Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienia publiczne

Aktualności

Zapytanie ofertowe PS.I.271.2.2023

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – WERSJA PDF

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT – WERSJA PDF

 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

dotyczy zamówienia publicznego,

którego wartość nie przekracza kwoty 130. 000, 00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu gminy Skarżysko-Kamienna przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” lub innych „urządzeń bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”

„Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z terenu gminy Skarżysko-Kamienna w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” PS.I.271. 11 .2022

Informacja o wyborze oferty – wersja SKAN PDF

Informacja z oceny ofert – wersja SKAN PDF

Informacja o otwarciu ofert – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN PDF

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy/Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 11 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD

„Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 02.01.2023 r. do dnia 01.01.2024 r.” PS.I.271.10.2022

Informacja z wyboru oferty – wersja SKAN PDF

Informacja z oceny ofert i wyborze oferty – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN PDF

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy/Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 11 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD

,,Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” PS.I.271.9.2022

Informacja o wyborze oferty – wersja SKAN PDF

Informacja z otwarcia ofert – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN PDF

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy/Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób – wersja WORD

Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 11 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 12 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD

Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej od dnia 02.01.2023 r. do dnia 01.01.2024 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – wesja SKAN PDF

Informacja z oceny ofert i wyborze oferty z dnia 07.11.2022 r. – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia z dnia 04.11.2022 – wersja SKAN PDF

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 – Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 10 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 11 – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” PS.I.271.7.2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Informacja z otwarcia i oceny ofert z dnia 25.10.2022 r. 

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

Wniosek o zmianę treści SWZ z dnia 17 października 2022 r.

Odpowiedź na wniosek z dnia 18 października 2022 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Formularz cenowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu

Załącznik nr 7 – Wykaz usług

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Wzór umowy

Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 11 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 12 – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia uwzględniające przesłanki wykluczenia