Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Praca

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Kierownik

Komórka organizacyjna

Dział Pomocy Środowiskowej

Data ogłoszenia naboru

11.05.2022 r.

Termin składania

dokumentów

26.05.2022 r.

Charakter umowy

Umowa o pracę – 1/1 etatu, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

powyżej 6%

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

2. co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. obywatelstwo polskie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. ukończenie specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny,

2. preferowanie 5-letni staż pracy w pomocy społecznej (praca w środowisku),

3. biegła znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – pakiet Microsoft Office, w zakresie Word i Excel,

4. znajomość obsługi systemu informatycznego POMOST,

5. znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów w zakresie:

a) ustawy o pomocy społecznej,

b) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

c) ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

d) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

e) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

f) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

g) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

h) ustawy Kodeks pracy,

i) ustawy o finansach publicznych,

j) ustawy o samorządzie gminnym,

k) ustawy o pracownikach samorządowych

l) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. organizacja i nadzorowanie pracy prowadzonego działu,

2. systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie zadań działu i przekazywanie jej podległym pracownikom,

3. planowanie pracy działu, przydzielanie zadań, usprawnianie organizacji, metod i form pracy prowadzonego działu,

4. dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników oraz kontrolę wykonywania zaleceń z nich wynikających,

5. inicjowanie i organizowanie szkolenia zawodowego pracowników prowadzonego działu,

6. rozpatrywanie skarg związanych z działalnością działu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte i terminowe załatwienie,

7. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony prawnie chronionych danych,

8. przygotowywanie projektów informacji dla mediów i  przedkładanie ich Dyrektorowi oraz wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy działu, 

9. analiza i ocena potrzeb w zakresie programów i/lub projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w zakresie dotyczącym zadań prowadzonego działu,

10. opracowywanie merytoryczne programów/projektów w zakresie zadań działu,

11. zbieranie i opracowywanie danych służących sprawozdawczości,

12. opracowywanie pism i innych dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie).

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzory dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.05.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 26.05.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownik Działu Pomocy Środowiskowej”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Postępowanie będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Dyrektora MOPS Komisję w dwóch etapach:

a) etap I – Komisja dokonuje analizy i oceny dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

b) etap II – składa się z pisemnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

4. Kandydaci zakwalifikowani w I etapie, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu postępowania, termin ten zostanie również opublikowany na stronie (mops.skarkam.pl)

5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko – Kamienna oraz na stronie internetowej MOPS w Skarżysku – Kamiennej.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Usług Opiekuńczych i DPS w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Kierownik

Komórka organizacyjna

Dział Usług Opiekuńczych i DPS

Data ogłoszenia naboru

11.05.2022 r.

Termin składania

dokumentów

26.05.2022 r.

Charakter umowy

Umowa o pracę – 1/1 etatu, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

 

powyżej 6%

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

2. co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. obywatelstwo polskie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. preferowany 5-letni staż pracy w pomocy społecznej (praca w środowisku),

2. biegła znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – pakiet Microsoft Office, w zakresie Word i Excel,

3. znajomość obsługi systemu informatycznego POMOST,

4. znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów w zakresie:

a) ustawy o pomocy społecznej,

b) ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

c) ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

d) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

e) ustawy Kodeks pracy,

f) ustawy o finansach publicznych,

g) ustawy o samorządzie gminnym,

h) ustawy o pracownikach samorządowych

i) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. organizacja i nadzorowanie pracy prowadzonego działu,

2. systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie zadań działu i przekazywanie jej podległym pracownikom,

3. planowanie pracy działu, przydzielanie zadań, usprawnianie organizacji, metod i form pracy prowadzonego działu,

4. dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników oraz kontrolę wykonywania zaleceń z nich wynikających,

5. inicjowanie i organizowanie szkolenia zawodowego pracowników prowadzonego działu,

6. rozpatrywanie skarg związanych z działalnością działu, badanie zasadności skarg, analizowanie źródła i przyczyn ich powstawania oraz podejmowanie działań zapewniających ich należyte i terminowe załatwienie,

7. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony prawnie chronionych danych,

8. przygotowywanie projektów informacji dla mediów i  przedkładanie ich Dyrektorowi oraz wykorzystywanie jej do doskonalenia pracy działu, 

9. analiza i ocena potrzeb w zakresie programów i/lub projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, w zakresie dotyczącym zadań prowadzonego działu,

10. opracowywanie merytoryczne programów/projektów w zakresie zadań działu,

11. zbieranie i opracowywanie danych służących sprawozdawczości,

12. opracowywanie pism i innych dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie).

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzory dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.05.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 26.05.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownik Działu Usług Opiekuńczych i DPS”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Postępowanie będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Dyrektora MOPS Komisję w dwóch etapach:

a) etap I – Komisja dokonuje analizy i oceny dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

b) etap II – składa się z pisemnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

4. Kandydaci zakwalifikowani w I etapie, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu postępowania, termin ten zostanie również opublikowany na stronie (mops.skarkam.pl)

5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko – Kamienna oraz na stronie internetowej MOPS w Skarżysku – Kamiennej.

 

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze: terapeuta SSP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Terapeuta SSP

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

12.04.2022 r.

Termin składania

dokumentów

26.04.2022 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie – 20 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie terapii SSP u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 4-5 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.04.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 26.04.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta SSP”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy

 

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Logopeda

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

11.04.2022 r.

Termin składania

dokumentów

25.04.2022 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie – 10 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

 

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie logopedii u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25.04.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 25.04.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko logopeda”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                                                        Dyrektor

                                                                                                   Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                          Marzanna Łasek

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty integracji sensorycznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko terapeuty integracji sensorycznej

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Terapeuta integracji sensorycznej

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

11.04.2022 r.

Termin składania

dokumentów

25.04.2022 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie – 10 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie terapii integracji sensorycznej u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 25.04.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 25.04.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta integracji sensorycznej”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                                                

        Dyrektor

                                                                                                              Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                 Marzanna Łasek

 

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko rehabilitant/ fizjoterapeuta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Rehabilitant/Fizjoterapeuta

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

07.04.2022 r.

Termin składania

dokumentów

22.04.2022 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie

Wymiar godzin

20 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie rehabilitacji/fizjoterapii u osób z zaburzeniami psychicznymi i dzieci autystycznych w miejscu zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 22.04.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 22.04.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko rehabilitant/fizjoterapeuta”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze w wersji PDF: 

Ogłoszenie o naborze: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Komórka organizacyjna

Dział Pomocy środowiskowej

Data ogłoszenia naboru

03.01.2022 r.

Termin składania

dokumentów

10.01.2022 r.

Forma zatrudnienia

Umowa zlecenie

Wymiar czasu pracy

Do 120 godz. w miesiącu

Wymagania związane

ze stanowiskiem

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

 

2. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. Roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

1)  wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. Roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane jest także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

3) pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

5. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA)

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.01.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 10.01.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze: terapeuta SSP w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Terapeuta SSP

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

28.12.2021 r.

Termin składania

dokumentów

12.01.2022 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie

Czas trwania umowy

Od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie terapii SSP u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

4. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 4-5 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 12.01.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 12.01.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko terapeuta integracji sensorycznej”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek