Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Praca

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

asystent rodziny

Komórka organizacyjna

Dział Pomocy Środowiskowej

Data ogłoszenia naboru

03.08.2021 r.

Termin składania

dokumentów

30.09.2021 r.

Ilość etatów

2 etat – umowa na zastępstwo (zadaniowy czas pracy)

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001282

2) wykształcenie: określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000821

3) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

4) osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

5) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Określony w art. 15 ust. 1 ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

8) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Informacja o warunkach

pracy na stanowisku

1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) odporność na stres

e) komunikatywność

f) obowiązkowość i odpowiedzialność

g) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wszystkie oświadczenie, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.09.2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 30.09.2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Informacja o zakończeniu naboru do Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021″

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje o zakończeniu naboru do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2021”.

Wpłynęło 8 zgłoszeń osób, które wyraziły chęć wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia.

Gmina Skarżysko-Kamienna otrzymała środki finansowe na zatrudnienie kolejnych 6 osób do realizacji powyższych zadań. W związku z powyższym z dostarczonych ofert wybrano 6 kandydatów, którzy  posiadają dokumenty potwierdzające kwalifikacje w kierunkach asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny; co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym; osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wszystkie miejsca dostępne w ramach edycji 2021 w/w programu zostały zajęte. Nabór został zakończony.

Program „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 w związku z realizacją Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  – edycja 2021” poszukuje osób,  które wyraziłyby chęć wykonywania usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach umowy zlecenia.

Usługi asystenta mogą świadczyć :

  • Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach : asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  • Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
  • Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych, do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Czas trwania usług asystenta – usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Osoby zainteresowane świadczeniem usług asystenta osobistego powinny złożyć dokumenty aplikacyjne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rekrutacja prowadzona w sposób ciągły w godzinach:

poniedziałek :      8.00 – 16.00
wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

 Tel. 41 25 29 143

 690 959 642

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 

Więcej informacji na temat Programu ”Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2021 na stronie: http://niepelnosprawni.gov.pl/a,1132,komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2021

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

asystent rodziny

Komórka organizacyjna

Dział Pomocy środowiskowej

Data ogłoszenia naboru

15.06.2021 r.

Termin składania

dokumentów

31.07.2021 r.

Ilość etatów

1 etat – umowa na zastępstwo (zadaniowy czas pracy)

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001282

2) wykształcenie: określone w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000821

3) osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona

4) osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego

5) osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Określony w art. 15 ust. 1 ustawy o Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w szczególności:

1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

3) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

5)udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

6) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

8) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupa roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Informacja o warunkach

pracy na stanowisku

1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

2. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) odporność na stres

e) komunikatywność

f) obowiązkowość i odpowiedzialność

g) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wszystkie oświadczenie, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.06.2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 29.06.2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko asystenta rodziny”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej zatrudnione zostają:

  1. Pani Anna Gąska, która uzyskała 108 punktów
  2. Pani Aneta Kaleta, która uzyskała 96 punktów

U Z A S A D N I E N I E

Kandydatki spełniły warunki formalne wymagane na stanowisku urzędniczym w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Zarówno Pani Anna Gąska jak również Pani Aneta Kaleta wykazały się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu przepisów prawa wymaganych od kandydata na w/w stanowisku.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej
Marzanna Łasek

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

1. Anna Gąska, zam. Skarżysko – Kamienna
2. Anna Gładyś, zam. Skarżysko – Kamienna
3. Aneta Kaleta, zam. Skarżysko – Kamienna
4. Wioleta Skoczylas, zam. Skarżysko – Kamienna
5. Sylwia Katarzyna Zielińska, zam. Wilcza Wola

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na II etap konkursu, który odbędzie się w dniu 5 maja 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

Edyta Duchnowska

Kierownik Działu Organizacji i Kadr

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Podinspektor

Komórka organizacyjna

Dział Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

Data ogłoszenia naboru

15.04.2021 r.

Termin składania

dokumentów

29.04.2021 r.

Ilość etatów

2

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3) co najmniej 2 letni staż pracy

4) znajomość obowiązujących aktów prawnych:

a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

b) ustawy o świadczeniach rodzinnych

c) ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

d) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

e) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

II. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1)wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń, które należą do zakresu zadań Działu Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznanymi świadczeniami.

3. Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń.

4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie złożonych wniosków o świadczenia.

5. Podejmowanie działań w celu uzyskania niezbędnych informacji służących rozstrzyganiu wniosków o świadczenia.

6. Wystawianie zaświadczeń dotyczących udzielanych świadczeń.

7. Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków.

Informacja o warunkach

pracy na stanowisku

1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Prusa 3A.

2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) umiejętność interpretowania przepisów prawa oraz ich stosowania

e) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość MS Office,

f) odporność na stres

g) komunikatywność

h) obowiązkowość i odpowiedzialność

i) doświadczenie na podobnym stanowisku

j) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6 %.

W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 Wszystkie oświadczenie, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

 

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 29.04.2021 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub

przesłać pocztą do dnia 29.04.2021 r. (decyduje data wpływu do urzędu)

z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych, Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego”

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku – Kamiennej

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim  Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej zatrudniona zostaje Pani Teresa Mikita, która uzyskała 105 punktów.

UZASADNIENIE

Kandydatka spełniła warunki formalne wymagane na stanowisku urzędniczym w Dziale Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej.

Test wiedzy i rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez komisję rekrutacyjną wykazała predyspozycje i umiejętności oraz doświadczenie, które pozwolą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Pani Teresa Mikita wykazała się szerokim zakresem posiadanej wiedzy, doświadczeniem i znajomością zagadnień z zakresu przepisów prawa wymaganych od kandydata na w/w stanowisku.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej
Marzanna Łasek