Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienia publiczne

Aktualności

Usługi społeczne – szkoleniowe, doradcze i terapeutyczne – dla uczestników projektu pn.: „Moja rodzina”

Usługi społeczne – szkoleniowe, doradcze i terapeutyczne – dla uczestników projektu pn.: „Moja rodzina”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.06.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.05.2024 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia z dnia 22.05.2024 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.05.2024 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ – Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 5 – Wykaz osób na potrzeby Kryterium oceny ofert

Załącznik 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 7 – Oświadczenie Wykonawców z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Załącznik 8 – Oświadczenie o aktualności

Załącznik 9 – Wykaz usług na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik 10 – Wykaz osób na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik 11 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik 12 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Usługa wsparcia w zarządzaniu projektem „Moja rodzina” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ).

Usługa wsparcia w zarządzaniu projektem „Moja rodzina” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 (FEŚ).

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Wykaz usług

Załącznik nr 3 – Wykaz osób

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych usług

Załącznik nr 7 – Wykaz osób do oceny oferty

Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 9 – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 2 – Wykaz usług- sprostowanie

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonywanych usług – sprostowanie

Załącznik nr 7 – Wykaz osób do oceny oferty – sprostowanie

Sprostowanie do oferty – wersja PDF

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – wersja PDF

Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Załącznik:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu usługi Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej – WERSJA PDF

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 02.01.2024 r. do dnia 01.01.2025 r.

,,Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej od dnia 02.01.2024 r. do dnia 01.01.2025 r.”

Załącznik:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu usługi Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej od dnia 02.01.2024 r. do dnia 01.01.2025 r. – WERSJA PDF

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

,,Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

 

Załącznik:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” – WERSJA PDF

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Zapytanie ofertowe PS.I.271.2.2023

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – WERSJA PDF

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT – WERSJA PDF

 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

dotyczy zamówienia publicznego,

którego wartość nie przekracza kwoty 130. 000, 00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu gminy Skarżysko-Kamienna przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” lub innych „urządzeń bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”

„Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z terenu gminy Skarżysko-Kamienna w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” PS.I.271. 11 .2022

Informacja o wyborze oferty – wersja SKAN PDF

Informacja z oceny ofert – wersja SKAN PDF

Informacja o otwarciu ofert – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN PDF

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy/Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 11 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD

„Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 02.01.2023 r. do dnia 01.01.2024 r.” PS.I.271.10.2022

Informacja z wyboru oferty – wersja SKAN PDF

Informacja z oceny ofert i wyborze oferty – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN PDF

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy/Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 11 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD