Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacja

Zarządzenie Nr 25/2021
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Skarżysku – Kamiennej
z dnia 8 lipca 2021 r.

w sprawie: skrócenia czasu pracy na okres upałów od dnia 8 lipca 2021 roku do odwołania.

Na podstawie art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się na okres upałów skrócony czas pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej wykonujących obowiązki służbowe w pomieszczeniach biurowych, na okres od 8 lipca 2021 r. – do odwołania.

§2

Pracownicy wskazani w § 1 wykonywać będą obowiązki służbowe w godzinach od 7.30 do 14.00.

§3

Uchyla się Zarządzenie Nr 24/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z dnia 7 lipca 2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzanna Łasek

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne