Opiekuńczych i DPS”

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Jakacka-Green

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Usług Opiekuńczych i DPS

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor w Dziale Usług Opiekuńczych i DPS

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Podinspektor

Komórka organizacyjna

Dział Organizacji i Kadr

Data ogłoszenia naboru

04.04.2024 r.

Termin składania

dokumentów

15.04.2024 r.

Ilość etatów

2 etaty

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

2) wykształcenie średnie lub wyższe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3) co najmniej 2 letni staż pracy

4) znajomość obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:

a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

b) ustawy prawo zamówień publicznych

c) ustawy o rachunkowości

d) ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

e) ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

II. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) doświadczenie związane z postępowaniem przy udzielaniu zamówień publicznych i dokonywaniem zakupów w jednostkach sektora publicznego

2) doświadczenie związane z postępowaniem, ewidencjonowaniem i przechowywaniem dokumentacji w organach samorządowych

3) doświadczenie związane z gospodarowaniem majątkiem trwałym w samorządowych jednostkach budżetowych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.

2. Dokonywanie zakupów bieżących, określanie warunków dostaw towarów.

3. Przygotowywanie zestawień i wszelkich danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych.

4. Prowadzenie spraw gospodarczych, zapewniające techniczne i materialne warunki funkcjonowania Ośrodka.

5. Prowadzenie spraw związanych z konserwacją i eksploatacją bieżącą budynków, lokali i urządzeń znajdujących się we władaniu Ośrodka, w tym organizowanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych urządzeń i budynków.

6. Przygotowywanie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem mienia oraz składnikami majątku Ośrodka.

7. Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych.

8. Przygotowywanie, organizacja i przeprowadzanie inwentaryzacji składników majątku Ośrodka.

9. Prowadzenie składnicy akt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

10. Obsługa administracyjna Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

11. Obsługa elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.

12. Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków.

Informacja o warunkach

pracy na stanowisku

1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) umiejętność interpretowania przepisów prawa oraz ich stosowania

e) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość MS Office,

f) odporność na stres

g) komunikatywność

h) obowiązkowość i odpowiedzialność

i) doświadczenie na podobnym stanowisku

j) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6 %.

W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wszystkie oświadczenia, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 15.04.2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 15.04.2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Organizacji i Kadr”

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Barbara Jakacka-Green

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Organizacji i Kadr

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze podinspektor w Dziale Organizacji i Kadr

Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Rehabilitant/Fizjoterapeuta

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

28.12.2023 r.

Termin składania

dokumentów

11.01.2024 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie

Wymiar godzin

Do 25 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od  22.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1) szpitalu psychiatrycznym;

2) jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3) placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4) ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5) warsztacie terapii zajęciowej;

6) innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii u osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 11.01.2024 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 11.01.2024 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko muzykoterapeuta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Muzykoterapeuta

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

14.09.2023 r.

Termin składania

dokumentów

28.09.2023 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie do 5 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)warsztacie terapii zajęciowej;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

 

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane w miejscu zamieszkania w zakresie muzykoterapii dla podopiecznych MOPS w Skarżysku-Kamiennej, mające na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzory dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.09.2023 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 28.09.2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko muzykoterapeuta”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132.

Uwagi

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Logopeda

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

27.12.2022 r.

Termin składania

dokumentów

10.01.2023 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie do 10 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od 16.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

 

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie logopedii u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.01.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 10.01.2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko logopeda”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                          Marzanna Łasek

 

 

 

 

 

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

 

  1. Katarzyna Kotwica, zam. Staporków
  2. Anna Rafalska, zam. Skarżysko – Kamienna

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na II etap konkursu, który odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

 

                                                                                                                              Edyta Duchnowska

                                                                                                              Kierownik Działu Organizacji i Kadr

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Podinspektor

Komórka organizacyjna

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Data ogłoszenia naboru

08.12.2022 r.

Termin składania

dokumentów

23.12.2022 r.

Ilość etatów

1

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3) co najmniej 2 letni staż pracy

4) znajomość obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:

a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

b) ustawy o świadczeniach rodzinnych

c) d) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

e) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

II. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń, które należą do zakresu zadań Działu Świadczeń Rodzinnych, i Funduszu Alimentacyjnego.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznanymi świadczeniami.

3. Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń.

4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie złożonych wniosków o świadczenia.

5. Podejmowanie działań w celu uzyskania niezbędnych informacji służących rozstrzyganiu wniosków o świadczenia.

6. Wystawianie zaświadczeń dotyczących udzielanych świadczeń.

7. Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków.

Informacja o warunkach

pracy na stanowisku

1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Prusa 3A.

2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) umiejętność interpretowania przepisów prawa oraz ich stosowania

e) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość MS Office,

f) odporność na stres

g) komunikatywność

h) obowiązkowość i odpowiedzialność

i) doświadczenie na podobnym stanowisku

j) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6 %.

W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 Wszystkie oświadczenie, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

 

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.12.2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 23.12.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego”

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.