Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacja

Zarządzenie Nr 26/2021

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów od dnia 8 lipca 2021 roku do odwołania.

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) zarządzam, co następuje:

§1

Uchyla się Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 8 lipca 2021 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19.07.2021 r.

 

Z-ca Dyrektora
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej
Renata Telka

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne