Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Praca

Ogłoszenia o pracę

Ogłoszenie o naborze na stanowisko muzykoterapeuta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Muzykoterapeuta

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

14.09.2023 r.

Termin składania

dokumentów

28.09.2023 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie do 5 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od 09.10.2023 r. do 31.12.2023 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi zdobyte w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)warsztacie terapii zajęciowej;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

 

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizowane w miejscu zamieszkania w zakresie muzykoterapii dla podopiecznych MOPS w Skarżysku-Kamiennej, mające na celu uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzory dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 28.09.2023 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 28.09.2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko muzykoterapeuta”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132.

Uwagi

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze

Ogłoszenie o naborze na stanowisko logopedy

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Logopeda

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

27.12.2022 r.

Termin składania

dokumentów

10.01.2023 r.

Charakter umowy

Umowa zlecenie do 10 godzin miesięcznie

Czas trwania umowy

Od 16.01.2023 r. do 31.08.2023 r.

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.):

§  3

1. Specjalistyczne usługi są świadczone przez osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.

2.Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

1)szpitalu psychiatrycznym;

2)jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

3)placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

4)ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym;

5)zakładzie rehabilitacji;

6)innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

3.W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone w ust. 1, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach, o których mowa w ust. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.

4. Osoby świadczące usługi muszą posiadać przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań

2) kształtowania nawyków celowej aktywności

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych

 

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

Usługi specjalistyczne dla podopiecznych MOPS w Skarżysku – Kamiennej w zakresie logopedii u osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania osoby w celu uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 z późn.zm.)

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 10.01.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 10.01.2023 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko logopeda”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

 

                                                                                                                                          Dyrektor

                                                                                                    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                          Marzanna Łasek

 

 

 

 

 

 

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

Lista osób spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu

na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

 

  1. Katarzyna Kotwica, zam. Staporków
  2. Anna Rafalska, zam. Skarżysko – Kamienna

 

Zapraszamy wyżej wymienione Osoby na II etap konkursu, który odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej ul. Sikorskiego 19.

 

                                                                                                                              Edyta Duchnowska

                                                                                                              Kierownik Działu Organizacji i Kadr

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Podinspektor

Komórka organizacyjna

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Data ogłoszenia naboru

08.12.2022 r.

Termin składania

dokumentów

23.12.2022 r.

Ilość etatów

1

Wymiar czasu pracy

Pełny wymiar czasu pracy

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych

2) wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3) co najmniej 2 letni staż pracy

4) znajomość obowiązujących aktów prawnych, w szczególności:

a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

b) ustawy o świadczeniach rodzinnych

c) d) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

e) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

II. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

1) wykształcenie wyższe: prawo, administracja, ekonomia

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Wydawanie i przyjmowanie wniosków w sprawach o przyznanie świadczeń, które należą do zakresu zadań Działu Świadczeń Rodzinnych, i Funduszu Alimentacyjnego.

2. Prowadzenie dokumentacji związanej z przyznanymi świadczeniami.

3. Wprowadzanie danych dotyczących świadczeń.

4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie złożonych wniosków o świadczenia.

5. Podejmowanie działań w celu uzyskania niezbędnych informacji służących rozstrzyganiu wniosków o świadczenia.

6. Wystawianie zaświadczeń dotyczących udzielanych świadczeń.

7. Obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków.

Informacja o warunkach

pracy na stanowisku

1. Usytuowanie stanowiska pracy: parter budynku położonego w Skarżysku – Kamiennej ul. Prusa 3A.

2. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.

3. Na stanowisku pracy wymagana jest:

a) umiejętność pracy w zespole

b) umiejętność pracy pod presją czasu

c) umiejętność analitycznego myślenia

d) umiejętność interpretowania przepisów prawa oraz ich stosowania

e) umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość MS Office,

f) odporność na stres

g) komunikatywność

h) obowiązkowość i odpowiedzialność

i) doświadczenie na podobnym stanowisku

j) samodzielność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6 %.

W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 

 Wszystkie oświadczenie, list motywacyjny, kwestionariusz osobowy, powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

 

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-7 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA PRZY NABORZE NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 23.12.2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 23.12.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego”

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Kandydaci, których dokumenty nie spełniają wymagań formalnych, nie będą powiadamiani o dalszym toku naboru.

3. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz w BIP http:/bip.skarzysko.pl.

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku naboru zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Informacja o wynikach naboru.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze – kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego  nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:  W wyniku braku ofert na w/w stanowisko postępowanie naborowe pozostaje zakończone bez rozstrzygnięcia. 

 

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 2 listopad 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

 

Stanowisko

Kierownik

 

Komórka organizacyjna

Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Data ogłoszenia naboru

19.10.2022 r.

Termin składania

dokumentów

31.10.2022 r.

Charakter umowy

Umowa o pracę – 1/1 etatu, obowiązująca norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

powyżej 6%

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne do podjęcia pracy na stanowisku:

1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,

2. co najmniej 3-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. nieposzlakowana opinia,

6. obywatelstwo polskie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. biegła znajomość programów i technik komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych – pakiet Microsoft Office, w zakresie Word i Excel,

2. znajomość obsługi systemu informatycznego SYGNITY,

3. znajomość oraz umiejętność stosowania i interpretacji przepisów w zakresie:

a) ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

b) ustawy o świadczeniach rodzinnych, 

c) ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

d) ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”,

e) ustawy o dodatku osłonowym,

f) ustawy o dodatku węglowym,

g) ustawy o finansach publicznych,

h) ustawy o samorządzie gminnym,

i) ustawy o pracownikach samorządowych,

j) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

k) ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

 

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. organizacja i nadzorowanie pracy prowadzonego działu,

2. systematyczne poszerzanie wiedzy w zakresie zadań działu i przekazywanie jej podległym pracownikom,

3. planowanie pracy działu, przydzielanie zadań, usprawnianie organizacji, metod i form pracy prowadzonego działu,

4. dokonywanie okresowych ocen podległych pracowników oraz kontrolę wykonywania zaleceń z nich wynikających,

5. ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia ,,Za życiem“, dodatku osłonowego i dodatku węglowego,

6. kompletowanie i prowadzenie dokumentacji właściwej dla w/w świadczeń,

7. podejmowanie działań w celu uzyskania niezbędnych informacji służących rozstrzyganiu wniosków,

8. współpraca z innymi pracownikami MOPS w zakresie szybkiego i terminowego załatwiania spraw,

9. organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony prawnie chronionych danych,

10. gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w ustawie oraz odpowiedzialnosć za ochronę tych danych,

11. zbieranie i opracowywanie danych służących sprawozdawczości,

12. współpraca z księgowością w sprawie wydatków oraz sprawozdań finansowych,

13. opracowywanie pism i innych dokumentów oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną i jednolitym rzeczowym wykazem akt,

14. prowadzenie postępowań w zakresie stosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

15. wydawanie zaświadczeń do Programu „Czyste Powietrze“.

 

Informacja o warunkach pracy

Praca administracyjno – biurowa w siedzibie działu świadczeń rodzinych i funduszu alimentacyjnego – ul. Prusa 3a Skarżysko – Kamienna, stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie).

4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności (dyplomy, zaświadczenia, certyfikaty o ukończonych kursach, szkoleniach itp.).

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzory dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 31.10.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 31.10.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 25  29 129.

 

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Postępowanie w sprawie naboru będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Postępowanie będzie prowadzone przez powołaną zarządzeniem Dyrektora MOPS Komisję w dwóch etapach:

a) etap I – Komisja dokonuje analizy i oceny dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym oraz ustala listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu,

b) etap II – składa się z pisemnego testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej,

4. Kandydaci zakwalifikowani w I etapie, zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie II etapu postępowania, termin ten zostanie również opublikowany na stronie (mops.skarkam.pl).

5. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skarżysko – Kamienna oraz na stronie internetowej MOPS w Skarżysku – Kamiennej.

 

Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konsultant – psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Konsultant – psycholog

Komórka organizacyjna

Dział Usług Specjalistycznych

Data ogłoszenia naboru

19.09.2022 r.

Termin składania

dokumentów

30.09.2022 r.

Charakter umowy

Umowa o pracę w wymiarze  ½ etatu

Czas trwania umowy

na czas określony – na zastępstwo

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2. Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa psychologicznego, w tym dla osób wykazujących zaburzenia wymienione w art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psycholog.

6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

8. Znajomość przepisów wynikających m.in. z: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1. Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.

2. Komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, sumienność.

3. Dyspozycyjność.

4. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Prowadzenie indywidualnych spotkań z podopiecznymi Ośrodka.

2. Udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego podopiecznym w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższenia umiejętności wychowawczych, wstępnej diagnozy, ukierunkowania w dalszej pracy z psychologiem, z pracy z rodziną i innych działań wspomagających funkcjonowanie rodziny.

3. Prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

4. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego wobec osób uzależnionych i współuzależnionych, a także sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.

5. Opiniowanie i prowadzenie diagnozy psychologicznej m.in. w zakresie cech osobowości, umiejętności, zdolności i zainteresowań.

6. Współpraca z pracownikami Ośrodka w zakresie udzielania konsultacji psychologicznych, wsparcia oraz pilotażu z zakresu rozwiązywania problemów w środowiskach objętych różnymi formami pomocy.

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.09.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 30.09.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konsultant – psycholog – na zastępstwo”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której zostaną poinformowane telefonicznie.

3. Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.J. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko konsultant – psycholog w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Jednostka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna

Stanowisko

Konsultant – psycholog

Komórka organizacyjna

Klub Integracji Społecznej

Data ogłoszenia naboru

19.09.2022 r.

Termin składania

dokumentów

30.09.2022 r.

Charakter umowy

Umowa o pracę w wymiarze  ½ etatu

Czas trwania umowy

na czas określony z możliwością przedłużenia

Wymagania związane

ze stanowiskiem

I. Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.

2. Posiadanie co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie poradnictwa psychologicznego.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

4. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psycholog.

6. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona.

7. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego.

8. Znajomość przepisów wynikających m.in. z: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

II. Wymagania dodatkowe:

1.Dobra organizacja pracy własnej, samodzielność.

2. Komunikatywność, kultura osobista, odpowiedzialność, sumienność.

3. Dyspozycyjność.

4. Umiejętność pracy w zespole.

Zakres wykonywanych

zadań na stanowisku

1. Prowadzenie indywidualnych spotkań z podopiecznymi Ośrodka.

2. Udzielanie indywidualnej pomocy i wsparcia psychologicznego podopiecznym w aspekcie prawidłowego funkcjonowania rodziny, rozwoju dzieci, podwyższenia umiejętności wychowawczych, wstępnej diagnozy, ukierunkowania w dalszej pracy z psychologiem, z pracy z rodziną i innych działań wspomagających funkcjonowanie rodziny.

3. Prowadzenie interwencji psychologicznej mającej na celu pomoc osobom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

4. Prowadzenie konsultacji i poradnictwa psychologicznego wobec osób uzależnionych i współuzależnionych, a także sprawców i ofiar przemocy w rodzinie.

5. Opiniowanie i prowadzenie diagnozy psychologicznej m.in. w zakresie cech osobowości, umiejętności, zdolności i zainteresowań.

6. Dokumentowanie wykonywanych zadań.

 

Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny i CV.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.

3. Kopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające zatrudnienie, np. zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu w danym okresie.

4. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6. Klauzula informacyjna (art. 13 RODO) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dokumenty składane w formie kopii winny być potwierdzone przez kandydata klauzulą „Za zgodność z oryginałem”.

Wzoru dokumentów wskazane w punktach 5-6 do pobrania na stronie internetowej http:/mops.skarkam.pl w zakładce PRACA – DOKUMENTY DO POBRANIA

Miejsce i termin

składania dokumentów

Wymagane dokumenty z oznaczeniem nadawcy należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.09.2022 r. do godz. 15.30 w sekretariacie (pok. 1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna lub przesłać pocztą do dnia 30.09.2022 r. (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko konsultant – psycholog”

Dodatkowe informacje pod nr tel. (41) 2529132

Uwagi

1. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie określonym w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

2. Osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie której zostaną poinformowane telefonicznie.

3. Oferowane stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym, w związku z czym nie ma zastosowania procedura naboru i rozstrzygnięcia konkursu przewidziana w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (T.J. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek