Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku–Kamiennej informuje, że wydaje skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, w szczególności dotkniętych: ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, bezrobociem, niepełnosprawnością, a także rodzin wielodzietnych, itp., których dochód miesięczny nie przekracza:

  • dla osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł,
  • na osobę w rodzinie – 1590,00 zł.

Aby móc skorzystać z pomocy żywnościowej należy zgłosić się do pracownika socjalnego właściwego Zespołu Pomocy Środowiskowej ze względu na miejsce zamieszkania/pobytu osoby potrzebującej w celu wypełnienia skierowania.

Wszelkie niezbędne informację dotyczące Programu oraz skierowań do uzyskania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej ul. Sikorskiego 19  – Punkt Informacyjny, pokój 019 (parter) lub pod numerem telefonu (41) 252 91 10 w godzinach pracy Ośrodka.

O terminach wydawania żywności w 2024 r. poinformujemy Państwa w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Klauzula informacyjna RODO

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne