Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Usługi społeczne – szkoleniowe, doradcze i terapeutyczne – dla uczestników projektu pn.: „Moja rodzina”

Usługi społeczne – szkoleniowe, doradcze i terapeutyczne – dla uczestników projektu pn.: „Moja rodzina”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.07.2024 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej odrzucenia ofert oraz czynności odrzucenia ofert z dnia 25.06.2024 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.06.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 22.05.2024 r.

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia z dnia 22.05.2024 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 16.05.2024 r.

Wyjaśnienia do treści SWZ – Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik 2 – Formularz oferty

Załącznik 3 – Projektowane postanowienia umowy

Załącznik 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik 5 – Wykaz osób na potrzeby Kryterium oceny ofert

Załącznik 6 – Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik 7 – Oświadczenie Wykonawców z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Załącznik 8 – Oświadczenie o aktualności

Załącznik 9 – Wykaz usług na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik 10 – Wykaz osób na potrzeby oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

Załącznik 11 – Klauzula informacyjna RODO

Załącznik 12 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne