Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Tutejszy Ośrodek złożył wniosek celem uzyskania dofinansowania na realizację zadań ww. Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Adresatami Programu są:

  1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności- konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  • a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  • b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  • c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Informacje dotyczące składania wniosków przez osoby zainteresowane udziałem w Programie będą podane w późniejszym terminie.

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne