Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Informacja

W związku z przystąpieniem Gminy Skarżysko – Kamienna do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej uprzejmie informuje, że w okresie od dnia 15.11.2023 do dnia 15.12.2023 rozpocznie przyjmowanie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych tj:

  1. karta zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego -edycja 2024 stanowiącą załącznik nr 7 do Programu;
  2.  kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.  

Na realizację Programu Gmina Skarżysko -Kamienna pozyskała środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego  na łączną kwotę 2.384 046,00 zł.

W ramach przyznanych środków finansowych MOPS planuje objąć wsparciem do 67 osób z niepełnosprawnością; w tym co najmniej 6 dzieci do ukończenia 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności, 10 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności o stopniu znacznym sprzężonym, 43 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 3 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności umiarkowanej sprzężonej oraz 5 osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  

Karty Zgłoszeń do Programu wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności można składać w formie papierowej w siedzibie MOPS ul. Sikorskiego  19 pokój nr 10 i pokój nr 4 lub pocztą tradycyjną.

W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone w wyznaczonym terminie. Informuje się, że kolejność złożenia wniosków nie decyduje o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w Programie.

Złożenie karty zgłoszenia do Programu wraz z wymaganymi dokumentami nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Kandydata do Programu.

PLIKI DO POBRANIA

Strona główna

Aktualności

Zamówienia publiczne