Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Zamówienia publiczne

Aktualności

Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Załącznik:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu usługi Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej – WERSJA PDF

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 02.01.2024 r. do dnia 01.01.2025 r.

,,Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej od dnia 02.01.2024 r. do dnia 01.01.2025 r.”

Załącznik:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu usługi Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej od dnia 02.01.2024 r. do dnia 01.01.2025 r. – WERSJA PDF

„Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

,,Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

 

Załącznik:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.” – WERSJA PDF

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

Zapytanie ofertowe PS.I.271.2.2023

POWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – WERSJA PDF

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT – WERSJA PDF

 

 

Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

dotyczy zamówienia publicznego,

którego wartość nie przekracza kwoty 130. 000, 00 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup urządzeń pozwalających realizować usługę „opieka na odległość” na rzecz osób w wieku 65 + z terenu gminy Skarżysko-Kamienna przy wykorzystaniu tzw. „opasek bezpieczeństwa” lub innych „urządzeń bezpieczeństwa”, a także usługi obejmującej całodobową obsługę przez centrum monitoringu, systemu teleinformatycznego pozwalającego na realizację usługi „opieki na odległość”

„Tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych oraz tymczasowe schronienie dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z terenu gminy Skarżysko-Kamienna w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” PS.I.271. 11 .2022

Informacja o wyborze oferty – wersja SKAN PDF

Informacja z oceny ofert – wersja SKAN PDF

Informacja o otwarciu ofert – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN PDF

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy/Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 11 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD

„Przygotowywanie i wydawanie oraz dowóz gorących posiłków dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej od dnia 02.01.2023 r. do dnia 01.01.2024 r.” PS.I.271.10.2022

Informacja z wyboru oferty – wersja SKAN PDF

Informacja z oceny ofert i wyborze oferty – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN PDF

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy/Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 do SWZ – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 10 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 11 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD

,,Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.” PS.I.271.9.2022

Informacja o wyborze oferty – wersja SKAN PDF

Informacja z otwarcia ofert – wersja SKAN PDF

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia – wersja SKAN PDF

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) w postępowaniu dotyczącym zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi – wersja WORD

Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz oferty – wersja WORD

Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy – wersja WORD

Załącznik nr 3 do SWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wersja WORD

Załącznik nr 4 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu – wersja WORD

Załącznik nr 5 do SWZ – Oświadczenie o realizacji usług przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – wersja WORD

Załącznik nr 6 do SWZ – Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – wersja WORD

Załącznik nr 7 do SWZ – Doświadczenie wykonawcy/Wykaz usług – wersja WORD

Załącznik nr 8 do SWZ – Wykaz osób – wersja WORD

Załącznik nr 9 do SWZ – Wzór umowy – wersja WORD

Załącznik nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – wersja WORD

Załącznik nr 11 do SWZ – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych – wersja WORD

Załącznik nr 12 do SWZ – Oświadczenie wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia – wersja WORD