Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Szanowni Państwo,
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa
od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i
rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu
i stosowanych w nich paliwach.
Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką
deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego
obowiązku w terminie.
Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na
popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego
dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może
skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.
Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w
uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.
Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy
obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego
obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych:
dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.
Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –
– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.
To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.
U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła
ciepła.
Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB)
to jeden z elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który
powstaje w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka
ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: „kopciuchów”

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne