Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Skarżysku-Kamiennej

Aktualności

Dostawa artykułów żywnościowych

Ogłoszenie nr 549693-N-2018 z dnia 2018-04-24 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku – Kamiennej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, krajowy numer identyfikacyjny 29050788900000, ul. ul. Sikorskiego  19 , 26110   Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel.041 2525035 w. 41, 43, 2525045, e-mail mops@hot.pl, faks 412 525 025.
    Adres strony internetowej (URL): www.mops.skarkam.pl
    Adres profilu nabywcy:
    Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sikorskiego 19

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów żywnościowych dla MOPS w Skarżysku – Kamiennej
Numer referencyjny: Nr. PS.III.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia został określony w Załącznikach od 1a do 1g do SIWZ i obejmuje następujące zadania: Zadanie Nr 1 – Artykuły spożywcze Zadanie Nr 2 – Mięso, wędliny Zadanie Nr 3 – Drób Zadanie Nr 4 – Warzywa i owoce Zadanie Nr 5 – Mrożonki Zadanie Nr 6 – Pieczywo Zadanie Nr 7 – Nabiał Wszelkie użyte, nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla wykonawcy. Dopuszcza się artykuły równoważne, artykuł równoważny musi spełniać walory jakościowe produktu wskazanego, w takich okolicznościach jeżeli wykonawca zaoferował produkty równoważne to jest zobowiązany udowodnić równoważność produktu zaoferowanego z tym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia składając wraz z ofertą dowody na równoważność. 3.2 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (zwanych dalej „produktami” ) dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarżysku -Kamiennej Wyspecyfikowane produkty wraz z jednostką miary i ilościami zawiera formularz będący załącznikami nr od 1a do 1g do SIWZ charakterystyka przedmiotu zamówienia. Dostarczone produkty powinny spełniać następujące warunki: 1.warzywa i owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni w szczególności: jabłka: soczyste, słodkie , twarde, dla pozycji, gdzie jednostką miary jest pęczek uznaje się bukiet o masie 0,10 kg 2. mięso – powinno mieć powierzchnię suchą, matową, barwę bladoróżową do czerwonej, konsystencja elastyczna, jędrną 3. produkty muszą mieć ważny termin spożycia, 4. bezpośrednio po odbiorze towaru nastąpi potwierdzenie zgodności zamawianego asortymentu ze złożonym zamówieniem w formie telefonicznej, faksowej lub e-mail; 5. w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego dostarczonego towaru Wykonawca zobowiązuje się do jego wymiany na pełnowartościowy, w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia reklamacji; 6. częstotliwość dostaw 1 – 3 razy w tygodniu, częstotliwość dostaw pieczywa – codziennie w dni robocze; 7. termin realizacji dostawy od daty zgłoszenia 24 godziny, chyba że Zamawiający wskaże inny termin dłuższy niż 24 h 8. warunki transportu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia – (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149) 9. oznakowanie produktu (zgodne z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia – (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 149) i zgodnie z wymaganiami rozporządzenia w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 669); 10. w przypadku dostaw produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych: – wykonawca musi posiadać decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącej możliwości produkcji lub obrotu danym produktem spożywczym będącym przedmiotem zamówienia; – dostawy mięsa powinny odbywać się w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych, nieuszkodzonych; – przy każdej dostawie dostawca ma obowiązek przedstawić „Handlowy dokument identyfikacyjny” zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2017 r. poz. 242) oraz rozporządzeniem WE 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r., ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz.Urz. UE L139 z 30 kwietnia 2004 r.)

II.5) Główny kod CPV: 15200000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
15300000-1
03200000-3
15800000-6
15400000-2
15600000-4
15500000-3
15810000-9
15100000-9
15331170-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

  1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. W odniesieniu do przywołanego art. 24 ust. 5 pkt. 2 ustawy Zamawiający informuje, że wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych – na potwierdzenie wymaganym dokumentem jest złożone oświadczenie wraz z ofertą

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena brutto 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-05-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy:

pracownik socjalny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

Lista osób zakwalifikowanych

Lista osób zakwalifikowanych dot. nabór na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej

w ramach zatrudnienia w projekcie pn.: Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

prejekt_pomoc

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej rozpoczął realizację projektu pn. „Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku – Kamiennej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czas realizacji projektu: IV/2018 – III/2019. Całkowita wartość projektu: 290 153,68zł–w tym dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 244 541,52 zł.

Głównym celem projektu jest efektywne wykorzystanie zasobów i potencjału MOPS w Skarżysku – Kamiennej w celu poprawy jakości pracy i realizowanych usług na rzecz klientów. W rezultacie nastąpi oddzielenie realizacji zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług, co znajdzie odzwierciedlenie w nowej strukturze organizacyjnej MOPS.

Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w ramach projektu m.in. możliwe będzie zatrudnienie trzech pracowników socjalnych, którzy wzmocnią kadrę MOPS w związku z wdrożeniem nowych rozwiązań organizacyjnych oraz doposażenie stanowisk pracy w niezbędny sprzęt komputerowy i meble biurowe.

Zostanie również zatrudniony mediator, który w sposób neutralny i bezstronny będzie wspierał rodziny w sytuacjach wymagających rozwiązania różnorodnych sporów/konfliktów.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z bezpłatnego wsparcia mediatora prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skarżysku – Kamiennej

Sikorskiego 19

(41) 25 29 148

Godziny pracy MOPS:

poniedziałek :      8.00 – 16.00

wtorek – piątek:  7.30 – 15.30

Nabór na 3 wolne etaty

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Skarżysku-Kamiennej

 

ogłasza nabór na 3 wolne etaty na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej, w związku z realizacją projektu pn.: „Skuteczna pomoc sukcesem nowej struktury organizacyjnej MOPS w Skarżysku-Kamiennej”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o wynikach prowadzonego postępowania

PS.III.273.11.2017

Informacja o wynikach prowadzonego postępowania na udzielenie schronienia osobom z terenu gminy Skarżysko – Kamienna.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej informuje, że w 2018r usługę schronienia dla osób z terenu gminy Skarżysko – Kamienna świadczy Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Stąporkowie na podstawie zawartej w dniu 04.01.2018 umowy nr 1/2018.

Zaproszenie do składania ofert

PS.III.273.11.2017   

 

 

Zaproszenie do składania ofert na

Świadczenie usług schronienia dla mieszkańców gminy Skarżysko – Kamienna

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia  w okresie od 01.01.2018r do 31.12.2018r dla średnio miesięcznie 12 mieszkańców (kobiet i mężczyzn) gminy Skarżysko – Kamienna. Schronisko musi być wpisane do rejestru placówek zapewniających schronienie tj. w Rejestrze Wojewody Świętokrzyskiego, w odległości nie większej jak 30 km od Skarżyska- Kamiennej.

Schronisko powinno gwarantować usługę schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnić niezbędne warunki socjalne określone w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r. w tym:

– całodobowe przebywanie w placówce przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu

– trzy posiłki dziennie, w tym minimum  jeden gorący

– odpowiednie pomieszczenia umożliwiające mieszkańcom spożywanie oraz przygotowywanie posiłku i gorącego napoju, które mogą pełnić również funkcję świetlicy

–   dostęp do węzłów sanitarnych z bieżącą ciepłą i zimną wodą ( kabiny natryskowe, umywalki, sedesy, pisuary)

– zmianę odzieży w punkcie jej wymiany na czystą oraz umożliwienie wyprania brudnej

– środki higieny osobistej w ilości zapewniającej utrzymanie czystości

–  czystą pościel i bieliznę pościelową

– pokoje z oknami i odpowiednim metrażem, nie mniej niż 4m²/osobę , 3m²/osobę w przypadku wyposażenia w łóżka piętrowe, oraz miejsce na przechowywanie rzeczy osobistych

–  w okresie grzewczym zapewnienie temperatury min. 18°C

– w przypadku osób starszych zapewnienie im odpowiednich warunków stosownych do wieku i stanu zdrowia.

Placówka świadcząca usługi schronienia ma obowiązek:

– przyjąć wszystkich bezdomnych posiadających skierowanie wydane  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej z zastrzeżeniem warunku zachowania trzeźwości

 – zapewnić transport osoby kierowanej z wskazanego przez pracownika MOPS miejsca pobytu bezdomnego do schroniska.

– prowadzić pracę socjalną w tym: motywowania osób bezdomnych do podjęcia terapii odwykowej,  pomoc w załatwianiu podstawowych spraw urzędowych i osobistych, podjęcie aktywności zawodowej, wzmocnienie aktywności społecznej i samodzielności życiowej

– zawierania oraz prowadzenia z osobami bezdomnymi indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności

– prowadzenia doraźnego poradnictwa w szczególności psychologicznego i prawnego

-zapewnienie kontaktów z pracownikiem socjalnym, a także informacji o możliwych formach pomocy

– zapewnienie kontaktów z lekarzem poprzez wezwanie lekarza w razie zaistnienia takiej potrzeby lub wezwanie pogotowia ratunkowego

– stałej współpracy z pracownikami MOPS w Skarżysku – Kamiennej

– zapewnienia możliwości przyjęć przez całą dobę

– zapewnić poczucie bezpieczeństwa na terenie placówki.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej do godz.13:00 dnia 29 grudnia 2017r (pokój nr 1 Sekretariat).

W  ofercie cenowej należy wskazać  cenę za 1 osobodzień, (w której  należy  wyszczególnić wartość jednego gorącego posiłku i wartość kosztów pobytu, która stanowi różnicę między dziennym kosztem utrzymania w schronisku osoby bezdomnej, a kosztem obiadu). Do oferty należy dołączyć oświadczenie o wpisie do Rejestru Wojewody Świętokrzyskiego placówek prowadzących schronienie ze wskazaniem pozycji w tym rejestrze.

Do realizacji zostanie wybrana oferta z najniższą ceną. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której projekt w załączeniu. Postepowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017r , poz. 1579 z późn.zm).

Druk oferty cenowej

Wzór umowy