Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2023-2024

 

 

 

 

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku -Kamiennej ul. Sikorskiego 19

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

 

Nazwa podmiotu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Data sporządzenia: 02.02.2021 r.

Dokument opracował: Koordynator ds. dostępności Sylwia Garbala

 

Zatwierdził: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

 

Na podstawie art. 14 pkt. 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, przyjmuje się „plan działania na rzecz poprawy dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej dostrzega konieczność zapewnienia szczególnej opieki oraz podjęcia szczególnych działań w stosunku do osób, które trwale lub tymczasowo nie mogą na równi korzystać z życia publicznego.

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Lp.

Zakres działalności

Realizujący zadania wynikające
z art.6 ustawy

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Przekazanie do publicznej wiadomości danych kontaktowych osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności oraz informacji o zakresie zadań

 

Koordynator ds. dostępności

Publikacja informacji
na stronach internetowych:

– zamieszczenie informacji
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oraz na stronie BIP

Luty 2021

2.

Sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Koordynator ds. dostępności

Opracowanie planu działania, przekazanie do zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej
ul. Sikorskiego 19

 

Luty 2021

3.

Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie:

– architektonicznym,

– cyfrowym,

– informacyjno- komunikacyjnym

 

Koordynator ds. dostępności,

Administrator Systemów Informatycznych,

Pracownik ds. BHP
i PPOŻ

 

Podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z zapisów art.6 ustawy, np. dostosowanie strony internetowej Ośrodka do standardu WCAG 2.1, zapewnienie informacji
w zakresie rozkładu pomieszczeń w budynku.

 

Realizacja
w całym okresie działania

4.

Analiza stanu budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, Klubu Senior + ul. Norwida 17 w Skarżysku – Kamiennej, Klubu Senior + ul. Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej, pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikającymi
z przepisów ustawy

 

Koordynator ds. dostępności,

Pracownik ds. BHP
i PPOŻ

 

Przegląd stanu dostosowania budynków względem osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie architektonicznym, cyfrowym i informacyjno – komunikacyjnym

Luty 2021

5.

Dokonanie samooceny pod kątem sposobów dostosowania budynków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej
ul. Sikorskiego 19, Klubu Senior+
ul. Norwida 17 w Skarżysku- Kamiennej, Klubu Senior + ul. Rynek 12 w Skarżysku – Kamiennej do minimalnych wymagań dotyczących dostępności

 

Koordynator ds. dostępności,

Administrator Systemów Informatycznych,

Pracownik ds. BHP
i PPOŻ

 

Sporządzenie deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej
i informacyjno-komunikacyjnej, wynikające z art.6 ustawy

Listopad 2020

 

6.

Dokonanie analizy
w zakresie konieczności zapewnienia dostępności alternatywnej w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ze względu na ograniczenia techniczne i prawne

 

Koordynator ds. dostępności

Podanie do publicznej  wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz na BIP informacji wynikających z zapisów art. 7 ustawy ze wskazaniem dostępu alternatywnego (zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby, lub zapewnienie wsparcia technicznego,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej)

 

Luty 2021

7.

Monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej
ul. Sikorskiego 19, Klubu Senior + ul. Norwida 17 w Skarżysku – Kamiennej, Klubu Senior + ul. Rynek 12 w Skarżysku -Kamiennej, o której mowa w art. 14 ust.1 ustawy w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Koordynator ds. dostępności

Przesyłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, podejmowanie działań mających na celu usuwanie barier, zapobieganie ich powstawaniu, prowadzenie bezpośrednich spotkań w Ośrodku z udziałem specjalistów
ds. informatyki, BHP i PPOŻ i opracowywanie rekomendacji w zakresie poprawy dostępności

 

Realizacja
w całym okresie działania koordynatora

8.

Uzyskanie danych zbiorczych do raportu

Koordynator ds. dostępności

Uzyskanie danych w zakresie realizacji uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód
w dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami
i zaleceń dotyczących usunięcia tych nieprawidłowości.

 

Luty 2021/ Marzec 2021

9.

Sporządzenie Raportu
o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art.11 ustawy

Koordynator ds. dostępności

Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, podanie treści Raportu
do publicznej wiadomości na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej oraz na BIP

 

Marzec 2021

 

 

Dokument w wersji PDF: