INFORMACJA DOTYCZACA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej

Skargi i wnioski są przyjmowane i rozpatrywane w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz Zarządzenia Nr 20/2024 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków:

Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora w sprawach skarg i wniosków przyjmują interesantów w każdy poniedziałek, a gdy ten dzień jest wolny od pracy w dniu następnym:

– Dyrektor – od godz. 11.00 do godz. 12.00
– Zastępca Dyrektora – od godz. 14.00 do godz. 15.00

Kierownicy oraz upoważnieni przez Dyrektora pracownicy w sprawach merytorycznego z zakresu pracy komórki organizacyjnej – w dni robocze w godzinach pracy MOPS.
Dyrektor przyjmuje interesantów, których sprawy nie zostały rozstrzygnięte zarówno w komórkach merytorycznych jak i u Zastępcy Dyrektora.
Pracownik sekretariatu przyjmuje zgłoszenia interesantów oraz podejmuje działania w celu ustalenia terminu spotkania, a następnie zawiadamia interesanta o wyznaczonym terminie spotkania.

Skargi i wnioski składane na piśmie należy przesłać na adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna
lub składać w sekretariacie MOPS w godzinach: 7.30 – 15.30

Skargi i wnioski mogą być składane droga elektroniczną:

– e-mail: sekretariat@mops.skarkam.pl

– na elektroniczną skrzynkę podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej

Skargi i wnioski mogą być także składane ustnie do protokołu.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu zamieszkania (Siedziby) składającego skargę lub wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

KLAUZULA INFORMACYJNA – SKARGI I WNIOSKI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO, informuję iż:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z siedzibą przy ul. Sikorskiego 19, 26-110 Skarżysko – Kamienna – dalej MOPS (numer telefonu: 41 2525035, adres e-mail: sekretariat@mops.skarkam.pl)
  1. W MOPS w Skarżysku – Kamiennej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (adres e-mail: sylwia@mops.skarkam.pl)
  2. Pani/a dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze tj. przeprowadzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji w/w celu. Podanie danych osobowych wymienionych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże brak wskazania tych danych może uniemożliwić lub utrudnić rozpatrzenie wniosku lub skargi.
  1. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być organy upoważnione na podstawie odrębnych przepisów oraz podmioty świadczące usługi na rzecz MOPS w Skarżysku – Kamiennej na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  2. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  3. Pani/a dane osobowe przechowywane będą prze okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane (wskazanego w pkt. 3), lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji, obowiązujących w MOPS w Skarżysku – Kamiennej.
  4. W oparciu o przetwarzane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
  5. W odniesieniu do danych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami RODO.