Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Projekt „Skutecznie przeciw przemocy”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku- Kamiennej w okresie od czerwca 2019 r. do grudnia 2 019 r. realizuje projekt pn. „Skutecznie przeciw przemocy”, który adresowany jest do grupy 15 kobiet mieszkających na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej, zagrożonych i dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie.

          Projekt  realizowany jest w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Edycja 2019. Na ten cel MOPS uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej.

         Projekt„Skutecznie przeciw przemocy”stanowi kontynuację działań mających na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy.

Głównym celem projektu „Skutecznie przeciw przemocy” jest wzrost skuteczności działań podejmowanych na rzecz kobiet dotkniętych lub zagrożonych problemem przemocy w rodzinie.

      W ramach projektu uczestniczki mają udostępniony szeroki zakres poradnictwa indywidualnego (tj. prawnika, psychologa, pedagoga, psychoterapeuty uzależnień), uczestnictwo w zajęciach warsztatowych w ramach grupy wsparcia.

Wdrożenie działań projektu ma na celu edukację dla bezpieczeństwa wewnątrzrodzinnego, a także przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, wzrost poczucia siły, bezpieczeństwa, własnej wartości, sprawstwa i kontroli nad własnym życiem, poprawę wiedzy na temat stosowanych metod wychowawczych i utrwalanie prawidłowych postaw rodzicielskich, wzrost motywacji do podejmowania zdecydowanych działań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie.